Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Mancomunitats

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf

EDICTE

En compliment d'allò que disposen l'article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pelReial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, l'article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases delrègim local, i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal ide règim local de Catalunya, es fa públic que la Mancomunitat en sessió plenària de data 10 de novembre de 2016aprovà provisionalment la modificació de les Ordenances fiscals Reguladores de les taxes, per a l'exercici 2017 isegüents, corresponents al Servei de Tractament de Residus municipals i al Servei del Centre d'Acollida d'AnimalsDomèstics de Companyia de la Mancomunitat.

Havent transcorregut el període d'exposició pública sense que s'hagin presentat reclamacions, els acords provisionalsqueden definitivament aprovats, per la qual cosa, tot seguit es procedeix a la publicació del text refós aprovat, queincorpora les modificacions corresponents:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS.

1.- CONCEPTE: De conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 i 152 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març,d'aprovació del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Mancomunitat Penedès Garrafestableix una taxa per al Servei de tractament de residus sòlids urbans.

2.- SUBJECTE PASSIU: Estan obligades al pagament les persones físiques o jurídiques, entitats públiques o privades,que portin els seus residus sòlids urbans a la planta per al seu tractament i eliminació; i/o utilitzin la planta detransferència; i portin els residus vegetals a la planta de compostatge, excepte les societats adjudicatàries del servei derecollida d'escombraries de municipis que pertanyin a la Mancomunitat i estiguin adscrites al servei.

3.- TARIFES: La tarifa es fixa en:

Aquestes taxes estan establertes en funció de les normatives de l'Agència de Residus de Catalunya vigents per a l'any2016, per la qual cosa, les taxes es modificaran en funció de les variacions que l'Agència de Residus dictamini per al'any 2017, de l'import del cànon a aplicar sobre la deposició de residus.

A) R.M. a gestionar:

Particulars: 109,60 EUR * per tona de residus sòlids urbans.

* (79,60 EUR r.m.+ 30 EUR Cànon Generalitat).

B) R.M. voluminosos, mobles i trastos (matalassos no admesos) a gestionar:

Particulars: 135,50 EUR * per tona de residus sòlids urbans.

* (105,50 EUR r.m.+ 30 EUR Cànon Generalitat).

C) Utilització de la planta de selecció com a transferència:

Ajuntaments i/o operadors de fora de l'àmbit de la Mancomunitat Penedès Garraf 5,40 EUR per tona de residusmunicipals.

D) Els residus vegetals dels diferents tipus I, II, III i IV relacionats a continuació, hauran d'entrar a la planta decompostatge classificats per tipus -mai barrejats entre els diferents tipus, ja que en cas d'entrar barrejats no seranadmesos- i hauran d'estar lliures d'impropis (plàstics, ferralla, pedres, etc.); la llargada màxima permesa pels troncs de les restes vegetals dels tipus I, II i III serà d'1,5 m.

Divendres, 13 de gener de 2017

Les restes vegetals triturades, per a ser considerades com a tals, hauran d'acomplir les especificacions de planta.

I. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga de palmeres (branques i troncs).

II. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga d'arbres d'un diàmetre superior a 15 cm (branques i troncs).

III. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga d'arbres de diàmetre inferior a 15 cm (branques i troncs).

IV. Restes vegetals triturades/desfibrades i gespa.

TAXA MEMBRES (ajuntaments membres i/o empreses subcontractades pels propis ajuntaments).

I. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga de palmeres (branques i troncs): 48,60 EUR/tona.

II. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga d'arbres d'un diàmetre superior a 15 cm (branques i troncs): 24EUR/tona.

III. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga d'arbres de diàmetre inferior a 15 cm (branques i troncs):

- Ajuntaments que no realitzin recollida selectiva de fracció orgànica: 18 EUR/tona.

- Ajuntaments que realitzin recollida selectiva de fracció orgànica: 10 EUR / tona.

IV. Restes vegetals triturades/desfibrades i gespa:

- Ajuntaments que no realitzin recollida selectiva de fracció orgànica: gratuït.

- Ajuntaments que realitzin recollida selectiva de la fracció orgànica: gratuït.

