Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Bases del procés de selecció per a la creació d'una borsa de treball de tècnic d'educació infantil, grup C1, de l'Escola Municipal Salvador Llobet i les escoles bressol municipals
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Granollers

ANUNCI

De conformitat amb el que disposa l'article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament delpersonal al servei de les entitats locals, es fa públic que mitjançant Resolució de Regidor d'Hisenda i Recursos Humansnúm. E- 4662/2016, de 29 de desembre de 2016, s'han aprovat les bases i la convocatòria que han de regir el procés deselecció 22/2016 per a la creació d'una borsa de treball per cobrir places vacants o substitucions, en règim d'interinitatde personal funcionari o laboral, mitjançant el procediment de concurs oposició lliure, de tècnics d'educació infantil, grupde classificació C1, de l'Escola Municipal Salvador Llobet i les escoles bressols municipals durant els cursos acadèmics2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Les bases es poden consultar a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Granollers seuelectronica.granollers.cat (taulerd'edictes electrònic/ apartat de Recursos Humans). Els següents anuncis referits a aquest procés selectiu es faranpúblics pels mateixos mitjans.

El termini d'admissió de sol·licituds per participar en el procés de selecció és de vint dies naturals comptats a partir del'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

La part dispositiva de la citada resolució es transcriu literalment a continuació:

Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció 22/2016 per a la creació d'una borsa de treball percobrir places vacants o substitucions, en règim d'interinitat de personal funcionari o laboral, mitjançant el procediment deconcurs oposició lliure, de tècnics d'educació infantil, grup de classificació C1, de l'escola municipal Salvador Llobet i lesescoles bressols municipals durant els cursos acadèmics 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU 22/2016 PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PERCOBRIR PLACES VACANTS O SUBSTITUCIONS, EN RÈGIM D'INTERINITAT DE PERSONAL FUNCIONARI OLABORAL, MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE TÈCNICS D'EDUCACIÓINFANTIL, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C1 DE L'ESCOLA MUNICIPAL SALVADOR LLOBET I LES ESCOLESBRESSOLS MUNICIPALS DURANT ELS CURSOS ACADÈMICS 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Base 1a. Objecte de la convocatòria.

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició, de les persones que han deformar part de la llista d'aspirants per cobrir places vacants o substitucions, en règim d'interinitat, de mestres d'eduacióinfantil, grup de classificació C1 de l'Escola Municipal Salvador Llobet i les escoles bressols municipals, segons l'article76 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP) fins al curs acadèmic 2018 - 2019.

Base 2a. Jornada de treball.

Jornada de treball ordinària, d'acord amb les directrius que marqui el Departament d'Ensenyament de la Generalitat deCatalunya.

Base 3a. Titulació mínima exigida.

Cal estar en condicions de tenir l'acreditació corresponent en la data en què acaba el termini de presentació desol·licituds. Si aquesta titulació s'ha obtingut en un altre país, caldrà que estigui homologada pel Ministeri d'Educació.

Titulació:

? Tècnic Grau Superior en educació infantil o equivalent.

Divendres, 13 de gener de 2017

Base 4. Requisits de participació a la convocatòria.

Les persones aspirants han de complir les següents condicions:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici d'allò disposat en l'article 57 de la Llei 7/2007 de l'EBEP pel que fa a l'accés dels nacionals d'altres estats.

b) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques i l'exercici de les funcions corresponents al cos ia l'especialitat a la qual s'opta.

c) Tenir complerts setze anys i no excedir, si escau, l'edat màxima de jubilació forçosa.

d) No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques odels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especialper a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que desenvolupaven en el cas del personal laboral, en què hagi estat separat/da o inhabilitat/da.En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/esa asanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

e) Posseir la titulació mínima exigida a la base tercera i estar en condicions de tenir l'acreditació corresponent en la dataen què acaba el termini de presentació de sol·licituds. Si aquesta titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà que estiguihomologada pel Ministeri d'Educació.

f) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència (nivellC) d'acord amb el que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen elstítols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística oCertificat d'haver superat una prova de nivell igual o superior al requerit en un procés de selecció convocat perl'Ajuntament de Granollers dins del mateix any.

g) Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar un coneixement adequat de lallengua castellana de nivell superior o nivell C2. L'acreditació d'aquest coneixement es realitzarà mitjançant lapresentació d'un dels documents que s'indiquen a continuació:

a. Certificat conforme han cursat la primària i/o secundària i/o el batxillerat a l'Estat espanyol.

b. Diploma d'espanyol que estableix el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o equivalent, o certificació acadèmica queacrediti haver superat totes les proves dirigides a l'obtenció d'aquest diploma.

c. Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua castellana hauran de realitzar unexercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres deltribunal, la qual es qualificarà d'apte o no apte. L'exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori. L'acreditació del nivell dellengua castellana es podrà efectuar fins a la realització de les proves.

