Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del contracte del servei de seguretat i vigilància a l'edifici de la Gerència de Seguretat i Prevenció, situat a la plaça Carles Pi i Sunyer, número 8-10
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència de Seguretat i Prevenció

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'article 154 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reialdecret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es fa pública la formalització del contracte:

Entitat adjudicadora:

Organisme: Ajuntament de Barcelona.

Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos.

Perfil de contractant de l'Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat/perfildecontractant.

Dades del contracte:

Tipus: serveis.

Objecte: servei de seguretat i vigilància a l'edifici de la Gerència de Seguretat i Prevenció, situat a la plaça Carles Pi iSunyer número 8-10, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques.

Contracte núm.: 16000863.

Expedient núm.: 20164018.

Tramitació: ordinària.

Procediment: obert.

Pressupost base de licitació:

Import net EUR: 125.610,91 EUR.

Import de l'IVA EUR: 26.378,30 EUR.

Import total EUR: 151.989,21 EUR.

Adjudicació:

Adjudicatari: COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN SEGURIDAD E INSTALACIONS TÉCNICAS, SOCIEDAD LIMITADA.

Data d'adjudicació: 29 de juliol de 2016.

Preu del contracte: 121.342,77 EUR.

Import de l'IVA: 21.059,49 EUR.

Formalització:

Data de la formalització: 22 d'agost de 2016.

Barcelona, 5 d'octubre de 2016

La secretària delegada de la Seguretat i Prevenció, Amparo Romaní i Guanter