Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient de recuperació del domini del nínxol número 166 del cementiri
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Folgueroles

EDICTE de Resolució de la concessió de nínxol municipal

En aquest Ajuntament s'ha incoat expedient per a la resolució de la concessió del nínxol núm. 166, del cementirimunicipal de Folgueroles, concessió que havia estat atorgada en data no coneguda, però amb tota certesa anterior a1963, al senyor Josep Rial Tressera, atès que des da fa molts anys ningú paga la taxa de conservació del cementirimunicipal corresponent a aquest nínxol, ni que cap drethavent ha sol·licitat la transmissió de la titularitat de la concessió.

En ser desconeguts els possibles drethavents o interessats cal procedir a la seva notificació de la manera prevista al'article 44 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, peltermini previst a l'article 83.2 d'aquesta Llei.

En conseqüència es publica el següent anunci per tal que els possibles drethavents del titular o interessats perqualsevol concepte puguin comparèixer davant aquesta Alcaldia, en el termini de vint dies comptats des de l'endemà dela publicació del present al Butlletí Oficial de la província, efectuant les al·legacions que considerin oportunes i/oaportant la documentació que estimin convenient per reclamar la titularitat de la concessió del nínxol 166, del cementirimunicipal o per oposar-se a la resolució d'aquesta concessió.

Folgueroles, 29 de desembre de 2016

L'alcalde, Carles Baronet Aldabó