Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2017, bases d'execució i plantilla de personal
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de l'Esquirol

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de l'Esquirol, en sessió extraordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2016, va aprovar inicialment el Pressupost General de la corporació, juntament amb les Bases d'execució i la Plantilla de personal, per al'exercici 2017.

D'acord amb el que determina l'article 169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reialdecret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies, a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el qual les personesinteressades podran examinar l'expedient instruït, a les oficines municipals i en horari d'atenció al públic, i presentar, sis'escau, les reclamacions o suggeriments que estimin oportuns.

En el supòsit que durant el referit termini no es presentessin reclamacions o suggeriments, l'expedient es consideraràdefinitivament aprovat sense necessitat d'ulterior acord.

L'Esquirol, 2 de gener de 2017

L'alcalde, Àlex Montanyà i Rifà