Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la ubicació de clubs socials i associacions de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/02/2017
Fecha Publicación :
13/02/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 13 de febrer de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Castellbisbal

Medi Ambient i Sostenibilitat

EDICTE

L'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 30.01.2017, ha resolt les al·legacions formulades per la Sra. Amina OmarNieto, advocada del despatx Omar Nieto Boutique Legal, i ha aprovat definitivament l'Ordenança reguladora de laubicació de clubs socials i associacions de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat al municipi deCastellbisbal.

L'aprovació definitiva d'aquest Reglament exhaureix la via administrativa. Contra aquesta aprovació els interessatspodran interposar recurs contenció administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia deCatalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació al Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona. Tot això sense perjudici d'interposar aquells altres recursos i accions que es considerinprocedents.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA UBICACIÓ DELS CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS I DE LESCONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT AL MUNICIPI DE CASTELLBISBAL.

Exposició de Motius.

Els Clubs socials de Cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s'auto abasteixen i distribueixen cànnabisentre els seus propis socis ?consumidors terapèutics i/o lúdics-, tots majors d'edat i en un àmbit privat, de manera que es redueixen així els danys sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Tot i que aquesta nova realitat està essent objecte d'atenció per part dels poders públics, a data d'avui no existeixnormativa estatal i, per part de la Generalitat de Catalunya, l'únic marc normatiu sobre aquesta activitat és la resolucióSLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacionscannàbiques i els seus clubs socials. Tot això sens perjudici que les associacions d'aquesta naturalesa han de constardegudament inscrites en el Registre d'associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departamentde Justícia de la Generalitat de Catalunya.

La regulació de la implantació de clubs socials o associacions d'aquesta naturalesa es considera convenient i oportunaper diverses raons, en especial:

- Per garantir que l'obertura d'aquest tipus d'establiments es realitzi per associacions d'usuaris degudament inscrites enels registres públics i, en conseqüència, amb normes de funcionament clares i conegudes.

- Perquè es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre aquesta activitat i els centres educatius, centressanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves, per evitar, encara que sigui indirectament, lapromoció del consum d'una substància que pot tenir efectes nocius en aquells col·lectius més vulnerables, i de majorrisc, com poden ser-ho els menors o persones diagnosticades amb patologies mentals.

- Perquè també es considera oportú regular la instal·lació d'aquest tipus d'establiments a través de la fixació d'un règimde distàncies entre els mateixos, per a poder evitar possibles efectes negatius o perjudicials i, en conseqüència, lesmolèsties als veïns.

- I, finalment, perquè resulta precís establir unes condicions de seguretat, salubritat i higiene per a l'exercici d'aquestaactivitat amb objectiu de protegir a les persones usuàries i als veïns.

A més, aquesta regulació pot ser útil al servei d'altres objectius d'indubtable interès públic. Així, per una part, pot servir per a evitar que sota l'aparença d'associacions d'usuaris legalment constituïdes, s'estableixin a la nostra vila iniciatives que no respectin uns criteris de bones pràctiques.

Dil uns, 13 de febrer de 2017

I, per altra, pot coadjuvar a establir una cultura de col·laboració entre l'administració i les associacions d'usuaris i/o clubssocials de cànnabis en allò relatiu a la prevenció de riscos associats a pautes de consums prolongats i altres àmbits demutu interès.

En la redacció d'aquesta Ordenança, s'ha tingut en compte la regulació continguda a la Llei 28/2005, de 26-12 demesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament i la publicitat dels productes deltabac, modificada per la Llei 42/2010 de 30-12, i molt especialment les disposicions relatives als clubs privats defumadors.

Article 1. Objecte.

És objecte d'aquesta Ordenança:

a. Regular l'obertura i l'exercici d'activitats de Clubs Socials de Cànnabis i establir un règim de distàncies entre ells.

b. Establir un règim de distàncies respecte de centres educatius i de salut.

c. Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials de Cànnabis reuneixen lescondicions mínimes necessàries per a evitar tot tipus de molèsties al veïnat.

d. Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials de Cànnabis reuneixen lescondicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a les persones usuàries.

e. Garantir que l'activitat sigui desenvolupada per Associacions d'usuaris degudament inscrites en registres públics.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Aquesta Ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal de Castellbisbal.

Article 3. Sol·licitud de llicència / règim de comunicació d'activitat i d'obra.

Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per altres Administracions públiques en el marc de lesseves competències, l'obertura d'un local amb destinació a Club o Associació de Cànnabis estarà subjecta a llicènciamunicipal d'activitat, en els termes previstos i regulats en l'article següent, i en el seu cas, pel que fa a les obres d'adequació del local, estarà subjecte al règim de llicència municipal o de comunicació prèvia d'acord amb la normativasectorial que sigui aplicable.

Article 4. Tràmits relatius a la tramitació i procediment.

La sol·licitud de llicència municipal d'activitats es formalitza mitjançant la presentació d'una instància acompanyada de ladocumentació que s'esmenta a l'article següent i de la que s'estableixi a la normativa sectorial que sigui aplicable, sis'escau.

Pel que fa a les obres necessàries, caldrà presentar la comunicació mitjançant model normalitzat, o la que corresponguisegons la normativa legal aplicable, aportant tota la documentació enumerada en el mateix. En especial, s'haurand'acreditar les instal·lacions referides a la seguretat contra incendis, ventilacions i aïllament acústic.

Article 5. Documentació per a la tramitació de la Llicència d'Activitat.

1. Acreditació conforme l'Entitat sol·licitant es troba degudament inscrita en el Registre d'associacions de la DireccióGeneral de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i una còpia dels seusEstatuts.

2. Acreditació conforme l'Entitat sol·licitant es troba degudament inscrita en el Registre municipal d'Entitats.

3. Projecte tècnic redactat per professional habilitat competent degudament acreditat, que haurà de contenir com unamemòria descriptiva i ambiental i uns plànols amb el contingut mínim següent:

Dil uns, 13 de febrer de 2017

Memòria descriptiva i ambiental:

? Descripció del local, superfícies (útils i construïdes) totals i parcials segons usos, així com accessos i posició del localdins de l'edifici i la seva comunicació amb ell.

? Fotografia/es en color de la/es façana/es i de les diferents estances.

? Descripció de l'activitat (el seu objecte i característiques tècniques pròpies del seu desenvolupament, maquinària,combustibles, instal·lacions higièniques, aforaments previstos?) i de les mesures implantades per a minimitzar elpossible impacte de l'activitat en el medi ambient, les persones o els seus béns i la salut. En especial, aquesta Memòriahaurà de contenir una descripció dels mecanismes d'associació, registre d'associats, etc., i de funcionament intern del'Associació, i de com es garantirà el compliment de les condicions i prohibicions contingudes en aquesta Ordenança.

? Descripció i característiques tècniques de la maquinària necessària per al funcionament de l'activitat i, en el seu cas,de les instal·lacions previstes per a ventilació i/o climatització del local i de les sortides de fums.

? Antecedents del local o activitat, descrivint i especificant si es tracta d'una activitat nova, d'una reforma, o unalegalització d'una activitat ja existent.

? Justificació del compliment normatiu que sigui d'aplicació. En particular:

Normativa urbanística municipal (POUM).

Ordenança municipal de sorolls.

Ordenança municipal del paisatge i reguladora de les obligacions d'edificis i terrenys (elements tècnics, aparells declimatització, etc.).

Normatives autonòmiques i estatals sobre accessibilitat, protecció contra incendis, reglament electrotècnic d'alta tensió,normes sanitàries, etc.

Plànols.

? Situació de l?activitat (escala 1:2000 o similar, mínima 1:5000) on es pugui veure la ubicació de la superfície ocupadapel local respecte de la resta de la finca.

? Emplaçament de la instal·lació en relació amb habitatges i els centres o establiments referits a l'article 1.b) d'aquestaOrdenança (escala 1:500 o similar).

? Plantes acotades: Plànols de l'estat actual i de l'estat reformat de tots els nivells que conformen el local: distribució iusos amb cotes i superfícies de les distintes dependències que composen el local (e. 1/50 o 1:100 o similar); instal·lacions: ventilació, climatització, maquinària, protecció d'incendis, sanejament, fontaneria, electricitat, etc. (escala1/50 o 1:100 o similar).

? Alçades i Seccions acotades (e.1/50 o 1:100 o similar):

Secció indicant alçades de tots els espais i usos;

Secció traçada pel seu accés i cotes de rasant.

? Altres plànols precisos per a l'activitat.

Article 6. Criteris d'emplaçament.

