Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació de la publicació al BOPB de 30/12/2016 de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Rupit i Pruit

ANUNCI

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 30 de desembre de 2016 s'ha publicat l'anunci de modificacióde les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2017 i en l'annex on es publica el text íntegre de les ordenances fiscalsaprovades i modificades s'ha detectat que no s'ha inclòs el text aprovat de l'Ordenança Fiscal núm.3, reguladora del'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, tot i que consta en la part dispositiva del mateix.

Es procedeix a rectificar aquest anunci procedint a la publicació d'aquesta omissió següent:

ANNEX:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

Article 1.- Fet imposable.

1. L'impost sobre vehicles de tracció mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles d'aquestanaturalesa, aptes per circular per les vies públiques, sigui quina sigui la seva classe i categoria.

2. Es considera vehicle apte per a la circulació el que hagi estat matriculat en els registres públics corresponents imentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost també es consideraran aptes els vehicles proveïts de permisostemporals i matrícula turística.

3. No estan subjectes a l'impost:

a) Els vehicles que, havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats percircular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.

b) Els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica, la càrrega útil dels quals no sigui superior a 750 quilos.

Article 2.- Subjectes passius.

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en territoriespanyol. L'esmentada designació haurà de comunicar-se a l'Ajuntament abans del primer acreditament de l'impostposterior a l'alta en el registre de contribuents.

Article 3.- Responsables i successors.

1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la Llei General Tributària i al'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes

previstos a la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributaries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sensepersonalitat, en els termes previstos a la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

Article 4.- Beneficis fiscals de concessió obligatòria i quantia fixa.

1. Estaran exempts d'aquest impost:

Divendres, 13 de gener de 2017

a) Els vehicles oficials de l'Estat, comunitats autònomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretatciutadana.

b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars decarrera acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, identificats externament i a condició dereciprocitat en la seva extensió i grau.

c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.

d) Els vehicles en relació amb els quals així es derivi dels tractats o convenis internacionals.

e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.

f) Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitatsuperior a 45 km/h., projectats i construïts especialment -i no merament adaptats- per a l'ús d'una persona amb defecteo incapacitat física.

g) Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s'aplicarà l'exempciómentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com elsdestinats al seu transport. Es considera persona amb discapacitat qui tingui aquesta condició legal en grau igual osuperior al 33 per 100. A aquests efectes, tindran també la consideració de persones amb discapacitat en grau igual osuperior al 33 per 100 els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitatpermanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes de classes passives que tinguin reconegudauna pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Aquesta previsió no serà d'aplicacióa les persones pensionistes d'invalidesa que als 65 anys optin per una pensió de jubilació ordinària, a les persones queacreditin una incapacitat parcial ni a les persones que han deixat de tenir la condició d'incapacitat o classes passives.

Per poder gaudir de l'exempció a què es refereix l'apartat anterior, els interessats hauran d'aportar el certificat o laresolució de reconeixement del grau de la discapacitat emès per l'òrgan competent.

Caldrà justificar la destinació del vehicle, per a la qual cosa s'adjuntarà a la sol·licitud una manifestació signada peltitular del vehicle on s'especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport.

La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu, de conformitat amb el que preveul'article 194 de la Llei general tributària, raó per la qual s'iniciarà el procediment sancionador de conformitat ambl'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.

Les exempcions previstes a les lletres f) i g) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per amés d'un vehicle simultàniament.

h) Els autobusos, els microbusos i la resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre quetinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.

i) Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.

2. Per poder gaudir dels beneficis fiscals a què es refereixen les lletres f), g) i i) de l'apartat 1 d'aquest article, elsinteressats hauran d'instar-ne la concessió indicant les característiques dels vehicles, la matrícula i la causa del benefici.Un cop declarada l'exempció per l'Ajuntament, s'expedirà un document que acrediti la seva concessió.

Les exempcions sol·licitades amb posterioritat al meritament de l'impost, referents a liquidacions que han estat girades iencara no han adquirit fermesa al moment de la sol·licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s'hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l'impost.

3. No caldrà que l'interessat aporti certificat de la discapacitat, o altres documents acreditatius dels beneficis fiscalssol·licitats, quan l'Administració gestora del tribut pugui consultar i verificar telemàticament les dades declarades i constiel consentiment de l'interessat perquè es realitzi l'esmentada consulta.

Divendres, 13 de gener de 2017

Article 5.- Beneficis fiscals de concessió potestativa i quantia variable.

a) S'estableix una bonificació del 100% als vehicles històrics a què es refereix l'article 1 del Reglament de vehicleshistòrics, RD 1247/1995, de 14 de juliol.

El caràcter històric del vehicle s'acreditarà aportant certificació de la catalogació com a tal per l'òrgan competent de laGeneralitat.

b) S'estableix una bonificació del 50% per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.

