Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Notificació a un particular
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manlleu

ANUNCI

Atès que s'ha intentat la notificació personalitzada de la resolució 1213 de data 14-12-2016 i ha estat infructuosa,s'informa a ROBERTO LOPEZ ZAMBRANA, que d'acord amb el que estableixen els articles 44 a 46 de la Llei 39/2015,d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, durant el termini de 15 diescomptats a partir de la data de publicació d'aquest anunci, podrà consultar el contingut de la resolució, a lesdependències municipals de l'Ajuntament de Manlleu, situades a la Plaça Fra Bernadí, 6 baixos, de dilluns a divendresde 9 del matí, a les 2 de la tarda.

Manlleu, 22 de desembre de 2016

L'alcalde, Àlex Garrido i Serra