Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases reguladores de la convocatòria per a la selecció i provisió de dues places d'administratiu amb caràcter de funcionari pel sistema de concurs oposició i promoció interna
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Llinars del Vallès

ANUNCI

La Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2016 ha acordat el següent:

"PRIMER.- Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procés de selecció per a la provisió en propietat dedues places de personal funcionari, mitjançant promoció interna i per concurs oposició, pertanyent a l'escalad'Administració General, subescala Administratiu/va Serveis Centrals i Administratiu/va Serveis Econòmics, grup C1,amb pagues extraordinàries, triennis i altres retribucions o emoluments que corresponguin d'acord amb la legislacióvigent (codi 1009 i 1010).

SEGON.- Convocar concurs oposició mitjançant promoció interna per a la provisió en propietat de les placesesmentades.

TERCER.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya."

Es publiquen a continuació les bases íntegres de l'esmentada convocatòria:

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE DUES PLACESD'ADMINISTRATIU/VA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, AMB CARÀCTER DE FUNCIONARI EN PROPIETAT PELSISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ MITJANÇANT PROMOCIÓ INTERNA, INCLOSA EN L'OFERTA PÚBLICAD'OCUPACIÓ CORRESPONENT A L'ANY 2015.

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu per proveir amb caràcter de funcionari/ària en propietat, pelsistema de concurs oposició per promoció interna de dues places d'administratiu/va, sent la plaça convocada equivalental grup C1 i amb codi 1009 i 1010, segons la RLLT.

Aquesta convocatòria s'estableix per promoció interna, per la qual cosa únicament podran participar en el procés deselecció el personal funcionari de la pròpia entitat local que pertanyi a la subescala d'auxiliar administratiu/va icompleixin els requisits establerts a l'article 100 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Els/les aspirants que cobreixin la plaça objecte de la convocatòria causaran baixa a la subescala d'origen.

Es regirà per les bases següents:

PRIMERA:

Les places convocades (codi 1009 i 1010 segons RLLT) corresponen a dues places d'administratiu/va a proveir pelsistema de concurs oposició, mitjançant el torn de promoció interna.

SEGONA:

Condicions dels aspirants:

Per prendre part en els processos selectius, els/les aspirants, en data de finalització del termini de presentaciód'instàncies, han de reunir les següents condicions:

- Estar en possessió del títol oficial de batxillerat, formació professional de segon grau o equivalent. També podranparticipar en aquest procés de selecció encara que no acreditin la titulació acadèmica exigida, sempre que hagintreballat més de 10 anys a la subescala d'auxiliar administratiu, o bé hagin treballat més de 5 anys i hagin superat el curs específic de promoció del Grup C2 al C1.

- Ser personal funcionari de carrera de l'Ajuntament de Llinars del Vallès amb la categoria d'auxiliar administratiu/va iE

tenir una antiguitat mínima de dos anys en aquesta subescala.

C

Divendres, 13 de gener de 2017

- Estar en possessió del certificat de la Junta Permanent de Català del nivell C o superior, o bé superar prova del mateixgrau de dificultat a valorar pel Tribunal.

TERCERA:

Procés selectiu i tipus de contractació:

El procediment de selecció serà el concurs oposició per promoció interna.

La relació amb l'Ajuntament serà la de personal funcionari de carrera.

QUARTA:

Presentació d'instàncies:

1. Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar, en el Registre General del'ajuntament, una instància, de conformitat amb allò que es disposa a l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, delRègim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú(des d'ara LRJPAC).

2. Es publicarà la present convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i s'estableixun termini de 20 dies per a la presentació d'instàncies.

3. Per tal de ser admès/esa en les proves selectives, cal acreditar que compleixen totes les condicions de la BaseSegona.

4. Si alguna instància tingués defecte esmenable, es comunicarà a l'interessat/ada, a fi que en un termini de deu diesl'esmeni.

5. Les instàncies hauran d'anar acompanyades dels justificants acreditatius dels mèrits al·legats, i sense que el TribunalQualificador en pugui valorar altres que no siguin aportats en aquest moment, mitjançant la presentació d'originals ocòpies degudament compulsades i sense perjudici de la responsabilitat en que hagin pogut incórrer en cas de falsedaten la instància.

CINQUENA:

Admissió dels/ de les aspirants:

1.Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Presidència de la Corporació dictarà resolució, en el terminimàxim d'un mes, declarant aprovada la llista d'admesos/es i exclosos/es i la composició del Tribunal.

