Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Concessió de subvencions a persones empresàries o professionals individuals i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona

Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local

ANUNCI

En compliment de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de l'article 59.6 i 60 de lallei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú ide les Bases Reguladores de les subvencions que atorga l'Ajuntament de Barcelona a persones empresàries oprofessionals individuals i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per adonar suport a l?inici de la seva activitat econòmica, es FA PÚBLIC I ES NOTIFICA el contingut del text íntegre de laresolució d'atorgament definitiu del Primer Tinent d?Alcaldia.

D'aquesta resolució també es donarà publicitat en el Tauler d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona així com unareferència de l'anunci s'inserirà en la Gaseta Municipal.

Aquestes dades només es publiquen amb la finalitat de donar compliment a les Bases i la normativa indicada. Qualsevolaltre ús queda expressament prohibit.

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS QUE ATORGA L?AJUNTAMENT DE BARCELONA APERSONES EMPRESÀRIES O PROFESSIONALS INDIVIDUALS I NOVES PERSONES SÒCIES DECOOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT DE LA CIUTAT DE BARCELONA PER A DONAR SUPORT A L?INICI DELA SEVA ACTIVITAT ECONÒMICA

En ús de les facultats delegades al Primer Tinent d?Alcaldia,Gerardo Pisarello Prados, s?ha adoptat la següent resolucióen data 30 de desembre de 2016:

ATORGAR amb caràcter definitiu, de conformitat amb la Base reguladora 11.2 de la convocatòria de subvencions queatorga l?Ajuntament de Barcelona a persones empresàries o professionals individuals i noves persones sòcies decooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per a donar suport a l?inici de la seva activitat econòmica,aprovada per la Comissió de Govern en sessió de data 28 de juliol de 2016, les subvencions a favor de les persones i pels imports que es concreten en el document assenyalat com annex número 1.

DENEGAR amb caràcter definitiu les sol?licituds relacionades en els documents assenyalats com annex número 1 pelsmotius que hi figuren.

NOTIFICAR a les entitats interessades aquesta resolució definitiva mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de laProvíncia, tal i com preveu la base número 14 que regeix la present convocatòria de subvencions; ORDENAR ques?iniciïn els tràmits corresponents per tal de fer efectiva aquesta resolució; INFORMAR que aquest acte exhaureix la via administrativa, contra el qual es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l?òrgan que l?ha adoptat en el terminid?un mes comptat des de la publicació de la resolució, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiudavant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des de l?endemà dela publicació de la resolució. Contra la desestimació tàcita del recurs de reposició, es pot interposar recurs contenciósadministratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar des dela data en què es produeix l?acte presumpte. També és pot interposar qualsevol altre recurs que es considericonvenient.

