Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per al 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

ANUNCI

El Ple de l?Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha aprovat l?oferta pública d?ocupació de l?Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, relativa a l?any 2017, d?acord amb el que preveu l?article 57 del Decret 214/1990, pel qual s?aprova elReglament del personal al servei de les entitats locals, amb el següent contingut:

PERSONAL LABORAL

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

GRUP

NIVELL TITULACIÓ

PLACES

SISTEMA DE PROVISIÓ

PROCÉS

MESTRE ESP.EDUCACIÓ INFANTIL

A2

GRAU/DIPLOMAT

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

TÈCNIC ESP.EDUCACIÓ INFANTIIL

C1

GRAU SUPERIOR/FP II

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

TÈCNIC AUXILIAR DE JOVENTUT

C1

GRAU SUPERIOR/FP II

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

C2

GRADUAT ESCOLAR

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

AUXILIAR DE COMUNICACIÓ

C2

GRADUAT ESCOLAR

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

OFICIAL 1a AP

CERTIFICAT D'ESTUDIS

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

CONSERGE EQUIP.EDUCATIUS

AP

CERTIFICAT D'ESTUDIS

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

CONSERGE EQUIP.ESPORTIUS

AP

CERTIFICAT D'ESTUDIS

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

OPERARI MANTENIMENT(piscina)

AP

CERTIFICAT D'ESTUDIS

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

OPERARI MANTENIMENT I SERVEIS

AP

CERTIFICAT D'ESTUDIS

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

MONITORS ACTIVITATS

AP

CERTIFICAT D'ESTUDIS

CONCURS-OPOSICIÓ

LLIURE

Conforme a les previsions de l'article 123 de la vigent Llei 39/2015, d'1 d'octubre, Llei del Procediment administratiucomú de les administracions publiques, contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es podràinterposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat dintre del termini d'un mes, comptat apartir del dia següent al de la seva publicació en la forma legalment establerta.

Així mateix, de conformitat amb als articles 45 i 46 de la mateixa Llei, podrà interposar-se directament recurs davantl'ordre jurisdiccional contenciós administratiu dintre del termini de dos mesos, comptats a partir següent al de la sevapublicació en la forma legalment establerta, sense perjudici de qualsevol altre recurs que s'estimi adient, en base allòque estableixen l'article 112 i 114 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, i els articles 8 i ss, 25, i 46 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós- administrativa. Aquest recurs no es podrà interposarmentre no s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició potestatiuprèviament interposat.

La interposició de qualsevol dels recursos, però, no paralitza, per si mateixa, l'acció administrativa perquè l'acteadministratiu sigui efectiu, llevat que així ho acordi l'òrgan jurisdiccional o administratiu competent.

La qual cosa es fa publica per al coneixement general

Sant Julià de Vilatorta, 30 de desembre de 2016

L?alcalde, Joan Carles Rodríguez Casadevall