Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sallent

ANUNCI d'exposició pública, emès per l'Ajuntament, dels acords provisionals de modificació de les ordenances fiscals

En compliment del que disposa l'article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'anuncia que l'Ajuntament en sessió del Ple de data 11 de gener de 2017 haaprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d'altres, els acords següents:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici 2017 i següents la modificació de l'Ordenança Fiscal número 1reguladora de l'Impost sobre béns immobles pel que fa al tipus de gravamen, així com el seu Text Refós.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases delRègim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i deRègim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a laSecretaria de l'Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al "ButlletíOficial de la Província", perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions queconsiderin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l'acord provisional esdevindrà definitiu.

Sallent, 12 de gener de 2017

L'alcalde, David Saldoni de Tena