Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Rectificació de l'anunci d'aprovació dels preus públics per a l'any 2017 i successius pels serveis dels equipaments dels districtes i les instal·lacions esportives municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

ANUNCI de rectificació

Amb aquest anunci, i d'acord amb l'article 24, apartat 1, del Reglament de Gestió del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, s'esmena l'error produït "en incorporar les dades en el sistema informàtic" en la publicació de l'anunci inserital Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de desembre de 2016, amb CVE-Número de registre022016022181, relatiu a l'aprovació dels preus públics per a l'any 2017 i successius pels serveis dels equipaments delsdistrictes i les instal·lacions esportives municipals.

A la pàgina 30 de la publicació, el preu del lloguer del piano per estudiants i escoles de música és de 48,22 EUR/sessióen comptes de 8,22 EUR/sessió.

A la pàgina 39, allà on diu:

Cessió d'espais

EQUIPAMENT: CENTRE CÍVIC SARRIÀ, CENTRE CÍVIC SAGNIER, CE

Particulars i empreses:

Acte intern: 25,00 EUR/hora

Acte obert i gratuït: 25,00 EUR/hora

Acte obert i pagament: 25,00 EUR/hora

ha de dir:

Cessió d'espais

EQUIPAMENT: CENTRE CÍVIC SARRIÀ, CENTRE CÍVIC SAGNIER, CENTRE CÍVIC CAN CASTELLÓ, CENTRECÍVIC VIL·LA FLORIDA, CENTRE CÍVIC PERE PRUNA, CENTRE CÍVIC VIL·LA URÀNIA

Cessió espais estàndards

Espai (sala tipus 1 (<50m2))

Entitat sense ànim de lucre: Acte intern: 8,00 EUR/hora

Acte obert i gratuït: 8,00 EUR/hora

Acte obert i pagament: 9,00 EUR/hora

Particulars i empreses:

Acte intern: 25,00 EUR/hora

Acte obert i gratuït: 25,00 EUR/hora

Acte obert i pagament: 25,00 EUR/hora

El que es fa públic als efectes escaients.

Barcelona, 12 de gener de 2017

La cap de la Secció de Gestió d'Anuncis i Atenció al Client del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Laura OlmosSancho