Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de la implantació i funcionament dels clubs socials de cànnabis
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-BARCELONA 0
Fecha Disposición :
05/12/2016
Fecha Publicación :
05/12/2016
Órgano Emisor :
Ajuntaments

Dil uns, 5 de desembre de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament del Prat de Llobregat

EDICTE

Es fa públic per general coneixement, que el Ple Municipal d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 02 denovembre de 2016 va resoldre les al·legacions i va aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la implantació ifuncionament dels clubs socials de cànnabis, que s'insereix a continuació, amb l'advertiment que entrarà en vigor un coptranscorregut el termini fixat en l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Contra aquest acte administratiu d'aprovació de disposició de caràcter general, que posa fi a la via administrativa, espodrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la sevapublicació, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri adient.

ANNEX.- ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CLUBSSOCIALS DE CÀNNABIS AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

Preàmbul

Els clubs de fumadors de cànnabis estan gestionats per associacions sense ànim de lucre que s'autoabasteixen decànnabis i el distribueixen entre els seus propis socis consumidors terapèutics i/o lúdics; tots ells majors d'edat i deconsum compartit en un àmbit privat.

En els darrers anys, en tot el territori de Catalunya ha proliferat la implantació de clubs socials destinats al consum decànnabis i pel que fa al Prat de Llobregat han estat diverses les associacions que han manifestat la seva voluntatd'instal·lar-se a la ciutat.

Aquesta nova realitat està essent objecte d'atenció per part dels poders públics, però en l'actualitat, no es disposa aCatalunya d'un marc legal clar que reguli específicament la implantació i el funcionament d'aquest tipus d'activitat. Enaquest sentit, la única referència legal que hi ha és la que recull la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament i la publicitat dels productes del tabac,modificada per la Llei 42/2010, de 30 de desembre, sobre els clubs privats de fumadors. D'altra banda, en data 29 degener de 2015 s'ha publicat en el DOGC núm. 6799 la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, dictada pel Departamentde Salut de la Generalitat de Catalunya, a través de la qual s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar lesassociacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat per als municipis deCatalunya.

Davant d'aquesta situació, es considera convenient i oportú la regulació a nivell municipal de la implantació de clubssocials d'aquesta naturalesa, entre d'altres, per les següents raons:

- Garantir que l'obertura d'aquest tipus d'establiments es realitzi per associacions d'usuaris degudament inscrites en elsregistres públics i en conseqüència, amb normes de funcionament clares i conegudes.

- Evitar que sota l'aparença d'associacions d'usuaris legalment constituïdes, s'implantin a la ciutat clubs que no respectinels criteris de bones pràctiques.

- Fixar unes distàncies mínimes entre aquesta activitat i els centres educatius i centres de salut, així com elsequipaments esportius municipals, per evitar, encara que sigui indirectament, la promoció del consum d'una substància

que pot tenir efectes nocius en aquells col·lectius més vulnerables, i de major risc, com poden ser-ho les personesmenors d'edat.

- Regular la instal·lació d'aquest tipus d'establiments a través de la fixació d'un règim de distàncies entre els mateixos,per a poder evitar possibles efectes negatius o perjudicials i, en conseqüència, les molèsties als veïns.

- Establir unes condicions de seguretat, salubritat i higiene per a l'exercici d'aquesta activitat amb objectiu de protegir aE

les persones usuàries i als veïns i aquells col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, l'activitat s'assimila a un "ÚsC

Dil uns, 5 de desembre de 2016

Pública Concurrència" a efectes d'aplicació de la normativa de seguretat en cas d'incendi, i la de seguretat d'ús iaccessibilitat del Codi Tècnic de l'Edificació.

Aquesta regulació pot ser útil al servei d'altres objectius d'indubtable interès públic i pot coadjuvar a establir una culturade col·laboració entre l'administració i les associacions d'usuaris/clubs socials de cànnabis en allò relatiu a la prevencióde riscos associats a pautes de consums prolongats i altres àmbits de mutu interès.

