Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'avantprojecte de rehabilitació de l'antiga carretera de Ribes dels Hostalets de Balenyà
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Balenyà

EDICTE

Es fa públic que en data 20 de setembre de 2016 s'ha elevat automàticament a definitiu l'acord d'aprovació inicial de l'Avantprojecte de la rehabilitació de l'antiga carretera de Ribes dels Hostalets de Balenyà, la qual cosa es fa pública deconformitat amb el que estableix l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglamentd'obres, activitats i serveis de les Corporacions.

Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar, en el termini de dos mesos acomptar des del dia següent al de l'última publicació d'aquest edicte, recurs contenciós administratiu davant els jutjatscontenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar desdel dia següent al de l'última publicació d'aquest edicte i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurscontenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressaen el termini d'un mes s'entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

En tot cas, si ho creieu convenient, podeu interposar qualsevol altre recurs previst a la legislació vigent.

Balenyà, 30 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Anna Magem i Marsó