Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació de l'encàrrec de gestió a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per a les actuacions de diferents estudis en el camp de l'eficiència energètica
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
12/01/2017
Fecha Publicación :
12/01/2017
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dijous, 12 de gener de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

EDICTE

El Regidor de l'Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible en data 20/12/2016, va aprovar entre d'altres una resolució lapart dispositiva del qual és del següent tenor literal:

PRIMER.- Encarregar a l'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA, CIF: Q0801980D la gestió de lesactivitats materials, tècniques i/o de serveis necessàries per a les actuacions de diferents estudis en el camp del'eficiència energètica, segons les especificacions dels informes dels tècnics municipals que consten a l'expedient i esmencionen a l'apartat expositiu d'aquesta resolució, per la quantitat total de 57.275,60 EUR.

Aquest encàrrec requereix que totes les actuacions que realitzi l'entitat actuant s'ajustin a la normativa de pertinentaplicació, en funció de la naturalesa de la mateixa actuació; segons el següent calendari d'execució:

a) Durant l'anualitat 2016, s'executarà el treball consistent en l'anàlisi de la contaminació lumínica i tipologies dellampares instal·lades, per un import de 22.493,20 EUR.

b) Durant l'anualitat 2017, es duran a terme les actuacions següents: *Avaluació del potencial fotovoltaic de Badalona,per import de 19.900 EUR; i **Estudi de l'eficiència energètica dels polígons industrials de la ciutat per importde14.882,40 EUR.

SEGON.- Aprovar la despesa total derivada d'aquest encàrrec de gestió per la quantitat total de 57.275,60 EUR.L'encàrrec es finançarà amb càrrec a la partida pressupostària 431-1722-45391 del pressupost municipal de despesesvigent per a la quantitat corresponent a l'anualitat 2016, d'import 22.493,20 EUR, però l'efectivitat d'aquesta despesaestà condicionada a l'aprovació definitiva de la modificació pressupostària exposada en l'antecedent cinquè.

El pagament del cost dels treballs que es preveuen executar durant l'anualitat 2017, quedarà condicionat a l'existènciade crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal i a la tramitació de les operacions pressupostàries que siguinnecessàries.

TERCER.- Comunicar a l'INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE CATALUNYA que aquest encàrrec de gestióhaurà de ser acceptat per acord exprés de l'entitat i, per a la seva eficàcia, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de laProvíncia de Barcelona, d'acord amb el que es disposa a l'article 11 de la Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic;i s'ha de sotmetre a les normes que li són d'aplicació per imperatiu dels articles 4.1.n i 24.6 del RDL 3/2011 de 14 de novembre pel qual s'aprova el Text Refós de la llei de contractes del sector públic.

El que es posa de manifest als efectes de l'article 11.3 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector públic.

Badalona, 10 de gener de 2017

La cap del Departament, per delegació del secretari, per Res. 25/09/2014, Maruxel Olarte Soto