Divendres, 13 de gener de 2017

Annex 1

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

05405804E

HERNANDEZ MARIN, ALFONSO

16S13799-001

5131

1.681,90

1.681,90

Aprovada

05908142V

LOZANO RAYO, MAYKA

16S13968-001

5278

1.971,20

1.971,20

Aprovada

09362889A

ALBES BLANCO, Maria Carmen

16S13856-001

5164

1.140,78

1.140,78

Aprovada

11081135B

LUQIE GARCIA, VERONICA

16S13993-001

5296

804,6

804,6

Aprovada

13299243E

ATECA MIGUEL, Javier

16S13909-001

5210

1.590,19

0,00

Denegada

13924437F

TRUEBA DEL VALLE, JAVIER

16S13795-001

5121

0,00

Denegada

11

14271413M

AMOROS MORAN, Anna

16S13822-001

5126

9.367,60

3.600,00

Aprovada

14604249P

NUÑEZ ZUAZOLA, ISRAEL

16S14009-001

5305

429,73

429,73

Aprovada

20049738V

Ausias Cruañes Enrique

16S09460-001

2754

448,96

0,00

Denegada

3

20813765F

TECLES JULIAN, JUAN CARLOS

16S13803-001

5086

3.632,67

3.632,67

Aprovada

21764874C

HIGGS MALONE, NATHAN LEE

16S14115-001

5394

1.975,58

1.975,58

Aprovada

21787168G

RIBADENEYRA GARCIA, EDUARDO MARIO

16S13997-001

5301

6.491,37

4.000,00

Aprovada

22564200G

GARCIA ALAMAN, ALEJANDRO

16S14003-001

5303

4.703,59

4.000,00

Aprovada

22730104D

ESCALANTE GABANCHO, JULIA MARIA

16S14103-001

5388

423,56

423,56

Aprovada

23867323Q

VELASCO MONCADA, JULIO RODRIGO

16S13941-001

5253

979,98

979,98

Aprovada

23868912H

DE MOYA SORIANO, RITA MASSIEL

16S14011-001

5318

1.126,34

1.126,34

Aprovada

23924175N

LUNGARINI DAMIANI, LUIS MARTIN

16S13811-001

5090

2.129,01

0,00

Denegada

3

24210772Y

BARRANCO CHAVES, MARIA

16S14032-001

5328

1.389,16

1.389,16

Aprovada

24414320G

Carlos Julio ALVAREZ RAMIREZ

16S08044-001

1435

2.250,67

2.250,67

Aprovada

24434199B

TORRES ESPINOSA, CARMEN MARIA

16S13994-001

5297

1.890,59

1.890,59

Aprovada

24557592D

PALUMBO STINGL, RICARDO

16S13930-001

5241

4.941,72

4.000,00

Aprovada

24559950K

MENDIOLA POZO, ALEXEI

16S13978-001

5285

5.317,74

4.000,00

Aprovada

25373125P

CARMONA ROMAN, JUAN MANUEL

16S13805-001

5087

152,67

152,67

Aprovada

25419126D

ADELL FORTEA, Silvia

16S08683-001

2027

1.998,02

1.998,02

Aprovada

26296409A

RAMOS ZAMBRANO, Letti Candelaria

16S13851-001

5150

1.817,60

1.817,60

Aprovada

26539058W

FLORES CCONOVILCA, Edwin Leoncio

16S13881-001

5197

4.425,40

4.000,00

Aprovada

26591347N

SHAFI BEGUM, MOHAMMAD AKRAM

16S14130-001

5407

5.224,21

3.600,00

Aprovada

27487629F

MONTSERRAT MEDINA MARIN

16S08208-001

1147

1.783,00

1.783,00

Aprovada

33532581F

ESNAL PIÑEIRO, Julen

16S08333-001

1616

1.393,75

1.393,75

Aprovada

33871960K

CRUZ ROPERO FERNANDO

16S08911-001

2245

1.121,26

1.121,26

Aprovada

33897429Y

MONDÉJAR GASULLA MARCEL.LINA

16S09131-001

2452

4.675,54

4.000,00

Aprovada

E

33923744D

PEDRAGOSA BOFARULL, EVA

16S14092-001

5381

951,32

951,32

Aprovada

C

33955106E

CODINA BRUCH ALBERT

16S10122-001

3392

1.618,99

1.618,99

Aprovada

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

34589288W

JOSE ANTONIO TRIGO RODRIGUEZ

16S14035-001

5330

0,00

Denegada

13

34878976M

FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN

16S13428-001

5004

1.125,90

1.125,90

Aprovada

35004777L

NAVIA BELLMUNT, JOSE LUIS

16S13940-001

5252

4.943,36

4.000,00

Aprovada

35009039A

HOSPITAL TORRENT, Carlos

16S08643-001

1994

3.054,25

3.054,25

Aprovada

35031363V

PONFERRADA RODRIGUEZ, JOSEP

16S13920-001

5234

8.842,62

4.000,00

Aprovada

35070574J

MARIA CARMEN, IZQUIERDO CASTELLO

16S13742-001

5082

9.345,30

4.000,00

Aprovada

35072458B

PALET PIQUÉ, Montserrat

16S13819-001

5125

5.539,02

4.000,00

Aprovada

35081568J

Botella Serratosa Marc

16S09315-001

2606

1.984,62

0,00

Denegada

5

35084271W

SABATÉ CABRERIZO, Antonio

16S13891-001

5212

10.952,82

4.000,00

Aprovada

35086728K

PERADALTA DIAZ, MONTSERRAT

16S14067-001

5359

11.936,96

4.000,00

Aprovada

36149446R

BLANCO IGLESIAS, PAULA

16S13825-001

5127

9.350,00

3.600,00

Aprovada

36524180L

TEIXIDOR MARCH, JOAN

16S14063-001

5355

1.605,30

1.605,30

Aprovada

36528611B

RAMOS BROTONS

16S14010-001

5317

652,78

652,78

Aprovada

36530780H

SITGES JORDANA, MERCEDES

16S11157-001

4215

1.291,46

1.291,46

Aprovada

36561905R

CORDERO SANCHEZ, NICOLAS

16S14077-001

5367

5.491,24

4.000,00

Aprovada

36581624D

FERNANDEZ DAWE, CHRISTIAN

16S14113-001

5393

1.118,75

1.118,75

Aprovada

36924217V

PLAYA VENTURA, ANTONI

16S13989-001

5294

1.117,44

1.117,44

Aprovada

36971862Y

MARCO LATORRE, FERNANDO

16S14124-001

5411

4.158,56

4.000,00

Aprovada

36978531M

CATALÁN REINA JOSÉ LUIS

16S09138-001

2456

3.917,33

3.917,33

Aprovada

36984357N

MARTINEZ HERNANDEZ, SERGIO

16S13931-001

5242

7.505,44

4.000,00

Aprovada

36985743H

Mestre Parrado Mercedes

16S09145-001

2457

6.731,74

4.000,00

Aprovada

36985857V

PASTOR RUIZ, YOLANDA

16S13929-001

5240

0,00

Denegada

1

37260641C

Batlle Hoste Manuela

16S09274-001

2581

1.117,44

0,00

Denegada