El compliment d'aquestes condicions s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds imantenir-se fins a la data de contractació, segons el cas.

Base 5a. Publicitat.

Es publicarà al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelonael corresponent anunci pel qual es dóna publicitat a la convocatòria i les bases que regeixen aquest procés selectiu.

La llista d'aspirants admesos i exclosos, la composició del tribunal i les puntuacions obtingudes per les personesaspirants s'exposen al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers.

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu a l'e-tauler tenen tots els efectes de notificacióN

als interessats d'acord amb allò que estableix l'article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procedimentV

administratiu comú de les administracions públiques.

Divendres, 13 de gener de 2017

Base 6a. Presentació de sol·licituds.

La persona aspirant ha de fer constar a la sol·licitud que reuneix tots i cadascun dels requisits que s'exigeixen perprendre part a la convocatòria.

També haurà de facilitar en la sol·licitud un telèfon mòbil i una adreça electrònica per tal que l'Ajuntament s'hi puguiposar en contacte, si procedeix.

La sol·licitud es presenta al registre general de l'Ajuntament de Granollers, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), al carrerde Sant Josep, 7 - telèfon: 93 842 66 10, de forma personal o bé per mitjà de qualsevol dels mitjans previstos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el terminidels 20 dies naturals següents a la data de publicació del corresponent anunci al BOP.

En el cas que la presentació es faci per correu administratiu, caldrà enviar un correu electrònic arh@ajuntament.granollers.cat comunicant aquest fet, amb indicació de la data en què s'ha tramitat la sol·licitud.

La veracitat de les dades que es fan constar a la sol·licitud és responsabilitat de qui ho signa.

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de lesdades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació delprocés selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

A la sol·licitud s'hi haurà d'acompanyar la documentació següent per tal de ser escanejada:

1. Document nacional d'identitat, o del passaport, vigent. En el cas de no ser nacional espanyol/a o de qualsevol país dela Unió Europea, caldrà presentar també una fotocòpia del permís de residència vigent.

2. Titulació mínima exigida a la base tercera, o fotocòpia del rebut que acrediti el pagament dels drets d'expedició deltítol. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació.

3. Certificat que acrediti el coneixement del nivell C de llengua catalana de conformitat amb el que preveu l'OrdreVCP/491/2009, de 12 de novembre.

Tots aquells mèrits avaluables d'acord amb el barem establert a la fase segona (concurs de mèrits) NO s'han d'adjuntara la sol·licitud, en tant que només els han de presentar aquells aspirants que hagin superat la primera fase d'aquestprocés selectiu i en el termini i forma que s'estableixi a l'anunci dels resultats de la fase d'oposició.

Base 7a. Llista d'admissió i exclusió al procés selectiu.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds s'exposarà al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament deGranollers, en el termini màxim d'un mes, l'anunci pel qual es fa pública la llista de persones admeses i excloses, ambindicació si la persona aspirant està exempta de fer la prova de llengua catalana.

L'admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessió dels requisitsexigits a les bases.

Es concedirà a les persones interessades un termini de deu dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació delcorresponent anunci, per tal que puguin formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'hagin produït,exclusivament respecte a la sol·licitud, el document identificatiu, l'exempció de la prova de llengua catalana.

Les possibles reclamacions s'han de resoldre en els 30 dies següents a la finalització del termini per a la sevapresentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les reclamacions s'entenen desestimades.

En el cas que no proposés l'exclusió de cap persona aspirant en la mateixa resolució es fixarà el dia, l'hora i el lloc del'inici de les proves que s'hagin de realitzar.