Article 1.- Objecte

- Garantir que l'obertura d'aquest tipus d'establiments es realitzi per associacions d'usuaris degudament inscrites en elsregistres públics i en conseqüència, amb normes de funcionament clares i conegudes.

- Evitar que sota l'aparença d'associacions d'usuaris legalment constituïdes, s'implantin a la ciutat clubs que no respectinels criteris de bones pràctiques.

- Fixar unes distàncies mínimes entre aquesta activitat i els centres educatius, centres de salut, i equipaments esportiusmunicipals, per evitar, encara que sigui indirectament, la promoció del consum d'una substància que pot tenir efectesnocius en aquells col·lectius més vulnerables, i de major risc, com poden ser-ho les persones menors d'edat.

- Regular la instal·lació d'aquest tipus d'establiments a través de la fixació d'un règim de distàncies entre els mateixos,per a poder evitar possibles efectes negatius o perjudicials i, en conseqüència, les molèsties als veïns.

- Establir unes condicions de seguretat, salubritat i higiene per a l'exercici d'aquesta activitat amb objectiu de protegir ales persones usuàries i als veïns i aquells col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, l'activitat s'assimila a un "ÚsPública Concurrència" a efectes d'aplicació de la normativa de seguretat en cas d'incendi, i la de seguretat d'ús iaccessibilitat del Codi Tècnic de l'Edificació.

Article 2.- Àmbit d'aplicació

Aquesta ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal del Prat de Llobregat.

Article 3.- Tràmits relatius a la tramitació i procediment. Sol·licitud de llicència/règim de comunicació prèvia d'activitat id'obra

3.1 Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per altres Administracions públiques en el marc de lesseves competències, l'obertura d'un local amb destinació club social de consum de cànnabis està subjecta al règim decomunicació prèvia d'inici d'activitat, d'acord amb la classificació municipal.

3.2 Si per a la implantació d'aquest tipus de clubs és necessari realitzar obres d'adequació del local, caldrà sol·licitar iobtenir prèviament la llicència d'obres o realitzar el tràmit de comunicació prèvia d'obres si és aquest el règim aplicable.

3.3 Aquest tràmit el realitzarà la persona o persones que representin a l'associació, sense ànim de lucre, constituïda amb aquesta finalitat i degudament inscrita en el Registre d'entitats de la Generalitat de Catalunya i en el Registre municipal d'associacions. La llicència o la comunicació prèvia s'efectuarà d'acord amb els models normalitzats iacompanyats de la documentació que s'indica en cadascun d'aquests.

3.4 La comunicació prèvia d'inici d'activitat es considerarà realitzada correctament si la documentació presentadaacredita el compliment de les condicions que s'estableixen en aquesta Ordenança, i s'adjunta una declaracióresponsable del president o presidenta de l'associació conforme al local que es destinarà a club social de consum de cànnabis no es realitzarà cap activitat lucrativa, que l'associació disposa d'un registre de les persones inscrites com asòcies de l'entitat, que aquest registre estarà actualitzat en cada moment i a disposició dels Agents de la Policia Local i de la resta de cossos policials amb límits que estableix la Constitució.

Article 4.- Requisits d'accés al club social de cànnabis

4.1 Només podran accedir al local les persones que siguin sòcies de l'associació i s'hagin inscrit amb una antiguitatmínima de quinze dies, amb l'aval d'una persona sòcia de l'entitat que acompanyarà al nou soci o sòcia.

4.2 Ser major d'edat. No pot accedir a aquest local cap persona menor d'edat ni tant sols si va acompanyada d'unaN

persona major d'edat.

V

Dil uns, 5 de desembre de 2016

4.3 Ser consumidor o consumidora habitual de cànnabis

4.4 No ser soci o sòcia de cap altre club de cànnabis.

Article 5.- Criteris d'emplaçament

L'ús de club de fumadors de cànnabis, a efectes urbanístics es considera "ús cultural". Aquest tipus de clubs es podranimplantar en els àmbits i/o locals en els que el planejament urbanístic admeti aquest ús, amb les limitacions ques'estableixen a continuació:

- Es prohibeix la instal·lació d'aquest tipus d'activitat a menys de 150 metres de centres educatius (centresd'ensenyament reglat: pre-escolar, nivells primaris i secundaris i batxillerat), centres de salut (centres de la xarxa públicasanitària) i equipaments esportius municipals, mesurats inscrivint una circumferència de 150 metres de radi que tinguicom a centre l'establiment que en cada cas es prengui com a referència.