3

37278912Y

PEREROLS PUIG, Maria Mercedes

16S10072-001

3352

6.345,70

4.000,00

Aprovada

37288864E

BADIA LLACH, JORGE

16S13961-001

5263

609,68

609,68

Aprovada

37292667F

CAPDEVILA MEDA, JOSE MARIA

16S14096-001

5382

4.207,14

4.000,00

Aprovada

37315022Y

SALVATIERRA HERNANDEZ, FEDERICO

16S13923-001

5237

4.200,00

0,00

Denegada

3

37319550A

HOMS BOTI ALBERT

16S09851-001

3130

11.317,55

4.000,00

Aprovada

37323527R

PAGES LIEBANA, OSCAR

16S13859-001

5184

0,00

Denegada

7

37331331P

BANUS FONTARNAU, MARTI

16S14015-001

5320

1.616,08

1.616,08

Aprovada

37723144Q

LLABINA VALLESPIN, JOSEP

16S13986-001

5291

10.842,90

4.000,00

Aprovada

37747657B

BREVA PINOS, FERRAN

16S14072-001

5363

4.485,11

4.000,00

Aprovada

38064181D

CAMPS HARDER, EULALIA

16S13939-001

5251

0,00

Denegada

5

E

38073534R

BASTIDA CÁRCELES, Marta

16S08679-001

2024

3.431,84

3.431,84

Aprovada

C

38075920H

LAHOZ PORTOLÉS, Fedra

16S13862-001

5186

5.931,84

4.000,00

Aprovada

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

38078026P

BARQUERO VERNET ODETTE

16S10192-001

3464

4.800,00

0,00

Denegada

1

38078437M

PERIS HAAS, BETINA

16S13745-001

5070

479,45

479,45

Aprovada

38078991F

JORGE MORENO MARTINEZ

16S10028-001

3298

32.814,38

4.000,00

Aprovada

38082664T

ARMENGOL DIAZ, Fernando

16S13868-001

5190

3.180,96

3.180,96

Aprovada

38087127R

MANZANO GIMÉNEZ, Carlos

16S13967-001

5277

4.274,04

4.000,00

Aprovada

38098673R

CUEVAS ESCODA, Antonio

16S13894-001

5213

448,96

0,00

Denegada

5

38102367S

TERRÉS-CAMALÓ ANTEM, Ana

16S13857-001

5183

400

400

Aprovada

38105326F

Guasch Berenguer Mònica

16S08260-001

1612

12.517,16

4.000,00

Aprovada

38107275R

ESTEBAN GONZÁLEZ, Alejandro

16S13914-001

5229

2.832,19

0,00

Denegada

7

38113332D

URALDE CABANES, ENRIQUE

16S14008-001

5316

3.762,87

3.762,87

Aprovada

38117256T

GONZALEZ PARAMIO, LIPY

16S13973-001

5267

1.118,75

0,00

Denegada

38118183F

CARMONA URIBE, FRANCISCO

16S13922-001

5236

206,78

206,78

Aprovada

38118468Q

ARQUES DIAZ, JORGE

16S14068-001

5360

1.123,99

1.123,99

Aprovada

38119474X

MITJANA CARRETERO, Maria Elena

16S08600-001

1920

5.956,06

4.000,00

Aprovada

38122868T

HARO RODRIGUEZ, SUSANA

16S14058-001

5352

631,78

631,78

Aprovada

38127917N

DE ALÓS DE BONILLA, Maria Elena

16S13833-001

5144

1.567,67

1.567,67

Aprovada

38130785M

DAVID ABELLO BAJOS

16S09099-001

2093

1.782,34

1.782,34

Aprovada

38131575J

SANS VELETA, MERCEDES

16S13715-001

5073

3.196,56

3.196,56

Aprovada

38133003S

FONT ALCARAZ, Luciano

16S13912-001

5227

4.146,00

4.000,00

Aprovada

38133143V

XAVIER SERIGO SOLANAS

16S10584-001

3800

14.000,07

4.000,00

Aprovada

38138709V

ÁLVAREZ GASCÓN, Marta

16S13888-001

5201

3.762,78

3.600,00

Aprovada

38143199E

CARBO ROMERO, MIREYA

16S14117-001

5396

2.932,13

0,00

Denegada

10

38144393C

Closas Garcia Antonio de Padua

16S09824-001

3117

526,25

526,25

Aprovada

38150882T

HERNANDEZ BUXERES, MARTA

16S13711-001

5071

3.256,00

3.256,00

Aprovada

38152777D

GAYA SANTOS, DANIEL

16S14069-001

5361

9.983,32

4.000,00

Aprovada

38404657Q

GIMENEZ ASENSIO JOSEFA

16S14033-001

5329

0,00

Denegada

13

38444539Q

LLASTARRI GONZALEZ, JOSEP MARIA

16S10087-001

3360

310,89

310,89

Aprovada

38453873N

FERNANDEZ-DUCH RIBA, INGRID

16S14060-001

5353

9.543,39

0,00

Denegada

2

38504785W

SUBIAS SALVÓ, FRANCESC XAVIER

16S13957-001

5271

0,00

Denegada

11

38561924D

RIVAS RUIZ, JORDI

16S10705-001

3878

439,25

439,25

Aprovada

38786480Q

MASRIERA TURRÓ, Ignasi

16S08491-001

1877

8.043,46

4.000,00

Aprovada

38816612H

PRIMS LABRADOR, MONTSERRAT

16S14051-001

5339

339,96

339,96

Aprovada

38819221M

VALIENTE VACAS, Antonio

16S08542-001

1879

1.126,86

1.126,86

Aprovada

E

39371670V

ARMADA JORDA, ROBERTO JAVIER

16S13966-001

5265

3.169,40

3.169,40

Aprovada

C

39427499W

MOREU GIL, Joan

16S13906-001

5223

311,78

0,00

Denegada

7

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

39445765Y

CARNE ALMERO, LLORENÇ

16S13756-001

5095

800

800

Aprovada

39449376Y

ANGULO QUESQUÉN, Fanny Carolina

16S13827-001

5143

7.109,49

4.000,00

Aprovada

39522992E

PERALTA VINCES, SABINA DEL ROCIO

16S14021-001

5323

580,89

0,00

Denegada

11

39530350C

ALVAREZ CAICEDO, Lorena

16S13844-001

5157

8.459,29

0,00

Denegada

7

39899680Q

MARIN PLAZA, PATRICI

16S14054-001

5340

1.787,76

1.787,76

Aprovada

40366423C

Bravo Montalbán Azahara

16S08981-001

2315

664,66

664,66

Aprovada

40461256R

STROHECKER PALLAROLAS, Maria Asunci

16S13788-001

4996

5.005,11

4.000,00

Aprovada

40512702L

AGUSTI LOPEZ DE LERMA, JOSE

16S13817-001

5137

10.862,97

4.000,00

Aprovada

40537781M

CARVALLO BECIU, Cristina

16S13840-001

5155

1.718,56

1.718,56

Aprovada

40970727E

TARRIÑO CRUZ, Maria Isabel

16S13908-001

5224

4.076,62

4.000,00

Aprovada

40972985A

MIRAS BOIX, Rafael MIRAS BOIX