Finalitzat el termini per presentar les reclamacions corresponents, es dictarà una nova resolució en la que es resoldran

les reclamacions i es fixarà el dia, l'hora i el lloc de l'inici de les proves que s'hagin de realitzar. També s'exposarà alN

tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers (seuelectronica.granollers.cat/tauler) a l'apartat de RecursosV

Humans el corresponent anunci.

Divendres, 13 de gener de 2017

La publicació dels actes derivats del desenvolupament del procés selectiu al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntamentde Granollers tenen tots els efectes de notificació als interessats d'acord amb allò que estableix l'article 45.1. b) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Base 8a. Tribunal qualificador.

El tribunal qualificador estarà constituït per:

Un/a president/a, tres vocals i un/a funcionari/ària de la corporació, que actuarà com a secretari/ària del tribunal ambels/les respectius/ves suplents.

Un/a dels vocals serà un representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, a proposta de la mateixaEscola.

La composició nominal del tribunal qualificador es determina en la resolució que declara aprovada la llista d'admissió iexclusió al procés selectiu.

Quan concorrin les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic delSector Públic, els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir i ho hauran de notificar a l'autoritat convocant, iels aspirants els podran recusar.

El tribunal no es pot constituir ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, i sense la presènciade la presidència i la secretaria.

La Junta de personal o Comitè d'empresa designarà un observador sindical amb veu i sense vot, el qual podrà serpresent durant tot el procés selectiu.

Es requerirà l'assistència de personal tècnic del Consorci de Normalització Lingüística per realitzar la prova de català, sis'escau.

El tribunal disposarà, si així ho creu convenient, la incorporació d'assessors/es especialistes perquè col·laborin amb elsseus membres en la valoració de les proves. L'informe que emetin no tindrà caràcter vinculant, però serà tingut encompte a l'hora de determinar la puntuació dels/de les aspirants.

Base 9a. Procediment de selecció: concurs oposició.

El procediment de selecció és el de concurs oposició, que consisteix, d'acord amb l'article 49 del Decret Legislatiu1/1997, de 31 d'octubre en la superació de les proves corresponents així com en la valoració, d'acord amb el bareminclòs en la convocatòria, de determinades condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència, relacionats amb lescaracterístiques de la plaça que s'ocupa.

Fase primera. Oposició (màxim de 30 punts).

La incompareixença de la persona aspirant a qualsevol de les proves determinarà automàticament la pèrdua del seudret a participar en la prova o fase següent i la seva exclusió del procediment selectiu.

Primera prova: Coneixements de les llengües oficials.

Coneixements de la llengua catalana: Exercici obligatori i eliminatori per a totes les persones aspirants, que consisteixen la realització d'exercicis de coneixements gramaticals i de comprensió escrita i oral que acreditin el coneixement de la llengua catalana amb el nivell exigit a la base cinquena, d'acord amb els criteris emprats per la Secretaria de PolíticaLingüística de la Generalitat de Catalunya. La qualificació de les persones aspirants en aquest exercici és la d'apte o noapte.

Estan exemptes de realitzar aquest exercici les persones que acreditin el coneixement adequat, oral i escrit, de lallengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència (nivell C) d'acord amb el que estableix l'Ordre VCP/491/2009,de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de

coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística o Certificat d'haver superat una prova de nivell igual oN

superior al requerit en un procés de selecció convocat per l'Ajuntament de Granollers dins del mateix any.

V

Divendres, 13 de gener de 2017

Coneixements de la llengua castellana: conèixer la llengua castellana amb un nivell superior o nivell C2. Les personesadmeses al procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar aquest coneixement amb l'aportaciód'alguna de la documentació següent:

- Acreditació documental d'haver cursat la primària, secundària i el batxillerat a Espanya.

- Diploma de nivell superior d'espanyol que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, o certificacióacadèmica que acrediti haver superat totes les proves adreçades a la seva obtenció.

- Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

Les persones aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llengua castellana hauran de realitzar unexercici que consistirà en una redacció de 200 paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres deltribunal, la qual es qualificarà d'apte o no apte. L'exercici tindrà caràcter obligatori i eliminatori. L'acreditació del nivell dellengua castellana es podrà efectuar fins a la realització de les proves.

Segona prova: Coneixements específics.

