Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Licitació del servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al Recinte Escola Industrial de la Diputació de Barcelona, ubicat al c. Comte d'Urgell
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Servei de Contractació

ANUNCI

En virtut de la resolució adoptada per Decret de l'Il·lm. Sr. diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacionsamb la ciutat de Barcelona de data 21 de desembre de 2016 s'anuncia el procediment obert, amb pluralitat de criteris,d'acord amb el detall següent:

1. Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Diputació de Barcelona/Subdirecció de Logística.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Obtenció de documentació i informació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: c/ Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Telèfon: 93 402 25 64.

5. Telefax: 93 402 06 47.

6. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

7. Adreça d'Internet del perfil de contractant: https://seuelectronica.diba.cat/perfilcontractant/default.asp.

8. Data límit d'obtenció de documentació i informació: De dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 hores i fins el dia 13de febrer de 2017.

9. Número d'expedient: 2016/0006690.

2. Objecte del contracte.

a) Tipus: Serveis.

b) Descripció de l'objecte: Servei de neteja, respectuós amb el medi ambient, de diversos edificis situats al RecinteEscola Industrial de la Diputació de Barcelona, ubicat al carrer Comte d'Urgell, 187, de Barcelona.

c) Divisió per lots i núm.: Sí (4).

d) Lloc d'execució: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

e) Termini d'execució: Els contractes, un cop formalitzats, tindran una durada de 2 anys a comptar des de l'inici de laprestació del servei.

f) Admissió de pròrroga: Sí. Incloses les pròrrogues no podrà excedir de 4 anys.

g) Establiment d'un acord marc: No.

h) Sistema dinàmic d'adquisició: No.

i) CPV (Referència de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert amb pluralitat de criteris.

c) Subhasta electrònica: No.

d) Criteris d'adjudicació:

? Preu de licitació, fins a 60 punts.

? Augment de freqüències de les tasques incloses al punt 3.7 de PPT, fins a 20 punts.

? Oferta de tecnologia de seguiment i control d'acompliment dels horaris per sobre del mínim exigit al punt 6.5 del PPT,

fins a 20 punts.

4. Valor estimat del contracte: 1.956.673,88 EUR IVA exclòs.

5. Pressupost total màxim de licitació.

E

Import dels 4 lots: 978.336,94 EUR biennal.

C

IVA (21)%: 205.450,76 EUR.

Divendres, 13 de gener de 2017

Import total: 1.183.787,70 EUR.

Lot 1. Edifici 01 del Rellotge, Edifici 02, Edifici 22 El Vagó:

Import: 606.198,18 EUR biennal.

IVA (21)%: 127.301,62 EUR.

Import total: 733.499,80 EUR.

Lot 2. Edifici 25:

Import: 157.175,74 EUR biennal.

IVA (21)%: 33.006,91 EUR.

Import total: 190.182,65 EUR.

Lot 3. Edifici 03 Manteniment i Magatzem, Edifici 04 de Laboratoris, Edifici 10 Tallers de Manteniment, Edifici 26:

Import: 113.551,97 EUR biennal.

IVA (21)%: 23.845,91 EUR.

Import total: 137.397,88 EUR.

Lot 4. Edifici 14:

Import: 101411,05 EUR biennal.

IVA (21)%: 21.296,32 EUR.

Import total: 122.707,37 EUR.

(Aquest pressupost es desglossa en una part fixa i una part variable formulada en termes de preus unitaris).

6. Garanties.

Provisional: No s'exigeix.

Definitiva: Per a la part fixa el 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs i per a la part variable el 5% del pressupost delicitació, IVA exclòs, per a cada un dels lots.

7. Requisits específics del contractista.

a) Classificació: No.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica professional: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de ClàusulesAdministratives Particulars.

c) Altres requisits específics: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

d) Contractes reservats: No.

8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: La presentació de les ofertes es podrà efectuar de dilluns a divendres laborables de 9 a 14hores del matí fins el dia 20 de febrer de 2017. Les proposicions enviades per correu, s'hauran de lliurar a l'oficina decorreu abans de les 14 hores de l'últim dia de presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu enviament mitjançanttèlex, telegrama o fax al Servei de Contractació.

b) Modalitat de presentació: Vegeu la clàusula 1.9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Dependència: Diputació de Barcelona.

2. Domicili: carrer Londres, 55, 5 planta.

3. Localitat i codi postal: Barcelona 08036.

4. Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat.

d) Nombre previst d'empreses que es pretén convidar a presentar ofertes (procediment restringit): No.

e) Admissió de variants: No.

f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos a partir de l'obertura de les ofertes.

V

Divendres, 13 de gener de 2017

9. Obertura de les ofertes.

a) Domicili: C/ Londres, 55, planta baixa.

b) Localitat: 08036 Barcelona.

c) Data i hora: 1 de març de 2017, a partir de les 12:00 h. Obertura del sobre corresponent als criteris avaluables deforma automàtica (sobre 2). Aquesta sessió serà oberta al públic. Qualsevol modificació que es pugui produir, espublicarà al tauló d'anuncis de la web de la Diputació de Barcelona amb una antelació mínima de dos dies:https://seuelectronica.diba.cat/tauleranuncis.

10. Despeses de publicitat: 2.500,00 EUR que haurà d'abonar pel/s contractista/es en funció del pressupost màxim delicitació de cada lot.

11. Data d'enviament de l'anunci en el DOUE: 11 de gener de 2017.

12. Altres informacions:

a) Condicions especials d'execució: Sí. Vegeu la clàusula 2.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Barcelona, 5 de gener de 2017

La secretària delegada, Anna Majó Capilla