Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament d'un sergent de la Policia Local
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
17/10/2016
Fecha Publicación :
17/10/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments


Dil uns, 17 d'octubre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

ANUNCI

D'acord amb el que disposa l'article 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el Reglament del Personal alServeis de les Entitats Locals, ha estat nomenat el següent personal:

Personal funcionari interí:

- Decret de l'Alcaldia núm. 1251/2016, de 30 de setembre de 2016:

Tomàs Casas Torner, Sergent de la Policia Local, pertanyent a l'escala d'Administració Especial, Subescala de ServeisEspecials, Grup C1.

Alella, 3 d'octubre de 2016

El secretari general, Félix-José Valdés Conde