Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Formalització del servei de la redacció del projecte de reurbanització de la plaça de la Font del Lleó
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Caldes de Montbui

ANUNCI de formalització de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, sobre la contractació del servei de la redacció del projecte de reurbanització de la plaça de la Font del Lleó, de la direcció de l'obra, del control econòmic i financer, del control de qualitat, l'estudi de seguretat i salut i el certificat final d'obra

Expedient TC202-2015-000078.

1. Entitat adjudicatària:

Organisme: Ajuntament de Caldes de Montbui.

Dependència que tramita l'expedient: Àrea de Desenvolupament Territorial.

Número d'expedient: TC202-2015-000078.

2. Objecte del contracte:

Descripció de l'objecte: Contractació del servei de redacció del projecte de reurbanització de la plaça de la Font del Lleó,de la direcció de l'obra, del control econòmic i financer, del control de qualitat, l'estudi de seguretat i salut i el certificat final d'obra.

Divisió per lots i número: No.

Termini d'execució: 1,8 mesos per a la redacció del projecte, més la durada posterior per a realitzar la direcció de l'obra,el control econòmic i financer, el control de qualitat, l'estudi de seguretat i salut i el certificat final d'obra, durada ques'establirà al projecte esmentat i a l'oferta que resulti adjudicatària de la licitació de les mateixes obres.

Codi NUTS: ES511 Barcelona.

CPV: 71000000.

Acord marc: No.

Mitjà i data de publicació de l'anunci de licitació:

Perfil del contractant: 5 de maig de 2016.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona: 5 de maig de 2016.

Web municipal: 5 de maig de 2016.

Tauler d'anuncis de l'Ajuntament: 5 de maig de 2016.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:

Tramitació: Ordinària.

Procediment: Obert.

Forma: Diversos criteris d'adjudicació.

4. Pressupost total màxim de licitació:

Import: 58.479,62 EUR, IVA exclòs.

IVA 21%: 12.280,72 EUR.

Admissió de variants: No.

5. Adjudicació:

Data: 13 d'octubre de 2016.

Contractista: Albert Esteva Monforte y AR47 Estudi d'Arquitectura UTE Ley 18/1982.

Import d'adjudicació: 39.880,00 EUR.

IVA (21%): 8.374,80 EUR.

Import total: 48.254,80 EUR, IVA inclòs.

Mitjà i data de publicació de l'anunci d'adjudicació: Perfil del contractant, el dia 17 de novembre de 2016.

6. Data de formalització: 16 de desembre de 2016.

E

Caldes de Montbui, 2 de gener de 2017

L'alcalde, Jordi Solé Ferrando