Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient 28è modificatiu de crèdits del pressupost del 2016. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09593

Ajuntament de Tarragona

Comptabilitat i Pressupostos

ANUNCI

El Consell Plenari, en sessió ordinària celebrada en data 28-11-2016, va aprovar inicialment el 28è expedient

modificatiu de crèdits del pressupost del 2016 de l'Ajuntament de Tarragona.

De conformitat amb l'establert als articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text

Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un termini de quinze dies, comptats a

partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, a l'objecte de que els

interessats puguin interposar reclamacions. En el cas que no hi hagin reclamacions es considerà definitivament

aprovat.

L'expedient podrà ésser consultat al Departament de Comptabilitat i Pressupostos.

Tarragona, 28 de novembre de 2016

EL SECRETARI GENERAL,

Signat: Jordi Sierra Viu

CIE: BOPT