16S08269-001

1613

5.623,37

4.000,00

Aprovada

40973089S

CRESPO CLAVERO, OLGA

16S13741-001

5081

7.925,30

4.000,00

Aprovada

40975827Q

MAS VIDAL, JUAN MIGUEL

16S13798-001

5083

1.039,89

1.039,89

Aprovada

40975827Q

MAS VIDAL, JUAN MIGUEL

16S13800-001

5084

0,00

Denegada

14

40980707C

ROIG MIRO, MARIA DEL PILAR

16S13746-001

5091

2.431,16

0,00

Denegada

3

40981581C

MUNS CAMP, SUSAGNA

16S14006-001

5304

1.690,68

1.690,68

Aprovada

40982710E

PEGUERO MUÑOZ ANNA

16S10220-001

3465

0,00

Denegada

11

40984574T

MARTINEZ BENITO, Elisa

16S13781-001

5118

725,5

0,00

Denegada

3

40985942B

CRUZ BELLON, PEDRO

16S14129-001

5406

5.218,18

4.000,00

Aprovada

40985982M

POBLET FARRÉS, Josep Maria

16S13830-001

5130

398,41

398,41

Aprovada

40986044K

MENDEZ FERNANDEZ, MARIA LUISA

16S13828-001

5139

3.193,96

3.193,96

Aprovada

40989104E

VALVERDE ARREBOLA, DANIEL

16S13804-001

5122

3.330,28

3.330,28

Aprovada

40989698H

MÁRQUEZ CORTE, Juan Antonio

16S13853-001

5171

4.402,18

4.000,00

Aprovada

40992150D

DE LA FUENTE ALMEIDA, ESTER

16S14081-001

5371

1.013,73

1.013,73

Aprovada

40997049D

SAMIR RUIZ, OMAR

16S14128-001

5412

3.941,14

3.600,00

Aprovada

41008990J

MESA MEDIALDEA, JORDI

16S13806-001

5133

1.509,21

1.509,21

Aprovada

43108763R

TATO BERNÁRDEZ, Ismael

16S13893-001

5169

3.733,95

3.600,00

Aprovada

43140307N

LLAMBIES BALLE, PAU

16S13792-001

4998

54,11

0,00

Denegada

2

43394029K

GASCON PASTOR, JOSEP ANGEL

16S14131-001

5408

7.916,35

4.000,00

Aprovada

43396481N

GELABERT RECTORET, JOAN FRNACESC

16S13747-001

5092

0,00

Denegada

10

43398740V

DIAZ LOPEZ M CARMEN

16S09065-001

2399

11.142,60

4.000,00

Aprovada

43399865S

DE CASTRO TORREJON, MÓNICA

16S13797-001

5000

1.121,37

1.121,37

Aprovada

43409331M

FAJARDO FAJARDO, ANDRES

16S14070-001

5362

4.074,49

4.000,00

Aprovada

E

43412676S

VEGA CELADA, Oscar

16S13896-001

5170

4.034,66

4.000,00

Aprovada

C

43413797D

HERRANZ CLEMENTE, JOSE JAVIER

16S14044-001

5308

4.060,76

4.000,00

Aprovada

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

43426145Y

IBÁÑEZ QUILES RICARDO

16S08968-001

2302

4.793,74

4.000,00

Aprovada

43429319Y

GRAU FOLCH, MARC

16S14066-001

5358

784,32

784,32

Aprovada

43432714C

VAZQUEZ VARELA, Maria del Carmen

16S13877-001

5195

669,25

669,25

Aprovada

43435080V

GARRIDO MARTÍNEZ, Joan

16S13831-001

5151

1.066,14

1.066,14

Aprovada

43437336L

VILLARRASO GARCÍA MARCOS

16S10190-001

3463

723,32

723,32

Aprovada

43437826A

BOFILL TORELLO FRANCESC

16S09247-001

2551

2.584,67

2.584,67

Aprovada

43439664R

MORENO MOLINA, NOEL MIGUEL

16S14118-001

5397

4.319,53

3.600,00

Aprovada

43441938K

CABAU VALLVERDÚ, ORIOL

16S13980-001

5287

602,84

602,84

Aprovada

43445342K

FONTANALS ESPARBE, MARC

16S11421-001

4176

539,16

539,16

Aprovada

43445574T

GARCIA ESPINOSA, Sergio

16S13887-001

5168

4.978,18

3.600,00

Aprovada

43448925Q

SORIA BERNADÓ, Carlos

16S13875-001

5177

167,18

167,18

Aprovada

43449592Q

CASTELLA COLL, Lara

16S13885-001

5180

500,78

500,78

Aprovada

43451544J

MARTÍN CATALÁN, Cristian

16S08562-001

1917

1.335,82

1.335,82

Aprovada

43452453W

IBÁÑEZ QUÍLEZ DANIEL

16S09151-001

2458

4.380,00

3.600,00

Aprovada

43455574H

PULIDO ROCA, FERRAN

16S13955-001

5260

1.117,44

1.117,44

Aprovada

43457772P

GARCIA ESPINOSA, PABLO

16S14076-001

5366

5.606,58

3.600,00

Aprovada

43508590L

AVELLÀ BONET, Pere

16S13863-001

5174

3.359,94

3.359,94

Aprovada

43511959F

VÁZQUEZ LUNA, Juan Carlos

16S08592-001

1919

1.872,57

1.872,57

Aprovada

43516964K

SASTRE CUENCA, MARIA ALBA

16S13943-001

5254

3.196,56

3.196,56

Aprovada

43522252L

López Martínez José Carlos

16S09054-001

2388

1.486,86

1.486,86

Aprovada

43522608F

MELERO DELGADO, Ana María

16S13816-001

5136

855,04

855,04

Aprovada

43525494H

TOBOSO CHAVERO, Susana

16S13895-001

5204

993,42

993,42

Aprovada

43529385E

RASO LAMORA, DANIEL

16S13988-001

5293

267,32

267,32

Aprovada

43529629J

DE CASTRO ALCALDE ALEJANDRO

16S14120-001

5399

4.427,75

4.000,00

Aprovada

43535484A

UMBERT LLORENS, LAIA

16S13719-001

5074

1.068,12

0,00

Denegada

10

43538183B

ESTÉVEZ RUA LORENA

16S09094-001

2092

1.126,80

1.126,80

Aprovada

43540514L

PEINADO REINALDO, DANIEL

16S14043-001

5335

6.484,79

3.600,00

Aprovada

43556104S

PLUVINS RAMOS, Xavier

16S13902-001

5207

152,67

152,67

Aprovada

43562304M

CASCALES ALIMBAU, Carla

16S13872-001

5166

5.919,98

4.000,00

Aprovada

43570123G

PAREDES PAREDES, Edward Alberto

16S13841-001

5162

3.507,67

3.507,67

Aprovada

43572668L

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Valeria Carina

16S13899-001

5215

6.225,42

0,00

Denegada

7

43590285H

REYES DE LOS SANTOS, Richard Albert

16S13848-001

5149

9.163,42

4.000,00

Aprovada

43679888J

CAMPILLO LASTRA, ALBERTO

16S13748-001

5093

1.664,92

1.664,92

Aprovada

E

43684494L

MORAL CRESPO, Elena