Exercici obligatori i eliminatori que consisteix en una prova de capacitació consistent en un qüestionari tipus test, queestarà relacionat amb les funcions pròpies del lloc, i els temes que es relacionen a l'Annex.

Per la superació d'aquest exercici que té una puntuació màxima de 30 punts, les persones aspirants hauran d'obteniruna puntuació igual o superior a 15 punts.

Fase segona. Concurs (màxim de 15 punts).

La fase de concurs consisteix en valorar els mèrits acreditats pels/per les aspirants, que es qualifiquen fins a un màxim de 15 punts, d'acord amb el barem següent:

1. Experiència docent (màxim 5 punts).

1.1. Es valoren els serveis prestats realitzant funcions de Tècnic/a d'educació infantil:

a) A escoles i/o centres d'educació de titularitat pública d'ensenyament infantil i primari o escoles bressol, a raó de: 0,10per mes complet.

b) A escoles i/o centres d'educació de titularitat privada d'ensenyament infantil i primari o escoles bressol, a raó de: 0,06per mes complet.

1.2. Es valoren els serveis prestats realitzant funcions com a vetlladora a raó de 0,04 punts per mes complet.

L'experiència professional s'acredita mitjançant l'Informe actualitzat de vida laboral emès per la Tresoreria General de laSeguretat Social. A més a més caldrà aportar una còpia del contracte laboral i/o del nomenament o qualsevol altre mitjàque acrediti la naturalesa dels serveis prestats i categoria laboral o grup, amb indicació de l'inici i fi de la prestació deserveis.

L'experiència docent i l'antiguitat obtinguda a altres centres docents serà acreditada a partir de la certificació expedidapel/per la director/a del centre corresponent o fotocòpia del contracte de treball corresponent, si consta la data de baixa,i l'informe de vida laboral.

No podran acumular-se les puntuacions corresponents als apartats anteriors quan els serveis s'hagin prestatsimultàniament en més d'un centre docent.

Només es valoraran els serveis prestats en els ensenyaments que correspon impartir a cossos regulats en la LleiOrgànica d'Educació.

Els serveis prestats a l'estranger s'acreditaran mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació dels països

respectius, en els quals s'han de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, elN

nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats hauran de presentar-se traduïts al castellà o al català.

V

No es tindrà en compte l'experiència professional que no s'acrediti d'acord amb aquestes consideracions.

Divendres, 13 de gener de 2017

L'antiguitat i els serveis prestats a l'Ajuntament de Granollers per aquells aspirants que es trobin actius laboralment al'Ajuntament de Granollers, no caldrà que s'acreditin documentalment i s'admetran i valoraran en base a les dades queconsten a l'expedient personal de l'aspirant.

2. Formació (màxim 7 punts).

2.1. Titulacions universitàries, que estiguin relacionades amb l'àmbit de treball objecte d'aquesta convocatòria, sempreque no siguin les aportades per la persona aspirant per prendre part al procés de selecció, ni les de nivell inferiornecessàries per aconseguir-les, mestratges i postgraus fins a 3 punts a raó de:

- CFGS de l'àmbit social: 0,25 punts.

- Postgraus universitaris: 0,5 punts.

- Mestratges universitaris: 1 punts.

- Titulacions universitàries: 1, 5 punts.

La titulació s'acreditarà mitjançant l'aportació de la corresponent fotocòpia de la titulació o fotocòpia del rebut queacrediti el pagament dels drets d'expedició del títol, o en el seu defecte, certificat de la universitat corresponent conformes'han finalitzat aquells estudis.

2.2. Cursos i seminaris de formació, reciclatge i perfeccionament, fins a 4 punts. Es valoren només les activitats deformació que tinguin relació directa amb les funcions del lloc a proveir, sempre que tinguin una duració mínima de 10 hores lectives:

2.3. Cursos de formació de tecnologies d'informació i comunicació, d'acord amb el barem següent i fins a 1 punt:

a) Certificats ACTIC d'acord amb:

? 0,10 punts pel Nivell bàsic.

? 0,20 punts pel Nivell mig.

? 0,30 punt pel Nivell avançat.

b) Cursos d'informàtica a raó de 0,10 punts per curs.

No es valoraran els cursos o estudis que formen part de carreres o titulacions presentades com a mèrit, ni els cursos depreparació per a l'obtenció dels certificats. Només es computen els cursos que tinguin una antiguitat inferior a 10 anys,llevat dels postgraus i mestratges. El tribunal podrà valorar la idoneïtat dels coneixements acreditats.