- Aquest tipus d'activitat ha d'instal·lar-se en un local independent, amb entrada directe des de la via pública. No es permetrà l'obertura d'aquesta activitat a plantes primera o superiors d'edificis residencials. Aquesta activitat ésincompatible amb qualsevol altre tipus d'activitat.

- Els centres socials de cànnabis s'ubicaran a una distància mínima de 300 metres respecte d'altres establiments de lamateixa classe.

Article 6.- Còmput de distàncies i mesuraments

Per mesurar les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en la present ordenança, entre si, o entre aquests i els centres educatius o sanitaris o equipaments esportius municipals, es calcularà mesurant la línia rectaimaginària que va des del punt mig de les portes d'accés principal d'un i altre establiment, sense tenir en compte l'alçadade les edificacions.

Article 7.- Requisits que ha de reunir el local

7.1 Sistema d'extracció forçada. El local haurà de disposar d'un sistema de ventilació que compleixi els requerimentsindicats al Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en elsedificis (RITE) modificat pel Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel que es modifica el Reglament deinstal·lacions tèrmiques en els edificis, i posteriorment pel Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel que es modifiquendeterminats articles i instruccions tècniques del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis.

En concret caldrà justificar adientment el compliment de la instrucció tècnica IT 1.1 per a locals on es permet fumar. Elconducte d'extracció de la ventilació haurà d'arribar a la coberta de l'edifici i tindrà una alçada superior en 1 metre a totaedificació situada dins un cercle de radi 10 m i amb centre a la xemeneia.

Per tal que l'emissió d'olors i contaminants sigui mínima, s'haurà d'instal·lar sistemes de filtració i absorció adequats,emprant les millors tècniques disponibles en cada moment.

7.2 Soroll

7.2.1. Aïllament envers recintes protegits.

Els valors mínims d'aïllament a soroll aeri DnT, A entre el recinte d'activitat i un recinte protegit (d'acord amb la definicióestablerta al R.D. 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB - HR Protecció enfront del soroll"del Codi Tècnic de l'edificació), no podrà ser en cap cas inferior a 57dB(A) en horari Diürn i Vespertí i inferior a 62 dB(A) en horari Nocturn. En qualsevol cas l'aïllament que s'haurà d'acreditar serà el necessari per garantir al recinte amb usosprotegits més afectat un nivell de soroll igual o inferior al valor límit d'immissió interior permès per la llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i el decret 176/2009 que la desenvolupa i l'Ordenança Municipal reguladora dela contaminació per soroll i vibracions.

Els valors d'aïllament acústic a les façanes contra el soroll aeri D2m, nT, Atr no ha de ser inferior a 35dB(A). En cas de

què l'establiment estigui ubicat a una distància superior a 100 metres de recintes protegits aquests valors poden reduir-

se en 10 dB(A).

V

Dil uns, 5 de desembre de 2016

Quan l'establiment sigui adjacent amb una edificació que contingui recintes protegits, l'acompliment dels valorsd'aïllament requerits hauran d'acreditar-se mitjançant la presentació d'un certificat de mesuraments in situ seguint lametodologia establerta per la norma UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 140-5 o seguint el DBHR del CTE pel càlcul de laDnT, A, o altre mètode degudament justificat, en un rang de freqüències mínim de 100Hz a 5Hz. Aquest certificat estaràrealitzat per entitat de prevenció de la contaminació acústica (EPCA). En aquests mesuraments in situ s'admetentoleràncies de 3 dB(A) respecte dels valors d'aïllament acústic mínim establerts. Restaran exempts de la presentaciód'aquest certificat les associacions que funcionin exclusivament en horari diürn i així ho manifestin expressament.

