Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la memòria valorada per als treballs de reparacions menors a la coberta del poliesportiu nou per evitar entrades d'aigua
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Argentona

ANUNCI

Per decret d'Alcaldia de data 29 de setembre de 2016 s'ha aprovat definitivament la memòria valorada per als treballs de reparacions menors a la coberta del Poliesportiu nou per evitar entrades d'aigua.

Recursos procedents contra aquest acte administratiu:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposa recurs contenciósadministratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos, a comptar desdel dia següent de la seva publicació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l'alcaldia en el termini d'un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Argentona, 29 de setembre de 2016

L'alcalde, Eudald Calvo Català