16S13892-001

5203

225,3

225,3

Aprovada

C

43687585M

JIMENEZ LEON, CARLOS

16S13546-001

5040

859,98

859,98

Aprovada

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

43694462M

Castaño López Oscar

16S09125-001

2462

5.218,55

3.600,00

Aprovada

43748417W

BARÓ TORRES, Laia Carola

16S08276-001

1615

5.719,90

3.600,00

Aprovada

44008965Y

KUHN BOSCH, ALBERT

16S14030-001

5327

1.308,79

1.308,79

Aprovada

44009414H

BISTUER SARDÀ, JOSEP RAMON

16S13958-001

5272

683,96

683,96

Aprovada

44009869J

PEREZ VILA, ALEJANDRO

16S14084-001

5374

3.609,45

0,00

Denegada

3

44010670D

ROMERO PASCUAL, David

16S13837-001

5146

1.083,32

1.083,32

Aprovada

44012067A

HUERTAS ROMERO, SUSANA

16S13801-001

5085

5.283,30

4.000,00

Aprovada

44014321A

MUÑOZ FORTUÑO, ALEJANDRO

16S10410-001

3662

2.526,98

2.526,98

Aprovada

44015121K

EGEA MOMPEÁN, Isabel

16S14023-001

5324

152,67

152,67

Aprovada

44018490D

SZARFER BARENBLIT, Federico

16S13852-001

5160

8.945,71

4.000,00

Aprovada

44022241B

PEÑARANDA CUADRADO, LEANDRO

16S14062-001

5354

4.698,49

3.600,00

Aprovada

44022544S

SANTOS ROUCO, Berta

16S13861-001

5185

1.499,47

1.499,47

Aprovada

44022802C

GUTIERREZ DICENTA, CRISTINA

16S14073-001

5364

152,67

0,00

Denegada

7

44637704V

LABOREO LACASTA, Leire

16S13897-001

5214

504,45

504,45

Aprovada

44984270L

BUIL HERNÁNDEZ, Marta

16S13949-001

5244

318,56

318,56

Aprovada

44988979J

AGUILERA SERRANO, VERONICA

16S13970-001

5266

1.176,27

1.176,27

Aprovada

45083982A

TEODORO FERNANDEZ, EZEQUIEL

16S13971-001

5280

3.262,85

3.262,85

Aprovada

45476559Q

MORALES DIAZ, SONIA

16S11442-001

4177

7.488,00

4.000,00

Aprovada

45477793P

CUNI SOLER BERNAT

16S14029-001

5326

3.616,56

3.616,56

Aprovada

45661803H

BERNALES MAESTRE, Maria Isabel

16S13858-001

5172

257,67

257,67

Aprovada

45855061F

PREIXENS ROVIRALTA, Marina

16S13903-001

5216

949,53

949,53

Aprovada

46034011V

SABARIEGO ALVAREZ, MARIA CARMEN

16S14020-001

5322

580,89

580,89

Aprovada

46036964A

ALLOZA QUESADA MARTA

16S10382-001

3661

700

700

Aprovada

46039239R

MIGUEL MOSEÑE, Francisco José

16S13835-001

5153

1.367,64

1.367,64

Aprovada

46046279A

TENEDOR ARROYO, Gonzalo

16S13882-001

5179

4.792,70

4.000,00

Aprovada

46051992N

MARTINEZ PEREZ, JUAN ANTONIO

16S14064-001

5356

4.552,15

4.000,00

Aprovada

46056173F

GONZALEZ BASSOLS, ISRAEL

16S14100-001

5386

1.253,42

1.253,42

Aprovada

46060414Q

BOSCH CASAS XAVIER

16S10328-001

3575

1.200,07

0,00

Denegada

7

46065153V

DONET RAMÍREZ, Joan

16S13898-001

5205

4.423,12

3.600,00

Aprovada

46065429V

PRATS CELMA, ADRIA

16S13947-001

5258

6.075,30

3.600,00

Aprovada

46067337Q

SANCHO IBARZ, Xavier

16S13866-001

5189

4.380,25

3.600,00

Aprovada

46118730G

VIDAL PUIG JOSE MARIA

16S13807-001

5088

1.123,99

1.123,99

Aprovada

46122791V

JORGE RUJULA GONZALEZ

16S13904-001

5222

7.677,78

4.000,00

Aprovada

E

46123415C

FORNAS CARREÑO, Marc

16S13907-001

5209

11.585,64

0,00

Denegada

2

C

46128037L

FERRER COROMINA, Roser

16S08354-001

1617

4.942,95

4.000,00

Aprovada

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

46129757Z

Montserrat FONTSECA MARTIN

16S07824-001

1238

8.906,36

4.000,00

Aprovada

46135534H

OLIVA DE SUELVES CABRE, JOSE LUIS

16S13917-001

5232

1.275,82

1.275,82

Aprovada

46141681R

DE MOLINI LASCASAS, PILAR

16S14090-001

5379

257,67

0,00

Denegada

3

46147987M

Albanell Sarroca Marta

16S09134-001

2453

1.120,06

1.120,06

Aprovada

46148629A

OLLER GRAU, GEORGINA

16S14012-001

5306

3.666,59

3.666,59

Aprovada

46148681D

OSUNA DE DOMINGO, ANA

16S14013-001

5319

1.073,27

1.073,27

Aprovada

46151466B

DANIEL VEY SANCHEZ

16S13709-001

5050

8.767,41

4.000,00

Aprovada

46214365M

JULIÀ AZNAR, Maria de las Mercedes

16S13976-001

5283

3.075,60

3.075,60

Aprovada

46220112W

Viladevall Gutiérrez Teresa

16S09398-001

2691

1.121,37

1.121,37

Aprovada

46220483M

PARENTE FERNANDEZ, JULIO CESAR

16S13838-001

5161

4.380,15

4.000,00

Aprovada

46222782G

ARTIGAS BENTANACHS, Joan

16S13864-001

5187

723,32

723,32

Aprovada

46224214X

MARZA CARRION, JUAN

16S14089-001

5378

6.289,68

4.000,00

Aprovada

46226373F

LLORENS TIANA, MANUELA

16S13926-001

5238

1.068,12

1.068,12

Aprovada

46228152S

DOMENECH GENOVA, MONICA

16S13809-001

5089

1.602,18

1.602,18

Aprovada

46228475Q

SIERRA PALA, JAVIER

16S14134-001

5410

7.861,82

4.000,00

Aprovada

46228491D

MARIA AGNÈS PIJOAN QUEROL

16S07891-001

1297

8.427,37

4.000,00

Aprovada

46235639G

BRINES GARCIA, Miguel

16S13784-001

5119

889,36

889,36

Aprovada

46236317S

GRAU PONSA, CARLOS

16S14123-001

5402

3.456,78

3.456,78

Aprovada

46239423Q

IGNACIO COFRE GOMEZ

16S10080-001

3357

1.851,01

1.851,01

Aprovada

46242841F

SOLSONA BAZAR, ELISABET

16S14109-001

5389

101,78

101,78

Aprovada

46329587C

VALERO BRULLAS, Carmen

16S13876-001

5194

8.999,62

4.000,00

