Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'IBI de l'Ajuntament
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vilalba Sasserra

ANUNCI

L'Ajuntament de Vilalba Sasserra en sessió plenària de data 12 de gener de 2017 amb el quòrum legalment exigible haacordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de l'Ordenança fiscal de l'IBI, així comel seu text refós:

Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenança fiscal per a l'exercici de2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el textcomplet de l'Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de lapublicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'exposició pública de l'Ordenança, els qui tinguin un interès directe, en els termes previstos a l'article18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposiciópública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

Vilalba Sasserra, 12 de gener de 2017

L'alcalde, Joan Pons i Fiori