Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls

ANUNCI d'aprovació provisional

El Ple de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de gener de 2017 ha aprovatprovisionalment per a l'exercici de 2017 i següents, la modificació de l'ordenança fiscal número 1 reguladora de l'impostsobre béns immobles, així com el seu text refós.

D'acord amb el que disposa l'article 17.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s'aprova el TextRefós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies,que començarà a comptar a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província, per talque els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si passat l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'esmentatAcord.

Olesa de Bonesvalls, 12 de gener de 2017

L'alcalde, Josep Maria Tillo Bagès