Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del projecte de grades rectràctils de l'equipament sociocultural d'Alella
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament d'Alella

EDICTE

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el 29 de desembre de 2016, ha aprovat inicialment el Projecte de gradesretràctils de l'equipament sociocultural situat als carrers Santa Madrona, 10, 12 i 14 i Santa Teresa, 7 d'Alella, redactatper POL FEMENIAS ARQUITECTES SLP, amb CIF B-65498289, el pressupost executiu per contracte del qualascendeix a la quantitat de 180.010,49 EUR, IVA inclòs. De conformitat amb el que estableix l'article 37 del ROAS, sesotmet a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anuncial Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com la seva inserció al tauler d'anuncis i a la pàgina web del'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions i/o al·legacions. De no formular-se-n'hi, l'acord inicial esdevindràdefinitiu.

Alella, 30 de desembre de 2016

El secretari general, Félix-José Valdés Conde