Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Convocatòria d'una plaça de responsable d'enllumenat per concurs de mèrits
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Malgrat de Mar

ANUNCI

Codi 48/2016

Per resolució de l'Alcaldia 3560, de 30.12.2016 s'ha convocat una plaça de Responsable d'enllumenat, grup C2, nivell16, mitjançant concurs de mèrits.

Les Bases reguladores varen ser aprovades per acord de la Junta de Govern Local, de 29.09.2016 i publicadesíntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 10.11.2016.

El termini per a la presentació d'instàncies és de 15 dies laborables, comptats des de l'endemà de la publicació del darrer anunci en el BOP o en el DOGC.

Malgrat de Mar, 30 de desembre de 2016

L'alcalde, Joan Mercader i Carbó