Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització de les obres de reforma integral de la pl. Salut
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

ANUNCI

Per Resolució d'Alcaldia de data 29 de desembre de 2016, es va adjudicar el contracte d'obres de reforma integral de laPl. Salut de Sant Feliu de Llobregat, publicant-se la seva formalització a l'efecte de l'article 154 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Assessoria Jurídica.

c) Nombre d'expedient: COBR2016000005.

d) Adreça d'Internet del perfil del contractant: www.santfeliu.cat/TràmitsGestions/Perfil de contractant.

2. Objecte del contracte:

a) Tipus: Obres.

b) Descripció: Reforma integral de la Plaça de la Salut.

c) Lot (si escau). Aquest contracte no ho permet.

d) CPV (Referència de Nomenclatura). 452332623.

i) Acord marc (si escau). No té.

f) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació. Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i perfil del contractant.

g) Data de publicació de l'anunci de licitació. 21 setembre 2016.

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació. Ordinària.

b) Procediment: Obert.

4. Valor estimat del contracte: 1.466.298,87 EUR.

5. Pressupost base de licitació: Import net: 1.466.298,87 EUR. Import total: 1.774.221,63 EUR.

6. Formalització del contracte:

a) Data d'adjudicació 29/12/2016.

b) Data de formalització del contracte: 30/12/2016.

c) Contractista. VORACYS, S.L.

d) Import d'adjudicació. Import net: 1.080.415,61 EUR Total amb IVA: 1.307.302,89 EUR.

Sant Feliu de Llobregat, 30 de desembre de 2016

L'alcaldessa accidental, Lidia Muñoz Càceres