Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació inicial de l'Ordenança de subvencions
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
13/01/2017
Fecha Publicación :
13/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Divendres, 13 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cardona

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en la sessió extraordinària celebrada en data 27 de desembre de 2016, va adoptar l'acord d'aprovar inicialment l'Ordenança de Subvencions de l'Ajuntament de Cardona, i sotmetre-la a informació pública per unperíode de trenta dies hàbils per tal que totes les persones interessades puguin formular les reclamacions i al·legacionsque estimin pertinents.

Els acords esmentats i el text de l'Ordenança es poden consultar a les oficines municipals tots els dies feiners, entre les9:00 hores i les 14:00 hores, durant el termini de trenta dies hàbils des de la publicació de l'últim anunci. Aquest mateixanunci es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Regió 7.

Determinar que un cop transcorregut l'esmentat termini d'informació pública, en cas de no haver-hi cap reclamació nial·legació, l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança esdevindrà definitiu, sense cap tràmit ulterior, llevat de la sevapublicació integra, tal i com disposa l'article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local deCatalunya, i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en concordança amb l'article 66del ROAS.

Cardona, 30 de desembre de 2016

L'alcalde president, Ferran Estruch i Torrents