3. Altres mèrits a considerar pel tribunal (màxim 1 punt).

Altres mèrits a considerar pel tribunal, fins a 1 punt.

Divendres, 13 de gener de 2017

4. Entrevista personal (màxim 2 punts).

Consisteix en la realització d'una entrevista per valorar les competències i les habilitats de l'aspirant en relació amb ellloc de treball i, si es considera convenient, es podrà estendre a la comprovació dels mèrits al·legats.

Serà convocat a entrevista l'aspirant amb millor puntuació del resultat final del procés, així com els restants, amb unmàxim de 20 aspirants en total seguint l'ordre de puntuació de major a menor, en els que la diferència de puntuació respecte la del primer sigui inferior a 2 punts.

En el cas que per una proposta de contractació s'hagués de contactar amb un aspirant que no hagi estat entrevistat, es seguirà per rigorós ordre de la puntuació total de la fase de concurs i d'oposició.

Base 10a. Aprovació de la borsa de treball i vigència.

Un cop finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elevarà al Regidor d'Hisenda i Recursos Humans la propostaamb la llista de les persones que han aprovat el procés selectiu, en una relació ordenada segons la puntuació totalobtinguda per tal que el Regidor, mitjançant resolució, aprovi la llista de persones que per estricte ordre de puntuació,podran cobrir les places vacants i les substitucions, en règim d'interinitat, de mestres d'educació infantil a l'EscolaSalvador Llobet i les escoles bressols municipals, grup de classificació A2, i integraran la corresponent borsa de treball.

Es publicarà el corresponent anunci al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Granollers, als efectes deconsiderar-se notificada aquesta resolució a totes les persones interessades.

La borsa de treball continuarà vigent mentre l'Ajuntament de Granollers no convoqui un nou procés selectiu de places detècnic d'educació infantil, grup de classificació C1, en tot cas com a màxim, la vigència serà durant els tres properscursos acadèmics 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019.

Base 11a. Cessament de la vigència de l'anterior borsa de treball.

Amb l'entrada en vigor d'aquesta borsa de treball cessa la vigència del procés selectiu 10/2014 de personal laboral ipersonal funcionari per a la cobertura de places vacants o substitucions en règim d'interinitat al lloc de treball de tècnic/ad'educació infantil a l'Ajuntament de Granollers, que es va crear per Resolució d'Alcaldia número 550/2014.

Base 12a. Funcionament de la borsa de treball i procediment excepcional.

En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir interinament una plaça vacant o cobrir una substitució, s'oferirà alsaspirants la contractació o nomenament per rigorós ordre de puntuació de la borsa en cada una de les especialitats i es procedirà de la forma següent:

Primer. El servei de Recursos Humans intentarà contactar amb la persona candidata, telefònicament un màxim de 3vegades i mitjançant la tramesa d'un correu electrònic.

Correspon als aspirants l'obligació de facilitar i actualitzar en tot moment l'adreça de correu electrònic i els números decontacte telefònic adequats.

En el cas de no poder-hi contactar, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitatsi es contactarà amb la persona següent de la llista.

Segon. Si la persona aspirant proposada no acceptés la proposta de contracte o nomenament podrà ser contractada onomenada la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista, i així successivament.

La persona que no accepti la proposta de contracte o nomenament mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats, sempre i quan ho justifiqui d'acord amb les situacions següents:

* Trobar-se en situació laboral activa de durada superior a la que s'ofereix.

* Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o acolliment.

E

* Intervenció quirúrgica o hospitalització.

Divendres, 13 de gener de 2017

En aquests casos haurà de justificar-se documentalment en els 10 dies naturals següents a la data en què es produeixinaquestes situacions En cas de no justificar-se dins d'aquest termini passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.

Tercer. Les persones que s'hagin de contractar o nomenar hauran de presentar al servei de Recursos Humans, quansiguin convocades, els documents següents:

? Documents originals de les condicions i mèrits aportats al presentar la sol·licitud de participació al procés selectiu.

? Declaració jurada de no haver estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administraciópública, ni de trobar-se inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions públiques.

? Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els candidats amb nacionalitat no espanyola hand'aportar també un certificat negatiu d'antecedents penals del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, traduït ilegalitzat d'acord amb els Convenis internacionals que existeixen, respecte dels delictes als quals es refereix l'article13.5 de la Llei orgànica 1/1996.

Si la persona aspirant proposada no presenta la documentació indicada o no compareix a l'inici del contracte onomenament, de forma injustificada i per causes imputables exclusivament a ella, perdrà tots els drets que es puguinderivar de la seva participació a aquesta convocatòria i deixarà de formar part de la borsa de treball, sens perjudici de laresponsabilitat en què pugui haver incorregut i de les actuacions que puguin recaure sobre seu.

En aquests supòsits, així com si es produís la renúncia de la persona aspirant proposada, la presidència de lacorporació formularà proposta de contractació a favor de la persona que ocupi el lloc immediatament següent de la llista,i així successivament.

Quart. En el cas que sorgeixi una nova substitució o vacant a l'Ajuntament de Granollers que millori les condicions detreball de les persones que estiguin en aquell moment contractades o nomenades a través de la borsa, se'ls hi oferirà lanova contractació o nomenament, respectant l'ordre de puntuació. En el cas que la refusés, el candidat o candidatamantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb la persona següent de la llista.

Cinquè. En el cas que sorgeixi una nova substitució vinculada al mateix lloc de treball al què estigui adscrita la personacontractada o nomenada per l'Ajuntament de Granollers, la persona contractada tindrà preferència per ocupar de formatemporal aquest lloc de treball i se li oferirà la nova contractació o nomenament. En el cas que la refusés, el candidat o candidata mantindrà la seva posició a la borsa per ulteriors necessitats i es contactarà amb els candidats d'acord ambl'ordre de puntuació. La persona que no accepti la proposta de contracte o nomenament mantindrà la seva posició a laborsa per ulteriors necessitats, sempre i quan ho justifiqui d'acord amb les situacions següents:

* Trobar-se en situació laboral activa de durada superior a la que s'ofereix.

* Trobar-se en situació de permís de maternitat o paternitat, adopció o acolliment.

* Intervenció quirúrgica o hospitalització.

En aquests casos haurà de justificar-se documentalment en els 10 dies naturals següents a la data en què es produeixinaquestes situacions En cas de no justificar-se dins d'aquest termini passarà a ocupar el darrer lloc de la llista.

Sisè. Si durant el contracte o nomenament la persona presenta la renuncia voluntària, passarà a ocupar el darrer lloc dela borsa de treball.

Setè. Quan la persona aspirant finalitzi el contracte o nomenament mantindrà la seva posició a la borsa de treball.

Vuitè. En els casos en què durant el període de prova o en finalitzar la contractació, hi hagi un informe negatiu de lapersona responsable del servei on hagi estat destinada, la persona aspirant deixarà de formar part de la borsa detreball.

Novè. En el supòsit que s'exhaureixi la llista de candidats disponibles en el moment en que es produeixi la necessitat, idurant la vigència de la present borsa de treball, s'estableix un procediment excepcional per tal de poder atendre a

necessitats urgents.

E

Aquest procediment consistirà en la sol·licitud i publicació d'una oferta de treball al Servei Local d'Ocupació, de l'entitat publica empresarial GRANOLLERS MERCAT, d'un màxim de deu candidats que tinguin el perfil requerit per cobrir la

Divendres, 13 de gener de 2017

vacant. En el cas de que l'especialitat ho permeti també es podran sol·licitar en segon terme i en el cas de manca decandidats disponibles, a col·legis professionals que disposin de borses de treball.

Un cop el Servei Local d'Ocupació, o el col·legi professional en el seu defecte, faciliti els candidats disponibles d'acordamb allò expressat amb anterioritat, es reunirà una comissió de valoració formada pel Responsable de programes deselecció de Recursos Humans o tècnic de Recursos Humans en qui delegui, la Cap del Servei d'Educació o tècnicd?Educació en qui delegui, el Director del centre afectat o càrrec directiu de l'escola en qui delegui, i procediran a la valoració dels currículums d'acord amb els barems i criteris establerts a les bases i acta d'aquesta borsa de treball. Elresponsable tècnic de Recursos Humans aixecarà una diligència on farà constar la valoració realitzada i l'ordre depuntuació dels mèrits. La comissió decidirà la oportunitat de fer una entrevista per l'acreditació dels mèrits i la valoracióde competències o habilitats que considerin idònies pel desenvolupament del lloc de treball corresponent. En el cas de que no es realitzi l'entrevista esmentada el candidat que hagi quedat en primera posició haurà d'acreditardocumentalment els mèrits al·legats objecte de valoració amb caràcter previ al seu nomenament.

