Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
LEY 7/2000, de 19 de junio, de Rehabilitación de Espacios Urbanos Degradados y de Inmuebles que deban ser objeto de Preservación
Estado :
Vigente
Nº de Disposición :
7/2000
Boletín Oficial :
BOE 189/2000
Fecha Disposición :
19/06/2000
Fecha Publicación :
08/08/2000
Órgano Emisor :
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
RESOLUCIÓ

EDC/1053/2005, de 5 d'abril, per la qual s'autoritza la modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat Maria Rosa Molas, de Reus.

Per tal de resoldre la sol·licitud presentada als corresponents serveis territorials del Departament d'Educació per la titular del centre docent privat Maria Rosa Molas, en petició d'autorització de modificació d'obertura, per modificació d'ensenyaments de formació professional, es va instruir l'expedient corresponent.

Atès que s'ha comprovat a l'expedient esmentat el compliment dels requisits exigits per la normativa vigent, en concret per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació; la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de l'educació; el Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments escolars de règim general, el Decret 55/1994, de 8 de març, sobre el règim d'autorització dels centres docents privats, i el Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, pel qual es desenvolupen determinats aspectes de l'ordenació de la formació professional a l'àmbit del sistema educatiu,

Resolc:

.1 Autoritzar la modificació de l'autorització d'obertura del centre docent privat Maria Rosa Molas, en els termes que s'especifiquen en l'annex d'aquesta Resolució.

.2 Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada, davant la consellera d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tarragona, 5 d'abril de 2005

P. D. (Resolució de 10.5.1999, DOGC de 7.6.1999)

Josep M. Pallàs i Guasch

Director dels Serveis Territorials

a Tarragona

Annex

Comarca del Baix Camp

Serveis Territorials: Tarragona.

Municipi: Reus.

Localitat: Reus.

Núm. de codi: 43002351.

Denominació: Maria Rosa Molas.

Adreça: c. Mare Molas, 38.

Titular: Nostra Senyora de la Consolació, Gnes.

NIF: Q0800233I.

S'autoritza l'obertura dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà, següents:

Família informàtica:

Cicle formatiu de grau mitjà, explotació de sistemes informàtics, 2 grups amb capacitat per a 46 llocs escolars.

S'autoritza la supressió dels ensenyaments de formació professional de grau mitjà, següents:

Família sanitat:

Cicle formatiu de grau mitjà, cures auxiliars d'infermeria, 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars.

Composició del centre a l'inici del curs escolar 2005-2006:

Autorització d'obertura:

Educació infantil: 6 unitats, amb capacitat per a 140 llocs escolars.

Educació primària: 12 unitats, amb capacitat per a 300 llocs escolars.

Educació secundària:

Educació secundària obligatòria: 4 unitats del primer cicle, amb capacitat per a 120 llocs escolars, i 4 unitats del segon cicle, amb capacitat per a 120 llocs escolars.

Formació professional de grau mitjà:

Família informàtica:

Cicle formatiu explotació de sistemes informàtics, 2 grups amb capacitat per a 46 llocs escolars. En cap cas un grup no superarà els 23 llocs escolars.

Família administració:

Cicle formatiu gestió administrativa, 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars. En cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família química:

Cicle formatiu laboratori, 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars. En cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars.

Família comerç i màrqueting:

Cicle formatiu comerç, 1 grup amb capacitat per a 30 llocs escolars. En cap cas un grup no superarà els 30 llocs escolars.