Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 33, taxa per la prestació del servei d'escola bressol
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Balenyà

EDICTE

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases delrègim local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal ide règim local de Catalunya, es fa públic que l'Ajuntament en sessió plenària de data 31 de maig de 2016 aprovà provisionalment la modificació de l'article 6 de l'Ordenança Fiscal núm. 33, reguladora de la Taxa per la prestació delservei d'escola bressol.

Havent transcorregut el període d'exposició pública de l'expedient sense que s'hagin presentat reclamacions, els acordsprovisionals, que s'especifiquen seguidament han esdevingut definitius:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'article 6 de l'Ordenança Fiscal núm.33 reguladora de la taxa per laprestació del servei d'escola bressol.

Segon.- L'acord definitiu en matèria de modificació de l'Ordenança fiscal 33, així com el text refós aprovat, serà objectede publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Contra l'aprovació de la modificació d'aquesta ordenança fiscal, es podrà interposar recurs contenciós administratiudavant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de lapublicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Ordenança Fiscal núm. 33.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA BRESSOL.

Article 1.- Fonament i naturalesa.

A l'empara del previst als articles 57 i 20.4.n) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de marc (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei d'escola bressol, que es regirà per la presentOrdenança.

Article 2.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d'escolarització, atenció, cura i vigilància dels nens, i altrescomplementaris, propis de les escoles bressol, quan aquests es realitzin pels serveis municipals.

Article 3.- Subjectes passius.

1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques que sol·licitin o es beneficiïn dela prestació de serveis o realització de les activitats d'ensenyament i altres complementaris que es detallen a l'article 6d'aquesta Ordenança.

2. Estaran obligats al pagament del la taxa els pares o tutors dels menors alumnes de l'escola bressol.

Article 4.- Responsables.1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i al'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.Dil uns, 17 d'octubre de 2016

Article 5.- Beneficis fiscals.

S'aplicaran els següents beneficis fiscals:

-Famílies nombroses o monoparentals, bonificació d'un 25 per cent sobre la quota base.

-Per segon germà, bonificació del 40 per cent sobre la quota base.

-Per absència un mínim de cinc dies correlatius, s'aplicaran les reduccions següents des del primer dia d'absència sobreles tarifes corresponents:

Dinar

2,50 EUR per dia

Berenar

0,90 EUR per dia

-Per discapacitat de l'alumne, germans o pares o tutors, igual o superior al 33 per cent, bonificació del 10 per cent sobrela quota base.

Article 6.- Quota tributària.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Mensual

Esporàdic

Quota base (setembre a juliol)

153,00 EUR

Servei despertador (7:45h a 8:45h)

29,50 EUR

4,40 EUR

Servei permanència (17h a 18h)

29,50 EUR

4,40 EUR

Dinar i dormir

104,00 EUR

8,00 EUR

Berenar

22,70 EUR

2,90 EUR

Servei dormitori (13h a 15h)

29,50 EUR

4,40 EUR

Matrícula i assegurança (anual, cobrament agost)

150,00 EUR

Quota de material (per curs)

89,40 EUR

Si l'alumne plega al mes de juny, haurà d'abonar la part corresponent a quota base per escolaritat fins a la finalitzaciódel curs.

Article 7.- Acreditament i període impositiu.

1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s'han de dur a terme en un dia, la taxa s'acredita quan espresenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà sense que s'hagi efectuat el pagament de la taxa.

2. En el cas que la sol·licitud del servei s'estengui a varis mesos, la taxa s'acreditarà quan s'iniciï la realització de l'activitat que constitueix el fet imposable.

Amb caràcter previ a l'inici del servei s'haurà de dipositar l'import corresponent al pagament del primer període trimestralde prestació.

Article 8.- Règim de declaració i d'ingrés.

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació:

a) Quan es tracta de serveis de duració inferior a 1 mes, l'import total de la taxa.

b) En servei de duració superior a 1 mes, l'import corresponent al primer mes.

2. Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa.Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal corresponent els elements de la declaració a l'objecte que elN

funcionari municipal competent presti l'assistència necessària per a determinar el deute.

VDil uns, 17 d'octubre de 2016

3. L'ingrés de la quota tributària s'efectuarà simultàniament a la presentació de l'autoliquidació.

4. Tractant-se de la taxa per serveis d'escola bressol que s'estenen al llarg de varis mesos, un cop transcorregut elprimer mes natural següent a la data d'inici de la prestació del servei, caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes. En aquest cas, el pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, quesol·licitarà l'interessat en les oficines municipals.

5. Les quotes acreditades i no satisfetes s'exigiran per la via de constrenyiment.

6. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i no aplicada alpagament de la taxa o d'altres responsabilitats.

Article 9.- Infraccions i sancions.

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb la taxa reguladora en aquesta Ordenança,resultin procedents, s'aplicarà el que disposa la Llei General Tributaria i l'Ordenança General.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, ambmotiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent ialtres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que sónautomàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals ireglamentaris de què porten causa.

Disposició final.

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 02/11/2011 i queha quedat definitivament aprovada en data 19 de desembre de 2011, ha estat modificada per acord del Ple de 26 d'abrilde 2012, de 9 de maig de 2013, de 25 de juny de 2015 i de 31 de maig de 2016, entrarà en vigor al dia següent al depublicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

Balenyà, 30 de setembre de 2016

L'alcaldessa, Anna Magem i Marsó