1. L'ús de Club o Associació de Cànnabis, a efectes urbanístics i ambientals, es considera un ús assimilat a l'úsrecreatiu, cultural i social (art. 99.11 de les normes urbanístiques del POUM), i es podrà implantar en els àmbits i/olocals en els que el planejament urbanístic municipal autoritza la implantació d'aquesta modalitat d'ús i haurà de complir

les condicions tècniques exigibles al mateix.

E

2. Es prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus a menys de 200 metres de centres educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves.

Dil uns, 13 de febrer de 2017

3. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus en qualsevol dels llocs en els que es prohibeix fumar,tals com centres i galeries comercials, instal·lacions esportives, etc.

4. Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat de 500 metres.

5. Per mesurar les distàncies mínimes a què fan referència els apartats anteriors, es calcularà mesurant la línia recta imaginària que va des del punt mig de les portes d'accés principal d'un i altre establiment, sense tenir en compte l'alçadade les edificacions. S'entendrà per punt mig de les façanes d'accés el situat en la intersecció entre la façana del'edificació o recinte, i la projecció ortogonal des d'aquest al centre de la façana d'accés.

Article 7. Altres condicions.

1. Es prohibeix l'ocupació o ús de l'espai públic termener al local amb cadires, taules, tendals, etc.

2. Els responsables de l'associació del local seran els responsables de mantenir l'exterior del local i el seu voltant en lesdegudes condicions d'higiene, evitant l'abandonament d'objectes o residus derivats de l'activitat.

3. En cap cas es permetrà l'entrada de menors d'edat.

4. Queda prohibit el cultiu en el local.

5. L'aforament es limitarà al establert al Codi Tècnic de l'edificació i serà com a màxim de 100 persones.

6. Condicions de salubritat dels locals segons allò establert en la normativa vigent, així com de les zones de consum.

7. Amb caràcter general es prohibeix la realització d'activitats que no tinguin relació amb les finalitats i objectius d'unClub Social de Cànnabis. Les activitats que realitzarà cada club estaran recollides als estatuts de l'associació. S'enténque son activitats pròpies d'un club social de cànnabis: xerrades informatives, tallers, passis d'audiovisuals i similarsorientats a la reducció de riscos.

8. Es fixa com a horari màxim de tancament les 22:00h (divendres, dissabtes i vigílies de festius 24:00h), amb unalimitació diària màxima de funcionament de 8 hores. Queda prohibit realitzar qualsevol activitat, excepte les demanteniment i neteja del local, fora d'aquest horari màxim d'obertura.

9. Limitació de l'accés:

? Per accedir al local s'ha de ser major de 18 anys.

? Cal ser consumidor/a habitual de cànnabis.

? No es pot ser soci o sòcia de cap altre Club de cànnabis.

? L'accés a les instal·lacions es exclusiu pels socis i sòcies, la qual cosa es comprovarà amb un registre de socis isòcies. També tindran accés al local els professionals que ofereixin activitats orientades a la reducció de riscos, així comel personal de serveis, manteniment i neteja de les instal·lacions, degudament acreditats.

? Període de carència de 15 dies des de la seva adscripció a l'associació.

? Cada soci/a ha d'estar avalat/da per un altre membre de l'associació.

? L'Associació es la responsable de garantir l'acompliment de les mesures de control d'accés al club, mitjançat personalo qualsevol altre sistema, situat a la porta d'entrada. L'Associació, per al control d'accés podrà exigir la presentació deldocument nacional d'identitat o d'altre document justificatiu de la personalitat per tal que acreditin la seva edat.

? Cal tenir, en lloc visible i proper a l'entrada, principal els rètols o plaques normalitzades següents, sens perjudici de lesdemés que puguin exigir altres normes sectorials o específiques:

a) horari d'obertura i de tancament al públic.

E

b) aforament autoritzat del local.

Dil uns, 13 de febrer de 2017

c) d'informació de l'exercici del dret d'admissió i de les condicions objectives d'accés.

d) d'informació del control d'aforament autoritzat, i de l'ús de càmeres de seguretat en el seu cas.

e) de prohibició d'entrada de menors.

f) tots aquells previstos per la normativa en matèria de salut.

10. L'Associació ha d'oferir serveis d'informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danysadreçats als socis i sòcies (entitats especialitzades) així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consumsproblemàtics del cànnabis.

11. L'Associació ha de fer formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis als responsables de la dispensació de l'associació. (garantint-se una formació mínima anual).