L'antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la dela seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

Article 6.- Quota tributària.

1. Les quotes del quadre de tarifes fixat en l'article 95.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'incrementaran per l'aplicació del coeficient del 1,69. Aquestcoeficient s'aplicarà fins i tot en el supòsit en què l'esmentat quadre sigui modificat per Llei de pressupostos generals del'Estat.

2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes vigents en aquest municipi serà elsegüent:

Potència i classe vehicle

Quota A. Turismes

De menys de 8 cavalls fiscals

21,31

De 8 a 12 cavalls fiscals

57,57

De més de 12 fins a 16 cavalls

121,54

De més de 16 cavalls fiscals

151,39

De més de 20 cavalls fiscals

189,22

B. Autobús

De menys de 21 places

140,74

De 21 a 50 places

200,46

De més de 50 places

250,56

C. Camions

De menys de 1.000 k. De càrrega útil

71,43

De 1.000 a 2.000 k. de càrrega útil

140,74

De 2.999 a 9.999 k. de càrrega útil

200,46

De més de 9.999 k. de càrrega útil

250,56

D. Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals

29,84

De 16 a 25 cavalls fiscals

46,91

De més de 25 cavalls fiscals

140,74

E. Remolcs i semi-remolcs arrastrats per vehicles de tracció mecànica

De menys de 1.000 k. De càrrega útil

29,84

De 1.000 a 2.999 k. de càrrega útil

46,91

De més de 2.999 k. de càrrega útil

140,74

F. Altres vehicles

Ciclomotors

7,45

Motocicletes fins a 125 c. c 7,45

Motocicletes de 125 c. c. a 250 c. c

12,77

Motocicletes de 250 c. C a 500 c. c

25,59

Motocicletes de 500 c. C a 1.000 c. c

51,17

Motocicletes de més de 1.000 c. c

102,35

La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l'establerta d'acord amb el que disposa l'annex V del Reglament

general de vehicles, RD 2822/1998, de 23 de desembre.

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s'estarà al que esV

disposa en el Reglament general de vehicles.

Divendres, 13 de gener de 2017

Article 7.- Període impositiu i acreditament de l'impost.

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de primera adquisició dels vehicles. En aquestcas, el període impositiu comença el dia en què es produeix aquesta adquisició.

2. L'impost es merita el primer dia del període impositiu.

3. En els casos de primera adquisició del vehicle l'import de la quota a exigir es prorratejarà per trimestres naturals i es satisfarà la que correspongui als trimestres que restin per transcórrer en l'any, inclòs aquell en què es produeixl'adquisició.

4. En els casos de baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle, es prorratejarà la quota pertrimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu pagar la part de quota corresponent als trimestres de l'anytranscorreguts des de la meritació de l'impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit, aquest inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior desballestament perl'ajuntament de la imposició, es prendrà com a data de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l'ajuntament.

Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l'ajuntament de la imposició per al seu posteriordesballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la recepció per part de l'ajuntament.

5. Quan la baixa té lloc després de la meritació de l'impost i s'ha satisfet la quota, el subjecte passiu pot sol·licitar l'importque, per aplicació del prorrateig previst en el punt 4, li correspon percebre.

6. En el supòsit de transmissions de vehicles en què intervinguin persones que es dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi l'exercici es procedirà a la baixa del vehicle en el padró ambefectes a l'exercici següent.

Si el vehicle s'adquireix en el mateix exercici en què fou lliurat al compravenda no cal que l'adquirent satisfaci l'impostcorresponent a l'any d'adquisició.

Quan l'adquisició tingui lloc en un altre exercici, correspondrà a l'adquirent satisfer la quota de l'impost segons el que espreveu al punt 3 d'aquest article.

Article 8.- Règims de declaració i d'ingrés.

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, corresponena l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l'esmentatpermís, s'entendrà que la competència de gestió, inspecció i recaptació de l'impost correspon a l'Ajuntament del domicilifiscal del vehicle que consti en el Registre de vehicles.

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s'alteri la seva classificacióals efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini detrenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat peraquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació normal ocomplementària que s'escaigui i la seva realització. S'aportarà la documentació acreditativa de la seva compra omodificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificaciófiscal del subjecte passiu.

3. Proveït de l'autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost resultant a l'oficina gestora o enuna entitat bancària col·laboradora.

En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà que el pagament s'hagi fet en laquantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de l'autoliquidació.

4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d'un vehicle el titular registral haurà d'acreditar el pagament del'impost corresponent al període impositiu de l'any anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest

pagament ja consti a la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l'acreditació de l'impost, l'Ajuntament, abans delN

dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l'exercici en curs.

V

Divendres, 13 de gener de 2017

Article 9.- Padrons.