7.2.2. Aïllament envers recintes no protegits.

Per tots aquells recintes no inclosos a l'apartat exterior, i tret dels recintes sorollosos (d'acord amb la definició establertaal R.D. 1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB - HR Protecció enfront del soroll" del Codi Tècnic de l'edificació), l'impacte acústic provinent de l'establiment no podrà superar els 40 dBA. La determinació iavaluació dels nivells d'immissió es realitzarà segons el procediment establert a l'annex 5 de l'Ordenança reguladora dela contaminació per soroll i vibracions.

7.3 Serveis higiènics.

Els establiments inclosos en la present ordenança han de disposar de serveis amb la proporció mínima de lavabos icabines de vàter següent:

- Fins a 50 persones d'aforament: 1 lavabo i 1 cabina.

- Fins a 100 persones d'aforament: 2 lavabos i 2 cabines.

- Entre 101 i 200 persones d'aforament: 2 lavabos i 4 cabines.

- A partir de 201 persones d'aforament: 2 lavabos i 6 cabines.

En tots els casos com a mínim una de les cabines complirà les condicions exigides als lavabos accessibles peldocument bàsic de Seguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).

Els serveis s'han d'instal·lar diferenciats entre homes i dones i han de complir els requisits següents: han d'estarallunyats i separats de la sala, ventilats i ben illuminats; han de disposar de llums de senyalització i d'emergència, i lesparets han de tenir un mínim de dos metres des del sòl de material impermeable.

7.4 Superfície. S'estableix un límit de superfície útil màxima del local de 500 m2.

7.5 Aforament. L'aforament màxim del local es determinarà aplicant la taula de densitats d'ocupació que preveu el CodiTècnic de l'Edificació, concretament el DB SI-3, per analogia a la classificació de concurrència pública.

7.6 Accessibilitat. Haurà de disposar d'itinerari i serveis higiènics accessibles d'acord amb el document bàsic deSeguretat d'Utilització i Accessibilitat (SUA) del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i del Decret 135/1995, de 24 de març,de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreresarquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat. L'accés del públic es farà per les façanes exteriors de l'edifici,sense que en cap cas pugui realitzar-se per portals o vestíbuls d'accés a habitatges, oficines, o altres usos o locals que no estiguin vinculats a la llicència.

No obstant això, en el cas d'edificacions existents en el moment de l'aprovació d'aquesta Ordenança es podran aplicarels criteris establerts per la Taula d'Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC).

7.7 Vestíbul previ. L'accés des de la via pública ha de quedar separat de la resta del local mitjançant un vestíbul previ de5 m2. Aquest espai estarà destinat al control d'accés, serà lliure de fum i disposarà dels elements necessaris per a queno sigui visible directament l'activitat del centre des del carrer. La porta d'accés al local haurà de disposar de molla deretorn i/o tancament automàtic. L'accés al local s'haurà de sol·licitar mitjançant un timbre.

7.8 Alçada útil mínima dels locals; no serà inferior a 2,50 metres. En magatzems i serveis higiènics s'admet una alçadano inferior a 2,20 metres.

7.9 Mesures de seguretat. El local haurà de complir amb tot l'indicat al CTE-DBSI per un ús pública concurrència.

Dil uns, 5 de desembre de 2016

Article 8.- Altres condicions

8.1 Es prohibeix l'accés al local de qualsevol persona menor d'edat, encara que vagin acompanyats d'una personamajor d'edat, i de les persones que no siguin sòcies de l'associació. No obstant això, es permet, a les persones noassociades, majors d'edat, accedir a l'espai destinat a recepció per obtenir informació sobre el club i les activitats que esdesenvolupen en ell. També, es permet accedir a les instal·lacions, sense ser socis, als professionals externs, majorsd'edat, que estiguin correctament acreditats per realitzar treballs de rehabilitació o millora al local o reparacions delmobiliari i elements que configuren aquest espai, així com als assessors, ponents, educadors, conferenciants i altresprofessionals que ofereixen serveis o desenvolupen activitats relacionades amb la reducció de riscos i danys associatsal consum de cànnabis, sense l'obligació d'associar-se al club.