En tot cas aquestes llistes que es confeccionin amb l'esmentat procediment excepcional sempre estaran supeditades aque no hi hagi cap candidat disponible que formi part de la borsa de treball i que hagi superat el concurs oposició.

Així mateix en el supòsit en què el nomenament o contracte es formalitzi amb candidats procedents d'aquestprocediment excepcional, la substitució o la provisió de vacant s'acabarà amb la data de finalització del curs acadèmiccorresponent.

En el cas que en el següent curs acadèmic, i mentre duri la vigència de la present borsa de treball, encara continuï lanecessitat de cobrir la substitució o la vacant, es tornarà a requerir a les persones que hagin superat el concurs oposiciói formin part de la borsa de treball per rigorós ordre de llista, podent en tot cas, recórrer de nou als candidats delprocediment excepcional d'acord amb l'ordre que correspongui.

Els candidats que formin part d'aquest procediment excepcional formaran part de la borsa sempre i quan s'exhaureixi, iper tant no hi hagi candidats disponibles davant de cada necessitat.

Base 13a. Contractació o nomenament i període de prova.

En el moment que hi hagi la necessitat de cobrir interinament una plaça vacant o cobrir una substitució, els aspirantsseleccionats es cridaran d'acord amb l'ordre de puntuació, sempre que existeixi consignació pressupostària suficient iadequada, i seran contractats o nomenats amb el període de prova que s'indica a continuació.

Els contractes laborals o nomenaments que es formalitzaran podran ser de tres tipus:

a) Contracte laboral o nomenament d'interinitat per cobrir la vacant d'un lloc de treball a l'Ajuntament de Granollers finsque aquesta vacant no sigui coberta de forma definitiva o bé es produeixi l'amortització del lloc de treball, amb un període de prova màxim de 6 mesos.

b) Contracte laboral o nomenament d'interinitat per cobrir la substitució d'un lloc de treball subjecte a reserva de plaçamentre duri la situació que provoca la reserva, amb un període de prova màxim de 6 mesos.

c) Pel personal que provingui dels llistats de candidats pel procediment excepcional, contracte laboral o nomenamenttemporal d'interinitat per cobrir la substitució d'un lloc de treball o per provisió de vacant de personal. Tindran, en tot cas,un durada màxima de fins a la finalització del curs acadèmic vigent, d'acord amb allò previst a la base dotzena de lespresents bases, i amb un període de prova màxim de 6 mesos.

Durant el període de prova es podrà realitzar una avaluació per part d'una persona responsable del servei on hagi estatdestinada, que tindrà en compte l'aplicació de coneixements pràctics i de la formació, la capacitat per a la realització detasques i grau de fiabilitat en aquestes, disposició de complir o acceptar suggeriments i indicacions, la relació iintegració en l'equip de treball i la col·laboració amb la resta de treballadors, capacitat d'assumir tasques encomanades iacceptar com a propis els resultats, capacitat de prendre decisions i el nivell de dedicació efectiva al compliment de les seves funcions. En els casos de substitucions de durada inferior al període de prova, es podrà avaluar el treballador enel còmput de diverses contractacions.

Si no es supera el període de prova es produirà el cessament del treballador o treballadora i deixarà de formar part de laN

borsa de treball.

V

Divendres, 13 de gener de 2017

Si la persona contractada renunciés al contracte durant la seva durada, passarà automàticament a ocupar el darrer llocde la borsa de treball i podrà ser contractada la persona que ocupi el primer lloc a la borsa de treball, i aixísuccessivament.

Base 14a. Incidències. Recursos.

Mentre estigui constituït, el tribunal qualificador està facultat per resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicaciód'aquestes bases i podrà adoptar els acords que corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles per tal defacilitar el desenvolupament normal del procés selectiu, els quals podran ser objecte de recurs d'alçada davant del'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà a la data de la seva notificació o publicació. Abans de la constitució del tribunal i després que aquest hagi efectuat la seva proposta, aquesta facultat correspondrà al'Alcaldia.

