Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 5/2016 de modificació del pressupost. Capítols. Aprovació definitiva
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09349

Ajuntament del Pinell de Brai

Edicte

En Decret d'Alcaldia núm. 579/2016, de data 28-10-2016, es va aprovar modificació núm. 5/2016, del pressupost

prorrogat de despesa per generació de crèdit finançat amb transferència corrent.

P. Despesa:

Capítol 1.- Despesa de personal: 11.000,00 euros.

P. Ingressos:

Capítol 4.- Transferències Corrents: 11.000,00 euros

De conformitat amb el que es disposa a les bases d'execució del pressupost prorrogat exclusivament es procedeix

a publicar la modificació realitzada que ha adquirir el caràcter de definitiva no efectuant-se període d'informació

pública. Tot això de conformitat als articles 177 i següents del RD 2/2004, pel qual s'aprova el Text Refòs de la Llei

reguladora d'Hisendes locals.

Contra aquest acord es pot interposar en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció

contenciosa administrativa a Tarragona.

Pinell de Brai, 21 de novembre de 2016

El secretari, Joan Escoda i Piñol

CIE: BOPT