Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sora

EDICTE

Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 10 de gener de 2017, el PressupostGeneral per a l'exercici de 2017, les bases d'execució i la plantilla que compren els llocs de treball reservats afuncionaris, personal laboral i eventual, estaran de manifest al públic, a la Secretaria de l'Ajuntament per espai de quinzedies, termini durant el qual qualsevol habitant del terme municipal o persona interessada, podrà examinar i presentarcontra el mateix i davant el Ple les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Real DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel que s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals i article 20.1del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril.

En el supòsit que no sigui presentada cap reclamació, el Pressupost i la plantilla es consideraran definitivamentaprovats. En cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre - les, comptat a partir del dia següent a lafinalització de l'exposició al públic.

Les reclamacions es consideraran denegades en qualsevol cas, si no es resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva.

Sora, 11 de gener de 2017

L'alcaldessa, Janna Locher Casas