Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sora

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'art. 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es publica íntegrament la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament aprovat per acord del Ple de data 12 de desembre de 2016, i exposada al públic per un termini de quinze dies mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19 de desembre de 2016, en l'e.tauler i en el tauler d'anuncis de la Casa Consistorial sense que s'hagipresentat cap al·legació ni reclamació, motiu pel qual ha esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.

La relació de llocs de treball aprovats es el següent:

Enquadrament orgànic

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

REQUISITS

Altres requisits

Altres Característiques

Àmbit de trebal

Fitxa l oc

Subgrup

CD

Escala

Subescala

Titulació

Nivel

Idioma, Carnet de conduir, Carnet

RESERVA

Forma de

Complement

Dedicació Tipologia

Dotació

Observacions

DENOMINACIÓ DEL LLOC

de trebal

classificació

Català

manipulació aliments, d'instal·lació elèctrica.

DE LLOC Provisió

Específic

de jornada

Secretari/ària ? Interventor/a

SG

A1

26

HN

S-I

Llicenciatura en dret, en ciències polítiques i de

CO

11.428,85

Parcial- 16,15 Agrupada amb

l'administració i sociologia. Ser funcionari del cos

Rupit i Pruit d'habilitació nacional corresponent.

PERSONAL LABORAL Salari

Auxiliar Administrativa

SG

C2

16

AG

Aux.

Graduat escolar, ESO o equivalent

LI

CO

21.681,24

Parcial -31,00

Operari de serveis

ST

AP

13

AG

Sub.

Certificat escolaritat o equivalent

Carnet de conduir (B)

LT

CM

18.900,00

Completa

1 Operari/ària de neteja SG

AP

11

AG

Sub.

Certificat d'escolaritat o equivalent.

LT

CM 2.268,00

Parcial -4,00

Llegenda:

Denominació del lloc: Determinat segons la normativa d'aplicació. G: Subgrup de classificació: A1: Títol de llicenciat/ada o doctor. A2: Diplomat universitari o equivalent.C1: Títol deBUP, FP2 o equivalent. C2: Graduat escolar, ESO o equivalent. AP: Certificat d'estudis primaris. Fitxa lloc de treball: Codi del lloc de treball- Numeració correlativa. Àmbit treball: SG:Serveis generals - SP:Serveis personals- ST: Serveis de territori, espais públics CD: Complement de destí Tipologia de jornada: Completa: jornada bàsica ordinària (continuada i/opartida) 37,5 h. setmanals personal funcionari i 40,00 h. setmanals personal laboral; Parcial: jornada bàsica reduïda, indicant hores setmanals. P: Provisió: CE: Concurs específic;CO: Concurs oposició CM: Concurs mèrits. NC: Nivell de coneixement de la llengua catalana: Nivell A: A; Nivell B: B: Nivell C: C. Reserva de lloc: F:Funcionari; LI: Laboralindefinit;LT: Laboral temporal

El que es fa públic als efectes oportuns.

Sora, 11 de gener de 2017

L'alcaldessa, Janna Locher CasaC