Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les llicències de terrasses d'establiments de restauració o assimilats als espais públics
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

El Ple municipal, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2016, va acordar aprovar inicialment l'Ordenançareguladora de les llicències de terrasses d'establiments de restauració o assimilats als espais públics. L'expedient espodrà consultar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Alella, pl. de l'Ajuntament 1, durant tots els dieslaborables entre les 8:15h a les 14h, i dijous de 16:15h a 19:30h, o a través de la pàgina web de l'Ajuntament, durant el termini de trenta dies hàbils d'informació pública, a comptar des de la darrera publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficialde la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per, si escau, formular-hi al·legacions i/o reclamacions.En cas de no formular-se-n'hi, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva.

Alella, 7 d'octubre de 2016

El secretari general, Félix-José Valdés Conde