Les bases presents i la convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb allò que estableix la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, la Jurisdicció competent per resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes i resolució del contractelaboral serà la Jurisdicció Social.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, els interessats podran interposar recurs dereposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, previ al contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant elJutjat Contenciós Administratiu de Barcelona o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili a partir del'endemà al de publicació del seu anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

Per tot allò que no preveuen les bases serà d'aplicació el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la Refosa en un text únic de la Llei de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Decret214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, la Llei 7/2007, de12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local; el ReialDecret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria deRègim Local i el Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut delsTreballadors.

Per la mera concurrència als processos selectius s'entén que la persona aspirant accepta íntegrament aquestes bases,tret que, prèviament, hagi exercit el seu dret a impugnar-les.

ANNEX. TEMARI.

1.- Desenvolupament de l'infant en l'etapa d'educació infantil. Característiques de l'edat 0-3 i 3-6 anys. Capacitats adesenvolupar.

2.- Concepte d'infant capaç. Acompanyament de l'adult. Respecte i atenció.

3.- L'acollida dels infants i les famílies. Primers contactes amb les famílies. Planificació i incorporació dels infants al'escola.

4.- Concepte de vinculació. Eines per una bona vinculació amb els infants i les famílies. Canals d'informació,col·laboració i participació de les famílies.

5.- L'espai d'aula com a element educatiu i d'acollida. Temps d'observació. Planificació i organització de l'espai educatiu.Proposta de materials i de contextos educatius i d'aprenentatge.

6.- El joc com a activitat d'ensenyament i aprenentatge. Importància del joc lliure en l'etapa d'educació infantil. Presènciai actitud de l'adult davant del joc. Organització dels espai i materials. Intervenció educativa.

7.- Processos bàsics del desenvolupament socioafectiu de l'infant. El paper de l'educador i de l'escola.

8.- Paper de l'educadora de suport a l'escola bressol. Acompanyament en l'activitat dels infants. Atenció grupal i atencióN

individualitzada. Estratègies per acollir al grup.

V

9.- El treball dels hàbits d'autonomia personal a través dels moments quotidians de cura: alimentació, descans i higiene.

10

Divendres, 13 de gener de 2017

10.- Entrades i sortides. Estratègies per mantenir un clima relaxat a l'aula. Aspectes i actituds que afavoreixen aquestsmoments educatius.

11.- Treball d'equip. Actituds i condicions que afavoreixen la relació i la vinculació amb l'equip de mestres. Funció del'educadora de suport en la planificació i la programació de les activitats dels infants.

12.- Criteris sobre l'organització dels espais, els temps i els materials a l'escola. Organització, utilització i mantenimentdels espais i materials comuns.

13.- La importància de l'exploració i l'experimentació en l'aprenentatge de l'infant. Propostes per infants de 0 a 3 anys ide 3 a 6 anys. Descoberta dels objectes, els espais i els materials de joc. Temps i ritmes.

14.- La importància del treball del cos en la construcció de la identitat de l'infant. Moviment lliure de l'infant. Actituds del'adult que afavoreixin aquest desenvolupament.

15.- Paper del tècnic/a d'educació infantil al segon cicle d'educació infantil. Acompanyament en l'activitat dels infants.Atenció grupal i atenció individualitzada. Estratègies per acollir al grup.

16.- Desenvolupament psicomotriu dels 3 als 6 anys. La psicomotricitat dins de l'àrea de descoberta d'un mateix.

17.- Autonomia personal i salut infantil. Primers auxilis a educació infantil. Atenció a les necessitats bàsiques delsinfants.

18.- Funcions del tècnic/a d'educació infantil a les estones d'esbarjo: atenció als infants i dinamització del pati.

19. ? Funcions del tècnic/a d'educació infantil en horari no lectiu.

20.- Preparació i selecció de materials didàctics i didàctic-interactius adequats als objectius, continguts i criterismetodològics.

Segon.- Publicar les bases i l'anunci de la convocatòria del procés de selecció al BOP Barcelona i al tauler d'edictes del'Ajuntament de Granollers.

Granollers, 30 de desembre de 2016

La secretària general, Catalina Victory Molné

11