Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 12/2016 de modificació crèdit. Aprovació inicial
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09588

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Edicte

En sessió de Ple ordinària de data 25 de novembre de 2016, es va aprovar inicialment el següent expedient de

modificació de crèdit:

- Modificació de crèdit per suplement núm. 12/2016 per un import de 300.000,00 EUR

De conformitat amb allò que disposen els articles 169 i 177 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes

locals, RD Leg 2/2004, de 5 de març, s'exposa al públic per un termini de 15 dies comptadors a partir del següent al

de la publicació del present anunci al BOPT, perquè els interessats hi puguin presentar al·legacions.

L'expedient pot consultar-se a l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, en horari d'oficina. En el supòsit que no es

presentin al·legacions ni reclamacions, l'expedient quedarà definitivament aprovat.

L'alcalde, Josep Caparrós Garcia

Sant Carles de la Ràpita, 28 de novembre de 2016

CIE: BOPT