Aprovada

46329823A

SOLSONA ALVARADO, ENRIC

16S14050-001

5338

737,54

0,00

Denegada

1

46335221L

PLA BOIXAREU, Toni

16S13873-001

5192

1.456,86

1.456,86

Aprovada

46339579F

ROSELL PIQUE, EVA

16S14002-001

5312

2.517,67

2.517,67

Aprovada

46343896T

MARTI PEREZ, OSCAR

16S14088-001

5377

2.714,62

2.714,62

Aprovada

46345233A

GALVEZ MONREAL, NOEMI

16S14000-001

5311

476,78

476,78

Aprovada

46349432Q

CALVO GARCIA, LIDIA

16S14057-001

5351

1.358,30

1.358,30

Aprovada

46354511N

MORENO CRUZ, Vanessa

16S08587-001

1918

8.850,34

3.600,00

Aprovada

46355332M

MATA MARTIN, ANDRES

16S13937-001

5220

1.122,86

1.122,86

Aprovada

46363961D

Balmes Sierra Jaume

16S09276-001

2583

3.170,60

0,00

Denegada

3

46364071G

HUERTA DÍAZ, Miriam

16S13842-001

5156

8.860,64

3.600,00

Aprovada

46364673P

NAVARRO RUIZ, SARA

16S13818-001

5124

14.900,41

3.600,00

Aprovada

46365211V

OLIVÉ SOLER, ARIADNA

16S13815-001

5123

0,00

Denegada

11

E

46402987G

NADAL CARRILLO, ELOY

16S13945-001

5256

416,78

416,78

Aprovada

C

46404816Q

ZARAGOZA JOVE, RITA

16S14005-001

5314

1.068,12

1.068,12

Aprovada

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

46407980Y

ROCA RUBIO, Roger

16S13913-001

5228

1.548,20

1.548,20

Aprovada

46410147B

TAPIA CORDERO, Eliana

16S13874-001

5193

364,45

364,45

Aprovada

46412610J

VERDAGUER SANCHEZ, JORDI

16S14083-001

5373

3.671,10

0,00

Denegada

1

46428698R

BUSTOS CASABO, NATALIA BEATRIZ

16S14121-001

5400

0,00

Denegada

13

46540374N

PEREZ SANCHEZ, LUIS

16S14116-001

5395

4.611,75

4.000,00

Aprovada

46562454N

VILLAR ALVAREZ, RAQUEL

16S13744-001

5069

4.253,75

4.000,00

Aprovada

46572510V

ESCALERA ESTÉVEZ, NIEVES

16S10419-001

3663

8.374,75

4.000,00

Aprovada

46578796R

CASTAÑEDO MIR, MAR

16S14042-001

5307

2.923,05

2.923,05

Aprovada

46578930C

SANZ GALI, ALBERT

16S13779-001

5117

2.039,94

2.039,94

Aprovada

46587755J

CHUECOS RUIZ, MARIA ISABEL

16S10454-001

3666

582,92

582,92

Aprovada

46650799Z

ANDRES AGUINAGA, Eduardo

16S13883-001

5198

1.485,30

1.485,30

Aprovada

46652508K

COMELLAS ANTON, JORGE

16S13889-001

5211

11.013,54

4.000,00

Aprovada

46693602Z

GONZALEZ NAVARRO, ANTONIO

16S13963-001

5264

338,56

338,56

Aprovada

46716104E

GARCIA SANCHEZ, Adrián

16S13843-001

5147

3.760,79

3.600,00

Aprovada

46734724N

FUSTE ASO, ALBERT

16S14025-001

5325

3.037,75

3.037,75

Aprovada

46737059R

Lasierra Muñiz Elena

16S09451-001

2745

1.123,99

1.123,99

Aprovada

46739056C

Jiménez de Cisneros Puig Ester

16S09136-001

2454

962,14

962,14

Aprovada

46744459H

BARGALLO FONTANA, ADRIANA

16S11066-001

4126

188,07

188,07

Aprovada

46749903B

ALFONSO RUIZ, SERGIO

16S10689-001

3872

1.654,70

1.654,70

Aprovada

46750924C

PEREZ PEREZ, JOSEP MARIA

16S13956-001

5261

448,96

448,96

Aprovada

46755050Y

HERNANDO MIQUEL, Nina Laia

16S13879-001

5167

698,96

698,96

Aprovada

46767011F

GARCIA GRENZNER, JUANA

16S13987-001

5292

924,98

924,98

Aprovada

46960095Y

GUITART GULIAS, DANIEL

16S14122-001

5401

3.666,78

3.600,00

Aprovada

46979639T

CAMPOS CHUMILLAS, Eila

16S13886-001

5200

257,67

257,67

Aprovada

46985735R

BUENO LLORT, EDUARD

16S14007-001

5315

1.400,00

0,00

Denegada

5

46985929B

ZAPATA MELENDEZ, JOSE

16S14074-001

5365

586,14

586,14

Aprovada

46986633W

COMIN OLONDRIZ, CLARA

16S13752-001

5094

200

200

Aprovada

46986905K

JANÉ MEDINA NÚRIA

16S09009-001

2343

1.156,60

1.156,60

Aprovada

46987125B

PÉREZ MARTÍNEZ, Marc

16S13836-001

5145

2.523,32

2.523,32

Aprovada

46987942T

UTRERO REQUENA, BEATRIZ

16S13965-001

5276

3.850,86

3.850,86

Aprovada

46992596P

TABOADA REINARES, LUCIANO

16S14048-001

5337

5.215,74

0,00

Denegada

3

47004596W

MOLINA MURILLO, JUAN RAMON

16S14099-001

5385

4.476,37

3.600,00

Aprovada

47165442D

CAÑADELL MAÑE, ANNA

16S14119-001

5398

3.148,93

3.148,93

Aprovada

E

47184233D

LOPEZ FATUR, CARLA DANIELA

16S13789-001

5120

1.126,86

1.126,86

Aprovada

C

47247153R

Mendoza Muñoz Alejandra

16S09038-001

2372

1.821,03

1.821,03

Aprovada

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

47321731J

Marron Gomara Covadonga

16S09137-001

2455

654,11

654,11

Aprovada

47327053E

HERNANDO FERRER, MAR

16S14038-001

5332

448,96

0,00

Denegada

5

47360612R

LAMORA BARCENA, MIGUEL

16S14078-001

5368

4.823,06

3.600,00

Aprovada

47619291E

ATANCE LOPEZ, ALEJANDRO

16S13916-001

5231

0,00

Denegada

11

47642733G

PELACH RODRIGUEZ, SANDRA

16S13959-001

5262

1.121,37

1.121,37

Aprovada

47643467W

VIAMONTE SOLÉ, Mònica

16S13911-001

5226

1.962,61

1.962,61

Aprovada

47645309G

CLAPERS CONDE, SONIA

16S13794-001

4999

1.914,96

1.914,96

Aprovada

47645568X

DE LA MATA LLORCA, Aida

16S13832-001

5140

1.509,21

1.509,21

Aprovada

47646913K

MURCIANO SANCHEZ, EDGAR

16S13969-001

5279

234,33

0,00

Denegada

3

47649724A

DEL SOL SÁNCHEZ, Susana

16S13900-001

5221

641,13