8.2 L'horari de funcionament dels clubs socials de consum de cànnabis es fixa entre les 8.00 hores del matí i les 22.00hores de la nit, i els divendres, dissabtes i vigília de festiu fins les 24.00 hores. A partir d'aquesta hora el local ha d'estartotalment desallotjat.

8.3 Els representants de l'associació seran els responsables d'establir un sistema de control d'accés al club.

8.4 Tota l'activitat es desenvoluparà al interior del local, restant per tant, prohibit fumar o col·locar taules, cadires i/oqualsevol altre mobiliari en espais oberts, ja siguin aquests públics o privats, d'ús públic o privat, formin o no part dellocal.

8.5 Els representants de l'associació seran els responsables de mantenir l'exterior del local i les seves immediacions enles degudes condicions d'higiene evitant l'abandonament d'objectes o escombraries derivades de l'activitat.

8.6 Els representants de l'associació que instal·li un club social de cànnabis hauran d'evitar que el funcionamentd'aquesta activitat generi molèsties al veïnat, ja siguin produïdes pel funcionament de l'activitat al interior del local com al'exterior d'aquest com a conseqüència de l'entrada o sortida del local dels usuaris i usuàries del club. També, hauran deprendre les mesures necessàries per evitar riscos a terceres persones, aldarulls o altercats a la via pública.

8.7 Es prohibeix el cultiu de plantes marihuana en el interior del local destinat a club social de cànnabis.

8.8 Es prohibeix tot tipus d'emmagatzematge d'articles o productes diferents als previstos al projecte o memòria que elspromotors presentin a l'ajuntament, d'acord amb les condicions que preveu aquesta Ordenança.

8.9 El funcionament de l'activitat de club social de consum de cànnabis no es pot assimilar al d'un ús de restauració. Esprohibeix la instal·lació de qualsevol element propi d'una activitat de restauració, tals com barra, caixa enregistradora,cafetera industrial, elements de cocció d'aliments, etc., únicament es permetrà la instal·lació d'una cafetera tipusdomèstic.

8.10 Està prohibida la venda o comercialització de qualsevol bé o producte consumible, llevat de la col·locació, com amàxim, de dues màquines expenedores de productes alimentaris envasats i begudes no alcohòliques.

8.11 Es prohibeix el consum d'altres drogues o begudes alcohòliques dins dels clubs.

8.12 Es prohibeix la compravenda de productes al marge dels derivats del cànnabis.

Article 9.- Serveis complementaris

9.1 Amb l'objectiu de reduir els riscos i danys associats al consum de cànnabis, els responsables de l'associació o delclub que dispensaran el cànnabis hauran disposar de la formació adequada per fer-ho. Hauran de fer una formaciómínima anual.

9.2 L'associació responsable del club social de cànnabis haurà de mantenir en tot moment una oferta de serveisd'informació, assessorament professional en reducció de riscos i danys, adreçats als socis i sòcies (entitatsespecialitzades), seguiment i derivació de consums problemàtics. Aquest fet s'acreditarà en el moment de la realitzaciódel tràmit de comunicació prèvia.

9.3 L'associació responsable de gestionar el club de consum de cànnabis disposarà d'un servei mèdic propi o concertatN

que serà el responsable de certificar les malalties dels pacients terapèutics mitjançant l'emissió d'un certificat, i seràV

l'encarregat d'assessorar en l'autoconsum a la resta de socis i sòcies. Aquest servei limitarà la quantitat mensual que cada persona associada pot retirar, podent-ho fraccionar en màxims setmanals.

Dil uns, 5 de desembre de 2016

Article 10.- Prohibició de publicitat i promoció dels clubs socials de cànnabis i del consum d'aquesta substància

Resta totalment prohibit fer tot tipus de publicitat de les associacions o dels establiments, locals o clubs, i d'activitats depromoció del consum de cànnabis per part dels membres de les associacions, ja sigui a través de cartells, rètolspublicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrònic.

