Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal de l'Ajuntament per a l'exercici de 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badia del Vallès

EDICTE

Havent-se aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple, el dia 11 de gener de 2017, el Pressupost General de laCorporació per a l'exercici de 2017, així com la plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris,personal laboral i eventual, estarà exposat al públic a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant quinze dies, comptadorsa partir de l'endemà de la Publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Província.

Durant aquest termini qualsevol habitant del terme municipal o persona interessada podrà examinar i presentar encontra les reclamacions que estimi convenients, tal com disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 demarç, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Si no es presenta cap reclamació, el Pressupost es considerarà definitivament aprovat. En cas contrari, el Ple disposaràd'un termini d'un mes per resoldre-les.

Badia del Vallès, 12 de gener de 2017

L'alcaldessa, Eva Menor Cantador