2. Aquesta resolució es publicarà al tauler d'anuncis i concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini de trenta dies següents a la finalització del terminide presentació. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, les al·legacions s'entendran desestimades.

3. Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es i nocaldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna reclamació, es procedirà a notificar-la al recurrent i s'esmenarà a la llistad'admesos/es i exclosos/es.

SISENA:

Període inici proves:

S'estableix la previsió d'iniciar-se les proves corresponents a la present convocatòria en un període màxim d'un mes, apartir de la publicació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos.

SETENA:

Tribunal Qualificador:

E

1. D'acord amb l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, l'òrgan de selecció serà col·legiat, sense que pugui comptar entre els seus membres personal d'elecció o de designació política.

Divendres, 13 de gener de 2017

President: Un/a tècnic/a personal funcionari de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament.

Vocals:

? Un funcionari/-ària de carrera de l'Ajuntament que pertanyin a grup de titulació igual o superior al de les places que es convoquen.

? Un/a tècnic/a nomenat per l'Escola de l'Administració Pública.

? Un tècnic/-a funcionari/-ària de carrera, intern o extern, proposats per l'Alcaldia.

Actuarà com a Secretària del Tribunal, la Tècnica de Recursos Humans de la Corporació, que actuarà amb veu i ambvot com a Secretari/ària del Tribunal.

2. Es farà designació nominal dels membres, així com dels respectius suplents.

3. El Tribunal no es podrà constituir ni actuar sense l'assistència de la majoria absoluta dels seus membres, siguintitulars o suplents.

4. El Tribunal podrà disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es especialistes, per a totes o alguna deles proves.

5. L'abstenció i/o recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar a allò que preveuen els articles 28 i 29 de la LRJPAC.

VUITENA:

Inici i desenvolupament del procés selectiu:

El procediment de selecció és el concurs oposició, que constarà de dues parts diferenciades:

A) Fase de concurs: Consistirà en la valoració dels mèrits al·legats i acreditats documentalment per els/les candidats/es,i de conformitat amb l'escalat següent:

Serveis prestats a l'administració pública, fins a un màxim de 6 punts, d'acord amb el barem següent:

1.Serveis efectius prestats a l'administració local mitjançant nomenament, contracte laboral o contracte professional ambtasques similars a la de la plaça convocada, a raó de 0,12 punts per mes o fracció.

2. Serveis efectius prestats en la resta d'administracions públiques mitjançant nomenament, contracte laboral ocontracte professional amb tasques similars a la de la plaça convocada, a raó de 0,06 punts per mes o fracció.

Formació, fins a un màxim de 4 punts:

Per cada curs de formació que tingui relació directa amb el lloc a proveir i sempre que tingui una duració mínima de 10 hores lectives, entre 0,2 i un màxim de 4 punts, segons l'esclat següent:

Entre 10 i 19 h.. 0,20 punts.

Entre 20 i 50 h.: 0,40 punts.

Més de 51 h.: 0,80 punts.

Altres titulacions acadèmiques, sempre que no siguin les exigides a la convocatòria: fins a un màxim de 3 punts, d'acordamb el barem següent:

Diplomatura: 1 punt.

Llicenciatura o grau: 2 punts.

Doctorat: 3 punts.

Altres mèrits a considerar pel Tribunal, llevat que siguin pròpies del lloc de treball, fins a un màxim de 2 punt.

E

La puntuació total de la fase de concurs de cada aspirant no podrà ser superior a 15 punts.

Divendres, 13 de gener de 2017

Per tal d'acreditar correctament l'experiència professional i als efectes de còmput de temps treballat, caldràobligatòriament que de la documentació presentada es desprengui les dades següents: data de l'alta i de baixa o béacreditació de que encara es treballa, tipus de tasques realitzades i categoria professional. Per tant és recomanablepresentar un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social juntament amb elcontracte o presa de possessió, excepte que aquesta informació ja obri en poder de l'Ajuntament.

Per tal de poder valorar aquells mèrits contrets pels aspirants que no estiguin en català o castellà, llengües oficials a Catalunya, caldrà que estiguin acompanyats per una traducció feta mitjançant titulat habilitat a l'efecte.

B) Fase d'oposició: El primer i segon exercicis seran obligatoris i eliminatoris.

