Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte d'actuacions de millora en l'arbrat de diferents carrers i espais públics de la ciutat de Sabadell
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sabadell. Gabinet de l'Alcaldia

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de desembre de 2016, va acordar aprovar inicialment el projecte d'obralocal ordinària, d'iniciativa pública anomenat Actuacions de millora en l'arbrat de diferents carrers i espais públics de laciutat de Sabadell, i sotmetre'l a informació pública per termini de trenta dies hàbils a comptar des de l'endemà de lapublicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província i transcorregut el qual, sense que es formulinreclamacions o al·legacions quedarà aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord de maneraexpressa.

El projecte d'obres i l'expedient administratiu restaran exposats al públic a les dependències d'Espai Públic del'Ajuntament de Sabadell (c. de Pau Claris, 100, CP 08205 Sabadell, de 9 a 14 hores) i a l'enllaç al web municipalhttp://ca.sabadell.cat/Urbanisme/p/epdocuments_cat.asp als efectes d'examen i al·legacions pertinents, en el terminiassenyalat, segons l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Sabadell, 3 de gener de 2017

El tinent d'alcalde de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Maties Serracant Camps