641,13

Aprovada

47689344V

MATEU ALMACELLAS NÚRIA

16S09427-001

2722

3.533,56

3.533,56

Aprovada

47702279A

AGUILERA NUÑEZ, LAURA

16S14055-001

5341

5.668,35

3.600,00

Aprovada

47710566X

JUSUE HERNANDEZ, MARIA ANA

16S10440-001

3665

13.103,08

3.600,00

Aprovada

47711404C

ORTIZ VASCO, Anaïs

16S08676-001

2023

6.467,62

0,00

Denegada

7

47711500R

CASAS ALBARRACIN, Bárbara

16S13901-001

5206

3.278,16

3.278,16

Aprovada

47713113G

TORRÓN VILLALTA, Cristina

16S13878-001

5178

611,78

611,78

Aprovada

47713348D

COMA FUSTÉ, LAURA

16S14041-001

5334

984,79

0,00

Denegada

5

47715780A

RUFI ALSINA, Pedro

16S13972-001

5281

1.069,09

0,00

Denegada

3

47715813J

Ocaña Olive Glòria

16S09165-001

2459

152,67

0,00

Denegada

5

47717370Y

ESTEBAN MUELA, GUILLERMO

16S13935-001

5218

2.379,87

0,00

Denegada

7

47719823K

CABRÉ VIÑETA, Lydia

16S13855-001

5182

5.941,80

3.600,00

Aprovada

47719824E

CABRÉ VIÑETA, Anna

16S13865-001

5188

11.249,98

4.000,00

Aprovada

47721934Q

GIRALT ROMANOS, Raimon

16S13824-001

5142

1.605,30

0,00

Denegada

7

47724156F

GUTIERREZ CORREDERA, MIREYA

16S13983-001

5289

311,78

311,78

Aprovada

47728718S

PIÑANA VALLET, GEMMA

16S13813-001

5141

0,00

Denegada

9

47771109V

MAGAROLAS MALDONADO, Maria Soledad

16S13850-001

5159

995,25

995,25

Aprovada

47790268V

ERRA ANDREU, Irene

16S13915-001

5230

272,67

272,67

Aprovada

47805425V

DE OROVIO SOLER, JÚLIA

16S14080-001

5370

108,22

0,00

Denegada

5

47831128Y

SANAHUJA MOYA, MONICA

16S13810-001

5134

1.914,96

1.914,96

Aprovada

47839279S

Llamas Cuenca Alejandro

16S09242-001

2549

3.542,36

3.542,36

Aprovada

47867321C

MARAGALL MUNAR, HELENA

16S13921-001

5235

1.122,68

1.122,68

Aprovada

47868984G

POVEDA POLO, DANIEL

16S13984-001

5270

669,67

669,67

Aprovada

47869382B

Mas Bassas Clara

16S09124-001

2461

6.778,25

3.600,00

Aprovada

E

47870737D

ARIAS ARIAS, Alfredo Enrique

16S08649-001

1999

1.743,05

1.743,05

Aprovada

C

47871752N

PRECKLER NUALART, Júlia

16S13867-001

5165

1.126,34

1.126,34

Aprovada

10

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

47875709J

LÓPEZ ANDRÉS MARTA

16S10315-001

3574

726,02

726,02

Aprovada

47886131Q

MARTINEZ ARRIBAS, ANDREU

16S14097-001

5383

62,06

0,00

Denegada

11

47887012T

VISCASILLAS CASANUEVA, XAVI

16S14087-001

5376

936,71

936,71

Aprovada

47912389P

GARCIA MARGALL, Laura

16S13905-001

5208

993,42

0,00

Denegada

2

47916491Q

RIERA BOADAS, Marta

16S13890-001

5202

1.413,86

1.413,86

Aprovada

47947570E

ALBERT VILA, PERE

16S14045-001

5336

0,00

Denegada

9

47962885L

SALVADOR AGUADÉ, Marc

16S13849-001

5163

3.365,20

3.365,20

Aprovada

47962948J

CARDO JOFRE, JOSE LUIS

16S14133-001

5409

1.450,68

1.450,68

Aprovada

47990085X

AHMAD BIBI, BALAL

16S14065-001

5357

4.481,86

4.000,00

Aprovada

48078325E

MOLINARY DELGADO, Sandra Niurka

16S08674-001

2021

3.907,87

3.907,87

Aprovada

48084670L

Sarmiento Aguirre Adolfo

16S09790-001

3066

1.141,62

1.141,62

Aprovada

49695157T

PRIETO ANGEE, LINA MARIA

16S13731-001

5080

500

0,00

Denegada

14

49695157T

PRIETO ANGEE, LINA MARIA

16S13728-001

5079

687,19

687,19

Aprovada

49896203A

PERELLÓ MALESPÍN, Manuel Ernesto

16S08271-001

1614

4.981,37

4.000,00

Aprovada

50903166A

MARTIN MORERA, ADRIANA

16S14091-001

5380

33.862,30

3.600,00

Aprovada

52933536W

JOSE MANUEL FERNANDEZ PIÑEIRO

16S13936-001

5219

0,00

Denegada

11

52966485S

DELGADO GARCIA, Oscar Luis

16S13884-001

5199

3.269,94

3.269,94

Aprovada

53066698V

NAVARRO CAMARERO, ALEXANDRE

16S14111-001

5391

4.348,42

3.600,00

Aprovada

53073134J

CRUZ ROLDAN, SERGIO

16S13721-001

5075

0,00

Denegada

5

53081476Y

HUERTAS CONTRERAS, Manuel

16S08659-001

2007

5.672,93

3.600,00

Aprovada

53171270P

GOTLIB MARTÍNEZ, Lorna

16S13860-001

5173

2.568,47

2.568,47

Aprovada

54037558R

CARMONA CAMPEÓN, FRANCISCO JAVIER

16S14150-001

5427

4.342,41

4.000,00

Aprovada

54248010A

BRIZUELA MENDOZA, MARIA JOSE

16S13934-001

5217

169,86

0,00

Denegada

10

71221957L

PALENCIA FERNANDEZ PEDRO JOSE

16S13964-001

5275

2.805,12

2.805,12

Aprovada

71261486B

FERNANDEZ PEREDA, ALVARO

16S13932-001

5243

933,32

933,32

Aprovada

72476549F

ISASA SARRALDE, MARINA

16S14126-001

5404

859,98

859,98

Aprovada

72980449T

MACARRON MUÑOZ, Jorge

16S13880-001

5196

3.600,00

3.600,00

Aprovada

73389695F

FORNER ROCA, JOSE RAMON

16S13802-001

5132

3.969,83

3.600,00

Aprovada

74865208R

OLIVA LUQUE, IRENE

16S13722-001

5076

1.123,99

1.123,99

Aprovada

75019383F

PEREZ FERNANDEZ, SANTIAGO

16S14127-001

5405

3.507,67

3.507,67

Aprovada

77313382D

SÁEZ ORTUÑO, Laura

16S13839-001

5154

372,82

372,82

Aprovada

77319835E

Servat Gimenez Silvia

16S09367-001

2647

993,42

993,42

Aprovada

77589688Q

FRANCISCO JAVI MARTIN VERA

16S14101-001

5387

1.231,22

0,00

Denegada

10

E

77589897H

ROMERO MUELA, Rafael

16S08657-001