Consistirà en cadascuna de les proves següents:

Primer exercici: Puntuarà entre 0 i 30 punts, i quedaran eliminats els aspirants que no hi obtinguin un mínim de 15punts. Consisteix en la presentació d'una memòria relativa a algun tema o procediment administratiu que proposarà elTribunal en relació amb el temari que ve determinat a l'annex 1 que acompanya a aquestes Bases.

El Tribunal decidirà el tema de la memòria i el termini que tindran els aspirants des de que es decideix el tema fins quees presenti, sense que en cap cas sigui inferior a 15 dies hàbils.

El projecte haurà de ser lliurat per quintuplicat i tindrà una extensió mínima de 10 pàgines i màxima de 30 pàgines. Lalletra serà Arial amb un cos de lletra 11, interlineat a 1,5 línies, i els marges dret i esquerre seran de 3 cms.

Segon exercici.-Prova de català. Quedaran exempts d'aquest exercici els aspirants que presentin certificat de la JuntaPermanent de Català de Nivell C o superior. Les persones candidates han de lliurar dins el termini de presentació desol·licituds un dels documents següents:

Document que acrediti el coneixement de català dins de l'ensenyament obligatori, cosa que resulta de la certificació ques'ha cursat de manera oficial a Catalunya la matèria de llengua catalana d'ensenyament obligatori i s'ha obtingut el títolque correspon després del 1992. Aquest certificat l'expedeix qualsevol institut d'educació secundària públic en la formaque determina la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.

Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa d'estar en possessió del certificat de coneixements de llenguacatalana de nivell C (nivell de suficiència de català) de la Secretaria de Política Lingüística, o equivalent.

Les persones candidates que no acreditin documentalment els coneixements de llengua catalana hauran de superaruna prova específica de coneixements de llengua catalana de nivell C (nivell de suficiència de català), amb caràcterobligatori i eliminatori, la qual es qualificarà d'apta o no apta.

També estan exemptes de fer la prova de català les persones candidates que hagin participat i obtingut plaça enprocessos anteriors de selecció de personal per accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta unaprova de català del mateix nivell o superior.

L'acreditació documental a l'efecte de l'exempció també es pot fer fins abans de l'hora assenyalada per a l'inici de laprova de coneixements de llengua catalana, aportant davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentacióesmentada.

En tots els exercicis que es desenvolupin per escrit, el Tribunal podrà acordar que el mateix aspirant els llegeixi. Enaquest cas el Tribunal podrà sol·licitar de l'opositor/a tots aquells aclariments que consideri oportuns.

El compliment de les condicions i requisits exigits per poder participar en aquest procés selectiu, s'entendrà que s'ha deproduir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se en el moment de procedir alnomenament.

Tercer exercici.-En cas d'empat entre candidats, es realitzarà una entrevista amb el tribunal. El tribunal podrà ferpreguntes sobre el propi treball i altres aspectes, i servirà perquè el tribunal pugui fer altres valoracions,. La puntuació serà de 10 punts, 6 dels quals s'atorgaran d'acord amb les qüestions relacionades amb el treball presentat, i 4 punts

s'atorgaran d'acord amb els altres aspectes a valorar pel tribunal.

Divendres, 13 de gener de 2017

NOVENA:

Llista d'aprovats/ades i contractació:

Un cop finalitzada la qualificació dels aspirants, el Tribunal farà pública en el tauler d'edictes de la Corporació, la relaciód'aprovats/ades per ordre de puntuació final, proposant a la Corporació el nomenament de l'aspirant que hagi obtingutmajor puntuació. Contra el seu resultat es podrà interposar recurs d'alçada davant el President de la Corporació en eltermini i els efectes que estableix el LRJPAC.

Transcorregut el termi ni per formular reclamacions, i en el termini d'un mes, l'aspirant proposat serà nomenat com afuncionari/ària de carrera.

L'aspirant proposat que injustificadament no s'incorpori al servei de la Corporació, perdrà tots els drets derivats delprocés de selecció, passant-se a formalitzar nomenament amb l'aspirant següent de la llista.

DESENA:

Incompatibilitats:

En l'exercici de la funció atribuïda a la plaça serà aplicable la normativa vigent sobre règim d'incompatibilitats al sectorpúblic, segons el que es preveu a la Llei 53/84, de 26 de desembre, la Llei 21/87, de 26 de novembre, i el Decret214/90, de 30 de juliol.

ONZENA:

Incidències:

Les llistes definitives d'admesos i exclosos i el nomenament podran ser impugnats pels interessats, mitjançant lainterposició del corresponent recurs contenciós administratiu, en el termini dels dos mesos posteriors a la sevapublicació i sense perjudici de recursos administratius que procedeixin.

