Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació de vehicle abandonat a la via pública
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

Retirats al Dipòsit Municipal, per considerar-los abandonats a la via pública els vehicles que a continuació es relacionen,es fa públic conformement preceptua l'article 615 del Codi Civil i Ordre Ministerial de 14 de febrer de 1974, perquè elsqui acreditin ser els seus legítims propietaris puguin comparèixer a reclamar-los dins dels termini de 10 dies naturals idos diumenges consecutius, comptats a partir del següent al de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de laProvíncia.

Exp.

Matrícula

Marca

Model

Titular

DNI

Lloc estacionament

Municipi Registre Vehicle

10/16

B-5367-XC

SEAT

CORDOBA

B. ORLANDO RIVERA GONZALEZ

X3713416c

MARIÀ ESTRADA, 8

BARCELONA

Alella, 3 d'octubre de 2016

El secretari general, Félix-José Valdés Conde