Article 11.- Manual de bones pràctiques i protocol de convivència

L'Ajuntament, a través de les àrees o departaments amb competència en temes urbanisme, activitats, joventut, salut oaltres que es determinin en funció de l'organització municipal, en col·laboració amb les associacions d'usuaris,degudament inscrites en el Registre municipal d'associacions, pot acordar l'elaboració d'un manual o guia de bonespràctiques. Així mateix, podrà elaborar un protocol per a la convivència amb objecte de canalitzar d'una maneraadequada la resolució dels conflictes que puguin sorgir amb ocasió del desenvolupament de l'activitat de club deconsum de cànnabis.

Article 12.- Inspecció, comprovació i control

12.1 Els Agents de la Policia o els funcionaris municipals designats per dur a terme la inspecció tenen, entre d'altres, lesfuncions següents:

a) Accedir, prèvia identificació, a les instal·lacions del club social de cànnabis i efectuar les oportunes comprovacions al'interior del local.

b) Requerir la informació i la documentació administrativa relacionada amb el funcionament de l'activitat. L'accés alsregistres de socis i sòcies només correspon als Agents de la Policia Local o d'altres cossos policials.

c) Procedir al mesurament, avaluació i controls necessaris per comprovar el compliment de les condicions d'accés ifuncionament del club social de consum de cànnabis.

d) Aixecar acta i/o emetre informe de les actuacions dutes a terme en exercici de les seves funcions.

e) Proposar les mesures de caràcter preventiu o cautelar que considerin adients d'acord amb el que s'estableix enaquesta Ordenança i la resta de normativa vigent.

12.2 Acta o informe d'inspecció

De les comprovacions realitzades pels Agents de la Policia Local o d'altres funcionaris municipals designats per efectuarla inspecció aixecaran un Acta, identificant alhora les persones davant de les quals s'ha realitzat la inspecció i/o lespersones causants de l'incompliment de les condicions de funcionament del club. El resultat de les verificacionsrealitzades pels funcionaris municipals també es podran reflectir en un informe el qual servirà de base per a la tramitacióde l'expedient administratiu que correspongui.

Article 13.- Normes d'aplicació

A més de les normes indicades als preceptes anteriors seran d'aplicació totes aquelles normes de caràcter generalvigents en cada moment relacionades amb el planejament urbanístic, l'execució d'obres i instal·lacions, prevenciód'incendis i mesures de seguretat, de sanitat, salut i salubritat i establiments públics. S'incorpora com a Annex unarelació de normes vigents en aquest moment i que són d'aplicació a aquesta activitat.

L'entrada en vigor de normes que en un futur deroguin, modifiquin o complementin el contingut de les Lleis, Reglaments,etc. relacionades en aquesta Ordenança s'aplicaran automàticament, sense necessitat de procedir a la modificació de lapresent Ordenança Municipal.

Article 14.- Règim sancionado Són infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen a les disposicions d'aquesta Ordenança.

C

Dil uns, 5 de desembre de 2016

14.1 Tipificació

14.1.1. Infraccions molt greus

Es consideraran infraccions de caràcter molt greu, les que contravinguin les disposicions d'aquesta Ordenança i que fanreferència a la protecció dels menors, del medi ambient i la seguretat de les persones:

- Obrir un club social sense haver realitzat correctament el tràmit de comunicació prèvia a l'ajuntament.

- Permetre l'accés de menors a les instal·lacions del club.

- Permetre l'accés al local de persones que no són sòcies o que sent-ho ho fan abans de transcorre el període carènciaestablert.

- Consumir en el club altres drogues diferents del cànnabis o begudes alcohòliques.

- Superar en més de 10 dbA el nivell màxim de sorolls permès.

- Incomplir de manera greu i reiterada (com a mínim 2 vegades en 6 mesos) l'horari establert per a l'inici i el cessamentde l'activitat.

- No permetre l'accés al local dels inspectors municipals o dels Agents dels cossos policials.

- No disposar de pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil quan sigui preceptiva.