12. No es podrà transmetre ni consumir, dins del centre, cap altra substància o altres drogues o begudes alcohòliques.

13. Limitació de tot tipus de publicitat de l'associació o dels seus establiments, locals o clubs, i d'activitats de promociódel consum de cànnabis per part dels membres de la mateixa, ni a traves de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altresuport, en paper o electrònic, o acte a la via publica.

14. No es podrà tenir visibilitat de l'interior des de la via pública.

15. S'ha de complir la normativa mediambiental aplicable i, particularment, la que garanteixi el descans dels veïns, i lasalubritat i evacuació dels fums i olors.

16. L'Associació, quan així es disposi a la normativa que li sigui d'aplicació, haurà de concertar els contractesd'assegurances que cobreixin el risc de responsabilitat civil.

Article 8. Manual de bones pràctiques. Reducció de riscos i participació.

1. Els clubs i associacions de Cànnabis hauran de respectar la legalitat i normatives vigents, i se'ls recomana regir-seper algun dels Manuals o Codis de bones pràctiques desenvolupats per les dues Federacions d'associacionscannàbiques de Catalunya (o entitat que, en el seu cas, les substitueixi).

2. Les associacions cannàbiques promouran el consum responsable i incorporaran el model de reducció de riscos coma eina per a la prevenció i la gestió de possibles consums problemàtics.

3. Les associacions cannàbiques, acompanyades per altres agents competents, hauran de dissenyar i posar en marxaprogrames de reducció de riscos adreçats als seus socis.

4. Les associacions cannàbiques hauran de desenvolupar al menys dues accions preventives a l'any. Aquestes accionshauran de ser desenvolupades en coordinació amb el Pla d'acció sobre drogues de l'ajuntament de Castellbisbal.

Article 9. Inspeccions.

1. Els titulars i els organitzadors han de permetre i facilitar les inspeccions que acordi l'autoritat competent. El personald'inspecció pot accedir a qualsevol lloc, instal·lació o dependència, de titularitat publica o privada, amb el límitconstitucional de l'entrada domiciliaria.

2. Poden fer inspeccions els membres de cossos i forces de seguretat o altres serveis d'inspecció, els quals, en l'exercicide llurs funcions, tenen el caràcter d'agents de l'autoritat, en els termes i amb les conseqüències que estableix lalegislació general de procediment administratiu. També poden col·laborar en la inspecció persones o empreses ambl'especialització tècnica requerida i l'habilitació suficient.

3. Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d'estendre una acta, en la qual els interessats poden ferconstar llur disconformitat i llurs observacions. L'acta s'ha de notificar als interessats i a l'òrgan administratiu competent.

4. Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l'òrgan competent, després de valorar la incidència que tenen enV

la seguretat de les persones o els bens o en la convivència entre els ciutadans, pot optar entre:

Dil uns, 13 de febrer de 2017

a) Requerir les modificacions o millores necessàries per a reparar les irregularitats, fixar un termini per a efectuar-les i obrir un expedient sancionador si no son fetes dins el termini establert.

b) Acordar directament l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, amb l'adopció, si escau, de les mesuresprovisionals establertes per la llei.

Article 10. Règim sancionador.

Son infraccions administratives els fets o conductes que impliquin l'incompliment total o parcial de les obligacions oprohibicions establertes en aquesta Ordenança municipal.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. En casos de reincidència de les infraccions:

a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu.

b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu.

Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multes de fins a 750 EUR; les greus amb multes de fins a 1.500 EUR iles molt greus, amb multes de fins a 3.000 EUR.

Article 11. ? Infraccions molt greus.

Als efectes del que estableix aquesta ordenança son infraccions molt greus:

a) Obrir un establiment i dur-hi a terme les activitats de Clubs Socials de Cànnabis, o fer modificacions, sense tenir lesllicències o les autoritzacions pertinents o sense haver fet la comunicació prèvia corresponent, o incomplir-ne lescondicions, si comporta un risc greu per a les persones o els bens.

b) Tolerar, els titulars o els organitzadors, activitats il·lícites o il·legals, entre les quals el consum de drogues o desubstàncies tòxiques (excepte el cànnabis) i el tràfic d'estupefaents, o no posar la diligencia necessària a l'horad'impedir-les, sens perjudici de les responsabilitats que es derivin d'aquestes activitats.

c) Excedir l'aforament permès.

d) Incomplir de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en un període de sis mesos, els horaris d'inici o acabament de l'activitat.

e) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions.

f) Admetre menors de 18 anys, de manera reiterada a les seves instal·lacions.

g) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura provisional, mentre en duri la vigència, o perles resolucions sancionadores.

h) No complir la normativa mediambiental aplicable i, particularment, la que garanteixi el descans dels veïns.

i) Incomplir el que estableix aquesta ordenança sobre els contractes d'assegurances de responsabilitat civil o altresexigibles, si no constitueix una infracció penal.

