Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de la modificació del Programa de participació ciutadana del POUM
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manlleu

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 20 de desembre de 2016, va aprovar la modificació del programa departicipació ciutadana a aplicar en el procés de formulació del pla d'ordenació urbanística municipal.

Totes les persones interessades poden consultar i examinar el document a la seu electrònica municipal(www.manlleu.cat), i si així ho desitgen, poden consultar-lo a l'oficina d'atenció ciutadana (OAC) de l'Ajuntament, situadaa la primera planta de la Casa de la Vila, tots els dies laborables de les 8,30 h a 14,30h fins el dia 09.01.2017. A partir d'aquesta data i mentre estigui en exposició pública, tots els dies laborables de 9 a 14 hores i els dimarts, dimecres i dijous de 16 a 18 hores.

La qual cosa es fa pública d'acord amb el que disposa l'article 22.3 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Manlleu, 30 de desembre de 2016

L'alcalde, Àlex Garrido i Serra