1. En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impostes realitzarà en el període de cobrament que es fixarà cada any i que es farà públic mitjançant els corresponents edictesal Butlletí Oficial de la Província i per altres mitjans previstos per la legislació o que es cregui més adients. En cap cas elperíode de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.

2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de les quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistemade padró anual.

Les modificacions del padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar tambéaltres informacions sobre baixes i canvis de domicili de què pugui disposar l'Ajuntament.

Article 10.- Gestió per delegació.

1. Si la gestió del tribut ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, les normes contingudes als articles anteriorsseran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'administració delegada.

2. La presentació de l'autoliquidació s'efectuarà a l'entorn web de l'Organisme de Gestió Tributària introduint-hi totes lesdades necessàries. El pagament de la quota resultant de l'autoliquidació es realitzarà preferentment per mitjanstelemàtics, en aquests cas, des de la web de l'ORGT, l'interessat podrà imprimir el justificant de pagament amb lesdades de l'autoliquidació.

3. L'ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són procedents els beneficis fiscalsaplicats. A tal efecte, als models de sol·licitud de beneficis fiscals es preveurà que l'interessat pugui autoritzarl'Administració gestora del tribut per consultar telemàticament les bases de dades procedents, en ordre a confirmar elsrequisits per al gaudiment de les exempcions o bonificacions sol·licitades.

Cas de no constar aquest consentiment perquè l'ORGT faci la consulta de l'existència dels requisits declarats, o sil'esmentada consulta no fos possible, l'interessat haurà d'aportar per mitjans telemàtics o davant les oficines d'aquestorganisme, en el termini de 10 dies comptats a partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentacióque justifiqui el benefici fiscal, per tal que, si escau, s'expedeixi un document que acrediti la seva concessió.

En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l'ORGT efectuarà en via de gestió tributariales verificacions i comprovacions corresponents i practicarà les liquidacions que se'n puguin derivar.

4. Si com a conseqüència de la comprovació resultés que la quota satisfeta no és correcta, es procedirà de la següentmanera:

a) En el cas que el deute satisfet fos inferior a l'import correcte, l'ORGT practicarà una liquidació complementària.

b) Si la quantia ingressada excedís del deute correcte, l'ORGT comunicarà al subjecte passiu el dret a la devolució del'ingrés indegut.

5. Als efectes de complir amb el que s'estableix a l'article 8.4 d'aquesta ordenança, l'ORGT comunicarà a la PrefecturaProvincial de Trànsit, per mitjans telemàtics i abans del dia 1 de gener de cada exercici, els rebuts impagats de l'any encurs.

6. L'Organisme de Gestió Tributària rebrà les informacions que, sobre modificacions de padró li comunicarà Trànsit iprocedirà a l'actualització del padró.

Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'Organisme de Gestió Tributària s'ajustaran al que preveula normativa vigent i a la seva Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, aplicable als processos de gestiódels ingressos locals la titularitat dels quals correspon als municipis de la província de Barcelona que hagin delegat lesseves facultats en la Diputació.

7. No obstant l'anterior, en els casos en que la gestió hagi estat delegada en la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament esN

reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d'avocar de forma expressa la competència, les facultatsV

d'aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per

Divendres, 13 de gener de 2017

determinar els deutes tributaris o aprovar l'anul·lació, total o parcial, de les liquidacions respecte de l'impost aquí regulat,quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.

Article 11.- Col·laboració social.

1. Els gestors administratius podran actuar com a col·laboradors socials de l'ajuntament, a l'empara del que preveul'article 92 de la Llei general tributària.

2. Aquesta col·laboració podrà referir-se a:

a) Assistència en la realització de declaracions en supòsits d'alta, baixa, transferència del vehicle i canvi de domicili deltitular.

b) Presentació telemàtica d'autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres documents tributaris.

3. Per a l'efectivitat de la col·laboració social a què es refereixen els apartats anteriors, caldrà subscriure el corresponentconveni.

Article 12.- Data d'aprovació i vigència.

Aquesta ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el dia 27 d'octubre de 2016, començarà a regir el dia 1r.de gener de l'any 2017, i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial els articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional primera.- Beneficis fiscals concedits a l'empara de la present ordenança.

Els beneficis fiscals concedits a l'empara d'aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al delseu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs sempre que se'n prevegi la concessió al'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió, i, en tot cas, es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s'hi estableixin.

Així mateix, la quantia i l'abast del benefici fiscal seran, per a cada exercici objecte de tributació, els que determinil'ordenança fiscal reguladora del present impost, vigent per a l'exercici de què es tracti.

Disposició addicional segona. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativavigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Les modificacions produïdes per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin aqualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta Ordenança.

El que es fa públic als efectes procedents.

Rupit i Pruit, 5 de gener de 2017

L'alcalde, Albert Marcé Pujol