TAXA NO MEMBRES (ajuntaments NO membres, empreses, particulars i jardineria).

I. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga de palmeres (branques i troncs): 60,70 EUR/tona.

II. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga d'arbres d'un diàmetre superior a 15 cm (branques i troncs): 60,70EUR/tona.

III. Restes vegetals provinents de la tala i/o esporga d'arbres de diàmetre inferior a 15 cm (branques i troncs):36,10 EUR/tona.

IV. Restes vegetals triturades/desfibrades i gespa: 6,01 EUR/tona.

S'entén com a palmera totes les subespècies de palmera i també s'hi inclouen espècies tipus pites, lluques, atzavares itot tipus de fracció vegetal fibrosa.

E) FORM procedent de recollida selectiva municipis i/o operadors de fora de La Mancomunitat Penedès Garraf.

L'import de la taxa a satisfer pels ajuntaments i/o operadors de fora de l'àmbit de la Mancomunitat Penedès Garraf perles entrades de FORM a la planta de compostatge de Sant Pere de Ribes, estarà en funció del contingut d'impropis quepresenti la fracció orgànica entrada.

El percentatge d'impropis a aplicar serà el de la darrera caracterització disponible per la Mancomunitat de l'Agència deResidus de Catalunya.

% Impropis FORM

Taxa any 2016 (EUR/tona FORM)

% Impropis FORM

Taxa any 2016 (EUR/tona FORM)

0<%?2,5

86,95

15<%?17,5

114,19

2,5<%?5

88,40

17,5<%?20

120,73

5<%?7,5

94,60

20<%?22,5

128,53

7,5<%?10

98,20

22,5<%?25

136,33

10<%?12,5

102,70

>25%

179,36

12,5<%?15

104,60

En cas d'un percentatge d'impropis superior al 25% la Mancomunitat, si s'escau, podrà rebutjar l'entrada de FORM a la

planta.

Divendres, 13 de gener de 2017

En cas que en la caracterització de la FORM realitzada per l'Agència de Residus en resultés un percentatge de fraccióvegetal superior al 2,5%, s'aplicarà un increment a les taxes del quadre anterior, i en funció del percentatge de FV trobaten la darrera caracterització de l'Agència de Residus de Catalunya disponible per la Mancomunitat.

% de FV de la caracterització

Increment a aplicar any 2016

% de FV de la caracterització

Increment a aplicar any 2016 (EUR/tona FORM)

(EUR/tona FORM)

2,5<%?5

2,52

15<%?17,5

15,12

5<%?7,5

5,04

17,5<%?20

17,60

7,5<%?10

7,56

20<%?22,5

20,16

10<%?12,5

10,08

22,5<%?25

22,68

12,5<%?15

12,60

>25%

32,76

En cas que la FORM entrada a planta tingués un percentatge de FV superior al 5% la Mancomunitat, si s'escau, podràrebutjar l'entrada de FORM a la planta.

4.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT: L'obligació del pagament neix des del moment en què es presti el servei especificat. Elpagament s'efectuarà a la presentació de la liquidació per part de la Mancomunitat. Podrà exigir-se el dipòsit previ del'import total o parcial.

5.- OBLIGACIONS I SANCIONS: En relació a les infraccions i sancions tributàries es regularan segons el que disposa laLlei General Tributària.

6.- DISPOSICIÓ FINAL: La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de laProvíncia.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER AL SERVEI DEL CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALSDOMÈSTICS DE COMPANYIA.

1.- CONCEPTE:

De conformitat amb allò que disposen els articles 15 a 19 i 152 del RD legislatiu 2/2004 de 5 de març, d'aprovació deltext refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquesta Mancomunitat Penedès i Garraf estableix la Taxa pelServei de Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia.

D'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 2/2008, de 15 de abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei deprotecció dels animals, els ens local han de realitzar una sèrie de funcions relacionades amb l'ús d'animals, recollidad'animals abandonats i disposar de les instal·lacions adequades.

