Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva del projecte tècnic anomenat Millora de la pavimentació i drenatge de diversos camins del municipi de Sora
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dijous, 12 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Sora

ANUNCI

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 24 d'octubre de 2016 va aprovar inicialment el projecte tècnic anomenat"Millora de la pavimentació i drenatge de diversos camins del municipi de Sora".

S'ha sotmès a informació pública per un termini de trenta dies i durant l'esmentat termini no s'ha presentat cap al·legacióni reclamació i per tant ha quedat aprovat amb caràcter definitiu de forma automàtica.

El que es fa públic de conformitat amb el que estableix l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel quals'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les Corporacions.

Contra aquest acte administratiu que es definitiu en via administrativa podeu interposar, en el termini de dos mesos acomptar des del dia següent al de l'ultima publicació d'aquest edicte, recurs contenciós administratiu davant els jutjatscontenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, es pot interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar desdel dia següent al de l'ultima publicació d'aquest edicte i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurscontenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictes resolució expressaen el termini d'un mes s'entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

En tot cas, si es considera convenient, es pot interposar qualsevol altre recurs previst a la legislació vigent.

Sora, 4 de gener de 2017

L'alcaldessa, Janna Locher Casas