Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Inici del procediment per a l'elecció del jutge de pau substitut
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

EDICTE

D'acord amb el que disposa la Llei 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, delsjutges de pau, és necessari iniciar el procediment per a l'elecció del Jutge de Pau Substitut.

D'acord amb l'article 101 de la LOPJ i 5 del RJP es fa pública la convocatòria per cobrir la plaça de jutge de pau substitut del terme municipal de Sant Quintí de Mediona i, s'obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona perquè les persones queestiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit, adjuntant un currículum vitae (en el quals'ha d'especificar, entre altres, l'activitat que s'exerceix actualment), fotocòpia del DNI, declaració responsable de noestar incurs en cap causa d'incapacitat de l'art. 303 de la llei Orgànica del Poder Judicial.

D'acord amb l'art. 1.2 del RJP han de reunir-se els següents requisits:

- Ser espanyol.

- Ser major d'edat.

- No estar incurs en cap de les causes d'incapacitat de l'art. 303 LOPJ, el qual disposa que estan incapacitats perl'ingrés en la carrera Judicial els impedits física o psíquicament per la funció judicial; els condemnats per delicte dolos mentre no hagin obtingut rehabilitació; els processats o inculpats per delicte dolos en tant no siguin absolts o es dicti interlocutòria de sobreseïment, i els que no estiguin en ple exercici dels seus drets civils.

Sant Quintí de Mediona, 27 de desembre de 2016

L'alcalde, Pol Pagès i Pont