Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Informació pública sobre la sol·licitud de llicència ambiental per desenvolupar l'activitat de valorització d'olis vegetals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Arenys de Munt

EDICTE

Havent estat efectuada la verificació de la suficiència i la idoneïtat de la documentació presentada per part de l'empresaque es detalla a continuació, en relació amb la seva sol·licitud de llicència ambiental que s'especifica:

Número expedient

Promotor

Activitat

Emplaçament

21/2015

RECICLOIL SL

VALORITZACIÓ D'OLIS VEGETALS

ROCA RELLOTGERS, 4

Per tant, en compliment d'allò que disposa la legislació vigent en aquesta matèria, s'obre una informació pública, per untermini de TRENTA DIES, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte al BOP, perquè aquelles personesque d'alguna manera es considerin afectades per causa de l'activitat que es pretén establir, puguin fer les observacionspertinents i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

El projecte podrà ser consultat en hores d'oficines a la Secretaria d'aquest Ajuntament.

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h Rbla. Francesc Macià, 59.

Arenys de Munt, 3 d'octubre de 2016

La secretària accidental, Gemma García Ramos