Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Nomenament com a personal eventual d'assessorament especial-assessor de grup polític de la Diputació de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Diputació de Barcelona

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Diputació de Barcelona. Direcció dels Serveis de Recursos Humans

ANUNCI sobre nomenament de personal eventual

Per Decret de la presidència de la Diputació de Barcelona de 21 de desembre de 2016 s'ha resolt el nomenament deDavid SOLÉ GIMENO, com a personal eventual d'assessorament especial ? assessor de grup polític de la Diputació deBarcelona, assignant-li el nivell retributiu N5, amb efecte del 15 de desembre de 2016, i que d'acord amb la normativa vigent s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Barcelona, 9 de gener de 2017

El secretari delegat, Jordi Martínez-Alonso Camps