Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Substitució de l'alcalde
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

EDICTE

De conformitat amb el que disposa l'apartat cinquè de la part dispositiva, per la present es publica la resolució núm.5098 de data 29 de desembre de 2016, i que es transcriu literalment a continuació:

SUBSTITUCIÓ DE L'ALCALDE

Per resolució d'alcaldia núm. 3757 de data 6 d'octubre de 2016, es van nomenar els tinents i tinentes d'alcalde quem'han de substituir en cas de vacant, absència o malaltia.

Atès que els dies 2,3 i 4 de gener de 2017 no podré desenvolupar les tasques encomanades a l'alcaldia, cal determinarla persona que assumirà les funcions atribuïdes a l'alcaldia durant la meva absència.

Vist el que disposa l'article 47 en concordança amb l'article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel quals'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent,

RESOLC

Primer.- DESIGNAR la primera tinent d'alcalde, senyora Helena Solà i Tàrraga, perquè em substitueixi durant la mevaabsència, els dies 2,3 i 4 de gener de 2017, de conformitat amb la resolució d'aquesta alcaldia núm. 3757 de data 6 d'octubre de 2016.

Segon.- ORDENAR a la tresoreria municipal que faci els canvis de signatura que calguin per tal que durant la mevaabsència es puguin satisfer les despeses que siguin necessàries.

Tercer. - ORDENAR al servei d'Organització que faci difusió interna d'aquesta resolució per tal de garantir-ne el seuconeixement per tot el personal al servei de l'Ajuntament.

Quart.- DONAR compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que celebri.

Cinquè.- ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de conformitat ambel què preveu l'article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el Reglamentd'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb caràcter potestatiu,recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant els jutjatscontenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent alde la recepció d'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de la sevainterposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a partir de l'endemà podrà ésserinterposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona enel termini de sis mesos.

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient."

Cerdanyola del Vallès, 30 de desembre de 2016

La secretària general, Aurora Corral García