Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l'BI per a l'exercici de 2017
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dijous, 12 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Collsuspina

EDICTE

L'Ajuntament de Collsuspina en sessió plenària de data 10 de gener de 2017 amb el quòrum legalment exigible haacordat provisionalment el següent:

Primer.- Aprovar provisionalment per a l'exercici de 2017 i següents la modificació de l'Ordenança Fiscal núm.1.Reguladora de l'Impost sobre els béns Immobles.

Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'Ordenances fiscals per a l'exercici de2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el textcomplet de l'ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de lapublicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d'exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en elstermes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial DecretLegislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restarandefinitivament aprovats.

Vilanova de Sau, 10 de gener de 2017

L'alcalde, Oriol Batlló Farriol