Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació dels serveis de fotomecànica, impressió, magatzematge i distribució de material d'oficina, impresos, sobres i papereria per a les diferents àrees
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, sobre la contractació del servei AS-93/2016

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació.

c) Número d'expedient: AS-93/2016.

2. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: Serveis de fotomecànica, impressió, magatzematge i distribució de material d'oficina,impresos, sobres i papereria per a les diferents àrees d'aquest Ajuntament pels anys 2017-2019.

b) Divisió per lots i número: Lot únic.

c) Lloc de lliurament: Veure plec de condicions tècniques.

d) Termini d'execució: Veure plecs de condicions.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert.

c) Forma: Valoració per un únic criteri (preu).

4. Valor estimat del contracte:

169.636,38 EUR desglossat en:

- Període contractual (2 anys): 109.090,92 EUR.

- Pròrroga (1 any): 54.545,46 EUR.

- Modificacions previstes: 6.000,00 EUR.

5. Tipus licitatori:

Les ofertes dels licitadors es presentaran de conformitat amb el que estableix la clàusula 6 del plec de condicionstècniques. Es formularan en base als preus unitaris IVA exclòs (amb quatre decimals) dels articles previstos als annexos1.1, 1.2 i 1.3 del plec de condicions tècniques.

6. Garanties:

Garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació, IVA exclòs.

7. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Secció de Contractació.

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2.

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de Llobregat, 08901.

d) Telèfon: 93 402 94 64.

e) Fax: 93 402 94 24.

f) Correu electrònic: contractacio@l-h.cat.

g) Pàgina Web: http://www.l-h.cat i https://seuelectronica.l-h.cat.

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia de presentació d'ofertes.

8. Requisits específics del contractista:

Acreditació de la solvència tècnica i econòmica: veure plecs de condicions.

Divendres, 13 de gener de 2017

9. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: fins les 12 hores del dia següent del que es compleixin 15 dies naturals des del següent del'última publicació en el Butlletí o Diaris oficials. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil s'entendrà prorrogat al primerdia hàbil següent.

b) Documentació a presentar: l'exigida a la clàusula corresponent del plec de condicions administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet, Secció de Contractació.

2. Domicili: C. Josep Prats, núm. 2.

3. Localitat i codi postal: L'Hospitalet, 08901.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos, des de l'obertura de lesproposicions.

e) Admissió de variants: les previstes als plecs de condicions.

10. Obertura de les ofertes:

a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet.

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2.

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet, 08901.

d) Data: la de la primera sessió que celebri la Mesa Permanent de Contractació un cop finalitzat el termini depresentació d'ofertes.

e) Hora: a partir de les 10:30 hores.

11. Altres informacions:

Veure plecs de condicions.

12. Despeses dels anuncis:

Seran a compte de l'adjudicatari.

L'Hospitalet de Llobregat, 23 de desembre de 2016

El tinent d'Alcaldia d'Hisenda i Serveis Centrals, p. d. (Decret 2243/2016, de 29 de març), la tècnica lletrada del Serveide Contractació, Soledat Colomé Coca