2.- SUBJECTE PASSIU: Estan obligats al pagament de la taxa:

a) Els que sol·licitin la prestació dels serveis de: adopció, recuperació, cessió i incineració d'animals.

b) La Diputació de Barcelona i els Ajuntaments membres que sol·licitin col·laboració del Centre en la creació de colòniesde gats.

c) Els Ajuntaments no membres, ens locals i societats protectores d'animals que sol·licitin esporàdicament col·laboraciódel CAAD per a la captura d'animals.

Fet imposable.

Constitueix fet imposable de la taxa l'activitat de:

a) L'adopció.

b) Cessió dels animals pels propietaris al CAAD.

c) La recuperació dels animals.

d) Les actuacions a les colònies de gats.

e) Les actuacions de captura d'animals.

E

f) La incineració.

C

Divendres, 13 de gener de 2017

3.- TARIFES: S'estableixen les tarifes següents:

Taxa per adopció.

1. Adopció gos/sa: 35,00.

2. Adopció gat/a: 20,00.

Les actuacions veterinàries en cas d'adopció inclouen: vacunació, identificació amb microxip realització de test deleishmaniosi en gossos, test de FIV/Felv en gats i esterilització de l'animal adoptat.

Taxa per cessió.

1. Cessió gossos: 300,00 EUR/animal.

2. Cessió gats: 100,00 EUR/animal.

Taxa per recuperació.

1. Servei de recollida: 20,00.

2. Recollida amb sistemes d'immobilització a distància: 50,00.

3. Documentació per canvi de propietari: 25,00.

4. Gestions canvi propietari: 50,00.

5. Identificació amb microxip: 35,00.

6. Els 3 primers dies d'estada a les instal·lacions: 4,50/dia.

7. A partir del 4t dia d'estada a les instal·lacions: 10,00/dia.

8. Vacunacions i desparasitació: 20,00.

9. Control de leishmaniosi/FIV/Felv: 25,00.

10. Esterilització (variable, segons taxes del Col·legi de Veterinaris).

Taxa colònies de gats.

1. Mascle: 35,00.

2. Femella: 55,00.

3. PROVA FIV/Felv: 14,00.

Actuacions incloses:

? Trasllat dels animals capturats al Centre per part del personal del CAAD.

? Valoració sanitària de tots els animals capturats i realització d'analítica sanguínia dels animals aptes per a laintervenció quirúrgica per descartar FeLV/FIV (leucèmia felina i immunodeficiència felina).

? Esterilització i manutenció durant el postoperatori dels animals (habitualment 8 dies les femelles i 2 dies els mascles)fins que els animals es trobin recuperats per tornar al carrer.

? Transport al municipi i alliberament al seu lloc d'origen, sempre en presència d'una persona autoritzada perl'ajuntament.

Taxa per captura d'animals.

1. Operari (EUR/hora): 30,00.

2. Desplaçament (EUR/Km): 0,50.

3. Material (en el cas de fer servir mitjans d'immobilització a distància): 50,00.

? En les actuacions es desplaçaran sempre dos operaris. Es facturarà com a mínim una hora.

? El sol·licitant del servei es fa càrrec de la gestió de l'animal un cop capturat.

Divendres, 13 de gener de 2017

Taxa per incineració d'animals.

1.- Servei a ajuntaments i empreses.

? Incineració col·lectiva: 18 EUR/animal.

? Desplaçament. (només comarques Penedès i Garraf): 20 EUR (gratuït si la recollida es superior a 5 animals).

2.- Servei a particulars.

? Incineració col·lectiva.

- Gossos > 30 Kg: 60 EUR.

- Gossos 15 a 30 Kg: 45 EUR.

- Gats i gossos <15 Kg: 30 EUR.

? Desplaçament (només comarques Penedès i Garraf): 20 EUR.

4.- OBLIGACIÓ DE PAGAMENT: L'obligació de pagament neix des del moment en què es prestin els serveisespecificats. El pagament s'efectuarà a la presentació de la liquidació per part de la Mancomunitat Penedès Garraf.Podrà exigir-se el dipòsit previ de l'import total o parcial.

5.- DISPOSICIÓ FINAL: La present Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació al Butlletí Oficial de laProvíncia."

Vilanova i la Geltrú, 4 de gener de 2017

La presidenta, Rosa Huguet i Sugranyes