Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Vallromanes

ANUNCI d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2017

Aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament pel 2017, i comprensiu aquell del Pressupost Generald'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari i laboral, de conformitat amb l'article 169 delText Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum del mateix per capítols:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES

3.260.155,67 EUR

A.1. OPERACIONS CORRENTS

3.260.155,67 EUR

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal

1.347.342,72 EUR

CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis

1.660.172,60 EUR

CAPÍTOL 3: Despeses Financeres

5.100,00 EUR

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

247.540,35 EUR

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

0,00 EUR

CAPÍTOL 6: Inversions Reals

0,00 EUR

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0,00 EUR

B) OPERACIONS FINANCERES

82.548,58 EUR

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 EUR

CAPÍTOL 9: Passius Financers

82.548,58 EUR

TOTAL:

3.342.704,25 EUR

ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS NO FINANCERES

3.342.704,25 EUR

A.1. OPERACIONS CORRENTS

3.342.704,25 EUR

CAPÍTOL 1: Impostos Directes

1.873.937,63 EUR

CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes

62.000,00 EUR

CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos

593.050,00 EUR

CAPÍTOL 4: Transferències Corrents

795.166,62 EUR

CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials

18.500,00 EUR

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL

0,00 EUR

CAPÍTOL 6: Alienació d'Inversions Reals

0,00 EUR

CAPÍTOL 7: Transferències de Capital

0,00 EUR

B) OPERACIONS FINANCERES

0,00 EUR

CAPÍTOL 8: Actius Financers

0,00 EUR

CAPÍTOL 9: Passius Financers

0,00 EUR

TOTAL:

3.342.704,25 EUR

Vallromanes, 12 de gener de 2012

L'alcalde, David Ricart i Miró