- No atendre a les persones que necessitin assistència mèdica immediata.

- Sobrepassar l'aforament màxim permès, si això suposa un risc per a les persones.

- Fer publicitat o promoció del club o del consum de cànnabis.

- Trencar els precintes, cas que en base a una resolució administrativa s'hagués ordenat la clausura i precinte del local.

- Incompliment reiterat (2 o més incompliments en el termini de 6 mesos) en l'execució de mesures correctores de sorollo ventilació.

14.1.2 Infraccions greus

Es consideren infraccions greus les recollides al present article:

- L'incompliment de les resolucions administratives, relacionades amb el compliment dels requisits establerts per a lainstal·lació i funcionament del club, sempre que no es trobin tipificades com a infracció molt greu.

- L'incompliment de l'horari de funcionament de l'activitat.

- Superar en més de 5 i menys de 10 dbA el nivell màxim de sorolls permès.

- La comissió de dos infraccions lleus en un any o tres en dos anys consecutius.

- Ocupar la via pública contínua al local o espais privats oberts, ocasionant molèsties greus al veïnat o problemesd'ordre públic.

- Sobrepassar l'aforament màxim permès, si això no suposa un risc per a les persones.

- Qualsevol vulneració d'aquesta Ordenança que no estigui tipificada com a infracció molt greu o infracció lleu.

14.1.3 Infraccions lleus

- Les infraccions es consideraran de caràcter lleu, quan per la seva escassa incidència no es donin els supòsits per a laV

seva tipificació com infracció molt greu o infracció greu.

Dil uns, 5 de desembre de 2016

Article 15.- Sancions

Per la comissió de les infraccions administratives previstes en la present Ordenança poden ser sancionades,acumulativament o alternativament amb les següents sancions:

- Per infraccions de caràcter molt greu:

- multa de 1.500 a 3.000 EUR.

- clausura temporal i precinte del local i/o parcial de les instal·lacions, durant un termini de 6 mesos a un any.

- Per a les infraccions de caràcter greu:

- multa de 750 a 1.500 EUR.

- clausura temporal i precinte del local i/o parcial de les instal·lacions, fins un termini màxim de 6 mesos.

- precinte de les màquines i/o equips causants de les molèsties o generadores de perill.

- Per infraccions lleus:

- multes de fins a 750 EUR.

Article 16.- Graduació de les sancions

Les sancions per infraccions que vulneren preceptes de la present Ordenança han de ser proporcionades a la gravetatdels fets i a les circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat l'òrgan sancionador ha de graduarl'aplicació de les sancions establertes per aquesta ordenança, motivant-ho expressament i tenint en compte, entred'altres, els criteris següents:

a) La gravetat i la transcendència social de la infracció.

b) El risc que la sanció hagi causat per a la seguretat o la salut de les persones.

c) Les molèsties i/o els perjudicis, quantitatius i qualitatius, que s'hagin ocasionat a les persones o als béns.

d) La reincidència, en el termini d'un any, en la comissió de faltes tipificades per aquesta Ordenança.

e) El incompliment reiterat de les condicions de funcionament o dels requeriments municipals.

f) La intencionalitat del infractor o infractors.

Article 17.- Prescripció

Les infraccions a que fa esment la present Ordenança prescriuran en les següents terminis a comptar des de lacomissió del fet o des de la detecció.

- Tres anys en cas d'infraccions molt greus.

- Dos anys en cas d'infraccions greus.

- Un any en cas d'infraccions lleus.

Article 18.- Persones Responsables

Seran responsables de la comissió d'infraccions administratives la persona o persones que ostentin la representativitatde l'Associació. També poden ser responsables d'una infracció administrativa les persones que com usuàries del clubincompleixin les normes de funcionament del club i hagin estat advertits o requerits per la persones o persones que exerceixin les funcions de responsable del club es trobin al front a títol personal, perquè compleixin les condicions d'ús ifuncionament del club.

Regirà el principi de la corresponsabilitat dels col·lectius, per tant, podran ser sancionats de manera solidària un grup depersones, quan resultin incompliments d'obligacions que estableix aquesta Ordenança.

