Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Contractació del servei de suport al desenvolupament d'aplicacions informàtiques de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

ANUNCI de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, sobre la contractació del servei AS-103/2016

1.Entitat adjudicadora.

a) Organisme: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.

b) Dependència que tramita l'expedient: Secció de Contractació.

c) Número d'expedient: AS-103/2016.

2.Objecte del contracte.

a) Descripció de l'objecte: Servei de suport al desenvolupament d'aplicacions informàtiques de l'Ajuntament del'Hospitalet de Llobregat.

b) Divisió per lots i número: Lot únic.

c) Lloc de lliurament: Veure plec de condicions tècniques.

d) Termini d'execució: Veure plecs de condicions.

3.Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

a) Tramitació: Ordinària.

b) Procediment: Obert i subjecte a regulació harmonitzada.

c) Forma: Valoració per un únic criteri (preu).

4.Valor estimat del contracte.

288.000,00 EUR, desglossat en:

- Període contractual (2 anys):120.000,00 EUR.

- Pròrrogues previstes (2 anys):120.000,00 EUR.

- Modificacions previstes (20%):48.000,00 EUR.

5.Tipus licitatori:

Els licitadors hauran de formular les seves ofertes en base a un preu alçat calculat per 3.520 hores de servei a realitzaren el període contractual de 24 mesos, que no podrà excedir l'import de 120.000,00 EUR IVA exclòs.

6.Garanties.

Garantia definitiva del 5% de l'import d'adjudicació IVA exclòs.

7.Obtenció de documentació i informació.

a) Entitat: Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, Secció de Contractació.

b) Domicili: C. Josep Prats, 2.

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet de Llobregat, 08901.

d) Telèfon: 93 402 94 64.

e) Fax: 93 402 94 24.

f) Correu electrònic: contractacio@l-h.cat.

g) Pàgina Web: http://www.l-h.cat i https://seuelectronica.l-h.cat.

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a l'últim dia de presentació d'ofertes.

8.Requisits específics del contractista.

1. Classificació: Grup V, Subgrup 2, Categoria 2.

2. Mitjans alternatius d'acreditació de la solvència tècnica i econòmica: veure plecs de condicions.

Divendres, 13 de gener de 2017

9.Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació.

a) Data límit de presentació: Fins a les 12 hores del dia 2 de febrer de 2017.

b) Documentació a presentar: l'exigida a la clàusula corresponent del plec de condicions administratives particulars.

c) Lloc de presentació:

1. Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet, Secció de Contractació.

2. Domicili: C. Josep Prats, núm. 2.

3. Localitat i codi postal: L'Hospitalet, 08901.

d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos, des de l'obertura de les proposicions.

e) Admissió de variants: les previstes als plecs de condicions.

10.Obertura de les ofertes.

a) Entitat: Ajuntament de L'Hospitalet.

b) Domicili: C. Josep Prats, núm. 2.

c) Localitat i Codi Postal: L'Hospitalet, 08901.

d) Data: 9 de febrer de 2017.

e) Hora: a partir de les 10:30 hores.

11.Altres informacions.

Veure plecs de condicions.

12.Despeses dels anuncis.

Seran a compte de l'adjudicatari.

13.Règim de Recursos.

Recurs especial en matèria de contractació: veure plec de condicions administratives particulars.

L'Hospitalet de Llobregat, 23 de desembre de 2016

El tinent d'alcaldia Hisenda i Serveis Centrals, p. d. (Decret 2243/2016, de 29 de març), la tècnica lletrada del Servei deContractació, Soledat Colomé Coca