2005

1.153,44

1.153,44

Aprovada

C

77611677V

PUJOL PUJOL, ALBERT

16S13791-001

4997

152,67

152,67

Aprovada

11

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

77619918R

ROS FERNANDEZ, DIANA

16S13975-001

5268

1.405,31

1.405,31

Aprovada

77624024J

GUTIERREZ ALVAREZ, SERGIO

16S13928-001

5239

1.968,10

1.968,10

Aprovada

77746039J

BAUTISTA MORENILLA IRIS

16S10126-001

3394

589,36

589,36

Aprovada

78073041R

BENET FARRÉ, JOSEP FRANCESC

16S13962-001

5274

5.752,60

4.000,00

Aprovada

78745693H

SERRANO PÉREZ, María

16S08502-001

1878

1.282,68

1.282,68

Aprovada

78903919G

MANTILLA ALVAREZ, MATIAS IGNACIO

16S14004-001

5313

51

0,00

Denegada

79285489G

GALIMANY COT, JOSEFINA

16S14079-001

5369

1.121,37

1.121,37

Aprovada

X0724560Z

TINSSON, ERIC

16S13724-001

5077

1.332,72

1.332,72

Aprovada

X1362802Y

GOLDSTEIN MARQUIS, JULIETTE

16S13960-001

5273

1.117,44

1.117,44

Aprovada

X2217895M

KAIS, ANNETTE

16S14046-001

5309

741,33

741,33

Aprovada

X2405451L

POUND, Christopher John

16S13870-001

5191

253,74

253,74

Aprovada

X2877772N

CIRIANI, FREDERIC ANTOINE VINCENT

16S14098-001

5384

1.577,67

0,00

Denegada

7

X3215086P

CASTELLANO, CARLO

16S13944-001

5255

216,44

216,44

Aprovada

X3974213C

Erina Elena

16S09017-001

2351

7.914,56

3.600,00

Aprovada

X4045580H

BERDUN, FEDERICO

16S13821-001

5138

4.159,89

0,00

Denegada

8

X4074281S

JIMENEZ GONZALEZ, ALBEIRO DE JESUS

16S14036-001

5331

5.032,45

3.600,00

Aprovada

X5208248J

UDREA, CRISTIAN

16S14112-001

5392

4.475,06

3.600,00

Aprovada

X5292245Z

ANDRAS, Rachel

16S13910-001

5225

1.125,82

1.125,82

Aprovada

X5483100S

LIQUORI, MARIACLARA

16S13979-001

5286

1.506,90

0,00

Denegada

X5733294S

FRITZ MORENO, SILVANA

16S13982-001

5288

3.815,06

3.815,16

Aprovada

X5762209L

GUPTA, PUNIT

16S14085-001

5375

2.926,93

2.926,93

Aprovada

X6059897H

DZIURA, DAMIAN TOMASZ

16S13725-001

5078

4.260,56

3.600,00

Aprovada

X7061598T

WARÉ BRUNED, Axel Hervé

16S08665-001

2013

1.301,32

1.301,32

Aprovada

X7128279G

NICZYPORUK, DOMINIKA

16S14110-001

5390

1.310,00

1.310,00

Aprovada

X7318685Q

Giudice Errico

16S07789-001

1205

2.014,60

2.014,60

Aprovada

X7480492H

ADRIAZOLA GANTER, Valentina Milenka

16S08675-001

2022

5.673,32

3.600,00

Aprovada

X7553025D

STORAI, Gabriele

16S13846-001

5158

1.121,37

1.121,37

Aprovada

X7922876C

Lomme Katharina

16S08879-001

2213

2.403,27

0,00

Denegada

1

X8069836X

AREVALO MONTOYA, Luis Enrique

16S13854-001

5181

6.300,00

0,00

Denegada

1

X8132775K

KOURTIS, GEORGIOS

16S10423-001

3664

1.123,99

1.123,99

Aprovada

X8166571F

SARWAR, ADEEL

16S14125-001

5403

4.212,45

4.000,00

Aprovada

X8625451Z

PORRU, ANNALISA

16S13656-001

4995

893,32

893,32

Aprovada

X8638859J

LAISE, MIGUEL

16S13812-001

5135

1.123,99

0,00

Denegada

9

E

X8640240Z

DE LOS RIOS CESPEDES, FABIOLA

16S13996-001

5299

1.121,37

0,00

Denegada

5

C

X8785573X

CABRAL, ESTELA MARIS

16S10697-001

3874

993,42

993,42

Aprovada

12

Divendres, 13 de gener de 2017

NIF

Nom

Codi subvenció

Num. Expedient

Modalitat

Despesa total Import Resultat Motiu informada

Proposat

sol·licitud

Denegació

X9292428Z

MELGAR VACCARI CARLA

16S10132-001

3395

1.121,37

0,00

Denegada

10

X9332384L

NUÑEZ GREZ, KAROLYNA

16S13946-001

5257

3.600,00

3.600,00

Aprovada

Y0601388K

BRUNI, ELISA

16S13918-001

5233

0,00

Denegada

1

Y0647701N

MARGIOTTA, SILVIA

16S13713-001

5072

1.335,15

0,00

Denegada

10

Y0755054R

CARDELLA, BIAGIO

16S14082-001

5372

1.812,93

1.812,93

Aprovada

Y1088235G

MARIOTTI, Massimiliano

16S13871-001

5176

1.117,44

1.117,44

Aprovada

Y1131155Y

LANNOY, JEAN-FRANCOIS PATRICK

16S14056-001

5342

8.023,84

0,00

Denegada

2

Y1241883N

NEBAG, ADIL

16S13766-001

5104

10.760,77

4.000,00

Aprovada

Y1242379W

CASSINARI PAOLO

16S10271-001

3536

2.782,38

2.782,38

Aprovada

Y1925946D

MANZONI, Romilde

16S13869-001

5175

1.705,95

1.705,95

Aprovada

Y1960212M

LEONI TRONI, PAOLO

16S14047-001

5246

1.605,30

1.605,30

Aprovada

Y2485994F

DE LIRA, ROSA VIRGINIA

16S14001-001

5302

7.657,26

4.000,00

Aprovada

Y2713628X

VESELINOVA HADZHIEVA, Mariya

16S08435-001

1820

1.333,99

1.333,99

Aprovada

Y3026796X

AGUILÓ IZTUETA, Emilio

16S08546-001

1921

9.646,63

3.600,00

Aprovada

Y3114351G

LORZA HENAO, JULIANA MARIA

16S13998-001

5300

7.855,44

3.600,00

Aprovada

Y3247179F

TORRADO TELLO, Tulio Enrique

16S13845-001

5148

5.280,45

4.000,00

Aprovada

Y3319324R

PATERNOSTER, NICOLÒ

16S10701-001

3875

1.414,79

1.414,79

Aprovada

Y3337296X

ZAMBRANO AMAYA, ESTHER MARIA

16S13974-001

5282

4.532,03

3.600,00

Aprovada

Y3600280N

QUINTANA BARILLAS VANESSA ALEXANDRA 16S10337-001

3577

1.122,68

1.122,68

Aprovada

Y3788977V

MEYERS, CHRISTOPHE YOH CHARLES

16S13981-001

5269

1.577,98

0,00

Denegada

2

Barcelona, 30 de desembre de 2016

El secretari delegat, Angel Pascual i Oliva

13