El Tribunal queda facultat per tal de resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament delprocés de selecció.

DOTZENA:

Assistència:

L'assistència dels membres del Tribunal es retribuirà d'acord amb allò que determina el Reial Decret 462/2002, de 24 demaig, classificant l'òrgan de selecció per aquest concurs com de segona categoria.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

En tot allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el Decret 214/90, de 30 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, i la resta de disposicions aplicables.

Contra les convocatòries i les presents bases, i d'acord amb la LRJPAC i disposicions concordants, podrà interposar-seels recursos administratius pertinents i recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a partir de la data dela seva publicació, davant la Sala d'aquesta Jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

ANNEX 1.

Tema 1.- Atenció al públic. Acollida i informació a l'administrat. La informació administrativa.

Tema 2.- Concepte i classes de documents.

Tema 3.- Els Registres. Concepte i funcions.

Tema 4.- Els arxius. Concepte i classes. Criteris d'ordenació.

V

Tema 5.- La Constitució espanyola de 1978. Principis generals.

Divendres, 13 de gener de 2017

Tema 6.- Drets i deures fonamentals recollits a la Constitució espanyola.

Tema 7.- Les Corts Generals: característiques i règim jurídic.

Tema 8.- El govern: composició, designació, durada i responsabilitat dels membre de govern.

Tema 9.- El poder judicial: principis generals.

Tema 10.- L'Administració. Relacions entre Administració i Govern.

Tema 11.- L'Administració de les Comunitats Autònomes.

Tema 12.- Els Estatus d'Autonomia.

Tema 13.- Les Comunitats Autònomes amb dues llengües oficials.

Tema 14.- Les fonts de dret administratiu.

Tema 15.- L'acte administratiu: concepte i classes.

Tema 16.- Elements de l'acte administratiu. Motivació i notificació dels actes administratius.

Tema 17.- Eficàcia i validesa dels actes administratius.

Tema 18.- Actes nuls, anul·lables i irregulars.

Tema 19.- El procediment administratiu. Principis generals.

Tema 20.- Fases del procediment administratiu.

Tema 21.- La revisió dels actes administratius.

Tema 22.- Els recursos administratius.

Tema 23.- El recurs contenciós administratiu.

Tema 24.- La protecció de dades de caràcter personal.

Tema 25.- La organització administrativa. Principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració, coordinació,delegació i avocació.

Tema 26.- Els contractes administratius a l'esfera local.

Tema 27.- La província: concepte, elements, organització, competències, òrgans.

Tema 28.- Les comarques. Les Mancomunitats de municipis. Les Àrees metropolitanes.

Tema 29.- El municipi. Organització i competències. Obligacions mínimes.

Tema 30.- El Terme Municipal. La Població. El Padró d'Habitants i la seva gestió. Drets i deures dels veïns.

Tema 31.- Òrgans de govern municipal. L'Alcalde/Alcaldessa: deures, atribucions i facultats.

Tema 32.- El Ple: composició i funcions.

Tema 33.- Les Juntes de Govern Local, els Tinents d'Alcalde i les Comissions informatives.

Tema 34.- Règim de sessions i acords municipals.

E

Tema 35.- Actes, certificacions, comunicacions, notificacions i publicacions dels acords.

Divendres, 13 de gener de 2017

Tema 36.- Els Reglaments i ordenances locals.

Tema 37.- Els recursos econòmics de l'Administració local.

Tema 38.- La Hisenda municipal.

Tema 39.- Els ingressos de dret públic.

Tema 40.- Els plans econòmics financers.

Tema 41.- La intervenció i la tresoreria municipal.

Tema 42.- Els pressupost municipal. Procediment. Execució.

Tema 43.- Les subvencions. Concepte. Normativa.

Tema 44.- La signatura electrònica i el certificat digital com a eines d'identificació i autenticació.

Tema 45.- La protecció de dades de caràcter personal. El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal.

Tema 46.- Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Tipologia de fitxers. Creació defitxers públics.

Tema 47.- La transparència de les Administracions Públiques. Tipus d'Indicadors.

Tema 48.- Novetats que incorpora la Llei 39/2015 i 40/2015 vers la Llei 30/1992 sobre Procediment Administratiu Comúde les Administracions Públiques.

Llinars del Vallès, 28 de desembre de 2016

L'alcalde, Martí Pujol i Casals