Mis Leyes

Ficha de esta disposición

Título :
Expedient núm. 4/2016 de modificació del pressupost. Capítols. Aprovació
Nº de Disposición :
0
Boletín Oficial :
BOP-TARRAGONA 228
Fecha Disposición :
30/11/2016
Fecha Publicación :
30/11/2016
Órgano Emisor :
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
Administració Local

2016-09340

Ajuntament del Pinell de Brai

Edicte

Vist que en el BOPT núm. 195, de data 13 d'octubre de 2016, i taulell edictes municipal, es va sotmetre a informació

pública acord adoptat en sessió plenària de data 30-09-2016, en que es va aprovar inicialment modificació

pressupost núm. 4/2016 per crèdit extraordinari/suplements de crèdit, finançat amb nous ingressos, romanent líquid

de Tresoreria de l'exercici anterior. També, transferències de crèdit entre partides de despesa.

Vist que no s'ha presentat cap al·legació en el termini de 15 dies hàbils es procedeix a publicar la modificació

acordada. Tot això, de conformitat al que es disposa als article 177 i següents del Rd 2/2004, pel qual s'aprova el

Text Refós de les hisendes locals

Expedient transferències de crèdit.

Despesa a minorar:

Capítol 3.- Despesa financera;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6200,00 euros

Capítol 6.- Inversions reals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.480,00 euros

Capitol 9.- Passius financers:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.551,12 euros

Total despesa a Minorar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.231,12 euros

Despesa a incrementar:

Capítol 2.- Despesa béns corrents i serveis: . . . . . . . . . . . . . . 21.231,12 euros

Expedient suplements de crèdit

Pressupost de despesa:

Capitol 2.- Despesa en béns corrents i serveis: . . . . . . . . . . . . 5.371,02 euros

Capítol 4.- Transferències corrents: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450,00 euros

Capítol 6.- Inversions reals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,00 euros

Total P. Despesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.321,02 euros

P. Ingressos.

.- Capitol 4.- Transferències corrents: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450,00 euros

.- Capitol 8.- Actius financer s: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.690,47 euros

.- Capitol 3.- Taxes i altres ingressos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,55 euros

Total P. Ingressos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.321,02 euros

Expedient crèdit extraordinari.

Capítol 4.- Transferències corrents: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000,00 euros

Capitol 6.- Inversions reals: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476,00 euros

Total: P. Despesa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.476,00 euros

P. Ingressos.

.- Capitol 3.- Taxes i altres ingressos:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.476,00 euros.

Contra aquest acord es pot interposar en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant la

Jurisdicció Contenciosa Administrativa a Tarragona o bé qualsevol altre recurs.

El Pinell de Brai, 21 de novembre de 2016

El secretari, Joan Escoda Piñol

CIE: BOPT