Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, de l'impost sobre béns immobles
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Taradell

ANUNCI d'exposició publica de l'acord provisional de modificació de l'Ordenança fiscal número 1 de l'impost sobre béns immobles

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 27 d'octubre de 2016 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, la proposta d'acord següent:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 1 de l'Impost sobre Bens Immobles quehaurà de regir per a l'exercici 2017 i següents, així com el seu text refós.

"ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES

Es modifica l'article següent:

Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec

1. La quota íntegra de l'impost és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen.

2. El tipus de gravamen serà el 0,635 per cent quan es tracti de béns urbans i 0,875 per cent quan es tracti de bénsrústics.

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 0,635 per cent.

4. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes en els articles 4 i 5d'aquesta Ordenança."

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985 LBRL; 17.1 i Disposició Addicional 13a delReial Decret Legislatiu 2/2004 TRLRHL, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003 TRLMRLC, es sotmet a informació públicadurant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "Butlletí Oficial de la Província", per talque els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. En cas de nohaver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu. L'expedient es pot consultar a la Secretaria del'Ajuntament, c. de la Vila 45 de Taradell, de dilluns a divendres laborables de les 9 a les 14 h. i els dilluns laborables deles 16:00 a les 19 h., Exp. 260/2016.

Taradell, 28 d'octubre de 2016

L'alcalde, Lluís Verdaguer Vivet