Article 19.- Competència sancionadora

L'alcalde o l'òrgan en qui delegui serà competent per incoar i resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn perV

vulneració de la present Ordenança.

Dil uns, 5 de desembre de 2016

Article 20.- Procediment sancionador

El procediment sancionador aplicable serà el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de lesAdministracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, de9 de novembre, sobre procediment sancionador d'aplicació en els àmbits de la Generalitat de Catalunya i el Reial Decret1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el reglament del procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora enels àmbits de competència de l'Estat, així com les normes que en futur modifiquin, substitueixin o complementinaquestes.

Article 21.- Mesures sense caràcter sancionador

No tenen caràcter sancionador les mesures cautelars que s'adoptin, tals com el tancament del club per no haverrealitzat correctament el tràmit de comunicació prèvia a l'ajuntament i acreditar així el compliment de totes i cadascunade les condicions i requisits que s'estableixen en aquesta Ordenança per a la instal·lació i el funcionament d'un clubsocial de consum de cànnabis. El tancament i precinte del local destinat a club social de consum de cànnabis nogenerarà cap dret a indemnització.

La imposició de multes coercitives davant de l'incompliment d'una resolució administrativa, fins a un màxim de 3 multes iamb la quantia màxima de 500 EUR cadascuna. Les multes coercitives seran independents però compatibles, amb lesmultes que s'haguessin imposat o puguin imposar-se com a sanció per la comissió d'una infracció comesa.

Disposició Transitòria

Les activitats de club de cànnabis existents que disposin de les autoritzacions preceptives a la data d'entrada en vigord'aquesta Ordenança s'hauran d'adaptar a les seves exigències en el termini d'un any.

En el supòsit que les activitats existents que disposin de les autoritzacions preceptives es situïn en sòl on l'ús cultural nosigui un us admès pel planejament urbanístic restaran en situació de disconformitat amb el planejament.

Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini fixat en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,reguladora de les Bases de Règim Local.

El seu període de vigència es mantindrà fins que n'esdevingui la seva modificació o derogació expressa.

ANNEX A L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA UBICACIÓ DE CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS I DELES CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT AL TERME MUNICIPAL DEL PRAT DE LLOBREGAT

1.- Normativa tècnica

A l'activitat de club de fumadors li són d'aplicació, entre d'altres, les disposicions de caràcter general següents:

- Pla General Metropolità i planejament urbanístic de desenvolupament a la ciutat del Prat de Llobregat.

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.

- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.

- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica i el Reglament que la desenvolupa.

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació i posteriors actualitzacions, i elsseus Documents Bàsics.

- Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

- Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció deN

l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat, així com els criterisV

establerts per la Taula d'Accessibilitat d'Activitats a Catalunya (TAAC).

Dil uns, 5 de desembre de 2016

- Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i les seves ITC.

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis, i lesseves ITC, i posteriors modificacions.

- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures iedificis.

- Ley 42/2010, de 30 de diciembre, que modifica la ley 28/2005, de 26 de diciembre de medidas sanitarias frente altabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

- Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut pública del Prat de Llobregat, publicada al ButlletíOficial de la Província de Barcelona de 08.04.2013.

- Ordenança d'intervenció municipal en locals de pública concurrència, en espectacles públics i en activitats recreativesdel Prat, publicada al BOP de 04.02.2013.

- Ordenances metropolitanes d'Edificació.

- Ordenança reguladora de l'ús dels colors, materials i altres elements en les edificacions.

- Ordenances fiscals.

Continua en la pàgina següent

10

Dil uns, 5 de desembre de 2016

2.- Plànol de situació dels centres escolars, centres sanitaris i equipaments esportius municipals del Prat de Llobregatamb les afectacions per distàncies que preveu l'Ordenança, així com localització dels dos clubs existents en l'actualitat.

E

El Prat de Llobregat, 24 de novembre de 2016

C

La tinenta d'alcalde de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, Alba Bou Jordà

11