Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de la modificació de crèdit núm.10 del pressupot del 2016
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barberà del Vallès

EDICTE

El Ple municipal en sessió ordinària del dia 28 de setembre de 2016 va aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 10 del Pressupost Municipal de l'exercici 2016, per transferències de crèdits entre aplicacions pressupostàriesde diferent àrea de despesa.

L'expedient esmentat s'exposa al públic per un termini de quinze dies, a partir de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats poden examinar-lo i presentar reclamacions davant el Plemunicipal, d'acord amb allò establert en els articles 169 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Transcorregut el termini esmentat sense que s'hi hagi presentat cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat definitivament.

Barberà del Vallès, 3 d'octubre de 2016

L'alcaldessa presidenta, Sílvia Fuster Alay