Article 12. ? Infraccions greus.

Als efectes del que estableix aquesta ordenança son infraccions greus:

a) Incomplir els requeriments i les resolucions de les autoritats competents.

b) L'ocupació o us de l'espai públic termener al local amb cadires, taules, tendals, etc.

Dil uns, 13 de febrer de 2017

c) No mantenir l'exterior del local i el seu voltant en les degudes condicions d'higiene, evitant l'abandonament d'objecteso residus derivats de l'activitat.

d) Tenir un cultiu en el local.

e) No complir les condicions de salubritat dels locals segons allò establert en la normativa vigent, així com de les zonesde consum.

f) Realitzar activitats que no tinguin relació amb les activitats pròpies d'un Club Social de Cànnabis.

g) Admetre a persones que no siguin consumidores habituals de cànnabis, o que siguin sòcies d'altres clubs decànnabis, o que no siguin sòcies del club de cànnabis, o que no s'hagi respectat el període de carència de 15 dies desde la seva adscripció a l'associació, o que no hagi estat avalat per un altre membre de l'associació.

h) Tolerar el consum de begudes alcohòliques dins del club.

i) Incomplir les normes especifiques sobre les mesures de control d'accés al club, mitjançant personal o qualsevol altresistema, situat a la porta d'entrada.

Article 13. ? Infraccions lleus.

Als efectes del que estableix aquesta ordenança, son infraccions lleus:

a) No col·locar els rètols de prohibició d'accés a menors de 18 anys mitjançant un rètol indicatiu als seus accessos,visible des de l'exterior.

b) No oferir serveis d'informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis isòcies (entitats especialitzades) així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics delcànnabis.

c) No fer formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis als responsables de la dispensacióde l'associació, garantint una formació mínima anual.

d) Vendre o comercialitzar en les seves instal·lacions altres béns o productes distints dels previstos expressament a lallicència.

e) Realitzar qualsevol tipus de publicitat de l'associació o dels seus establiments, locals o clubs, i d'activitats depromoció del consum de cànnabis per part dels membres de la mateixa, ni a traves de cartells, rètols publicitaris oqualsevol altre suport, en paper o electrònic.

f) Es una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts per questa ordenança, sempre queno estigui tipificat com a infracció molt greu o greu.

Article 14.- Mesures sense caràcter sancionador.

No tenen caràcter sancionador el tancament o la prohibició o suspensió d'un club de cànnabis obert al públic que notenen la llicencia o l'autorització corresponents, fins que no es restableixi la legalitat. Aquestes mesures poden ésseradoptades per l'administració competent en matèria d'inspeccions i sancions, després d'haver donat audiència a lespersones interessades.

Article 15. - Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments.

Quan els incompliments de les disposicions d'aquesta Ordenança signifiquin infraccions de normes de rang superior,s'ha d'incoar el corresponent expedient sancionador i s'han d'aplicar les sancions d'acord amb la legislació vigent encada matèria.

En qualsevol moment del procediment sancionador en que els òrgans competents estimin que els fets també poden ser

constitutius d'il·lícit penal, ho comunicaran a l'autoritat judicial corresponent, i s'ha de suspendre el procediment fins queN

no hi hagi resolució judicial.

V

Dil uns, 13 de febrer de 2017

Article 16. Competència per a sancionar.

A l'efecte de sancionar, l'òrgan competent es l'alcalde president de la corporació, o l'òrgan que, per raó de la matèria,tingui delegada la competència.

A l'efecte d'incoar expedient i nomenar-ne instructor, es competent el conseller delegat que, per raó de la matèria, tinguiatribuïda la competència de conservació del bé jurídic protegit.

Article 17. Altres activitats consistents en el consum de substàncies que generen dependència.

Els efectes d'aquesta norma i la regulació continguda en ella serà extensible directament a totes aquelles activitats quecomportin directa o indirectament el consum de substàncies que poden generar dependència, considerades per la Llei20/1985, com a drogues no institucionalitzades.

Disposició Final.

Aquesta ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província deBarcelona.

El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses.

Castellbisbal, 1 de febrer de 2017

L'alcalde, Joan Playà Guirado